6 ส่วนของเจ้าของมีอะไร แบบนี้ ไม่เคยมีใครบอกคุณ?

ส่วนของเจ้าของ
หนี้สิน คือ หนี้สินคืออะไรในทางธุรกิจ หนี้สินทางบัญชี หนี้สินทางการบัญชีตัดเป็นประเภทตามภาระที่ผูกพันจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ประเภทของหนี้สินระยะยาวที่เกิดขึ้นสามารถกำหนดมูลค่าของหนี้สินไอ้ย่างชัดเจนดังนี้
Click to rate this post!
[Total: 167 Average: 5]

หนี้สิน คือ

หนี้สินคืออะไรในทางธุรกิจ

หนี้สิน หมายถึง เงินที่ยังติดค้างอยู่ยังต้องใช้คืน และการยืมโดยมีเงื่อนไขของการชำระคืน หนี้สินในภาษาของบัญชีจะแปลว่าสิทธิอันสามารถเรียกร้องของเจ้าหนี้ที่มีต่อกิจการที่จะต้องปลดภาระนั้นให้หมดไปในอนาคตโดยการชำระหนี้ตามข้อตกลง ซึ่งบางรายก็ต้องกระทำโดยไม่ชักช้า บางรายก็อาจเป็นระยะเวลานานโดยภาระผูกพันนั้นจะมีผลบังคับตามกฎหมายเนื่องจากเป็นข้อผูกมัดหรืออาจจะเป็นข้อบังคังตามกฎหมาย ซึ่งธุรกิจสามารถชำระข้อผูกพันที่เกิดขึ้นจากหนี้สิน ซึ่งมีหลายวิธีที่สามารถชำระหนี้สินได้ มีดังต่อไปนี้

หนี้สินคืออะไรในทางธุรกิจ

 1. ธุรกิจชำระหนี้โดยการจ่ายด้วยเงินสด
 2. ธุรกิจชำระหนี้ด้วยการโอนสินทรัพย์อื่นๆไปให้เจ้าหนี้
 3. ธุรกิจชำระหนี้ด้วยการให้บริการ
 4. ธุรกิจชำระหนี้โดยการเปลี่ยนภาระผูกพันเดิมเป็นภาระผูกพันใหม่
 5. ธุรกิจชำระหนี้โดยการแปลงสภาพจากหนี้สินเป็นทุน
 6. การที่เจ้าหนี้ทำการยกหนี้ให้จากการปรับโครงสร้างหนี้

หนี้สินทางบัญชี

หนี้สินทางการบัญชีตัดเป็นประเภทตามภาระที่ผูกพันจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

หนี้สินหมุนเวียน

 1. หนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินระยะสั้น คือภาระผูกพันที่ธุรกิจต้องชำระหนี้คืนภายในระยะเวลา 1 ปี และธุรกิจจะชำระด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวีนที่เกิดขึ้นแล้วและทราบมูลค่าของหนี้เป็นตัวเงินได้แน่นอน ทราบจำนวนหนี้ หนี้ที่ต้องชำระคืนและวันที่ชำระคืนที่แน่นอนได้แก่
 • เจ้าหนี้ เป็นการซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆตามที่ตกลงกันไว้เช่น 60 วัน 90 วัน และ 2/10, n/30 เจ้าหนี้การค้าไม่มีการคิดดอกเบี้ยภายในกำหนดเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่ถ้าต้องการให้ใช้หนี้ได้เร็วเจ้าหนี้อาจนำเอาระบบส่วนลดมาใช้เพื่อให้เกิดการจูงใจในการชำระหนี้
 • ภาษีค้างจ่าย
 • ตั๋วจ่ายเงินระยะสั้น เป็นจำนวนเงินที่กำหนดระยะเวลาโดยทั่วไปจะแบ่งแยกย่อยออกไป
  • ตั๋วเงินจ่ายเพื่อการค้า เป็นตั๋วเงินจ่ายที่ธุรกิจออกให้ผู้ขายสินค้าหรือบริการ
  • ตั๋วเงินจ่ายเงินกู้ระยะสั้น เป็นตั๋วเงินจ่ายที่ธุรกิจออกให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อการกู้ยืมเงิน
  • ตั๋วเงินจ่ายอื่นๆ เป็นตั๋วเงนจ่ายที่ธุรกิจออกในการซื้อเครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์ต่างๆ
 • เงินเบิกเกินบัญชีหรือเงินกู้ยืมจากธนาคาร
 • ค่าใช้จ่ายที่ค้างจ่าย เกิดจากรายการที่กิจการได้รับประโยชน์หรือได้รับบริการจากบุคคลหรือหน่วยงานใดในงวดบัญชีหนึ่งเป็นที่เรียบร้อย เมื่อถึงกำหนดเวลาปิดบัญชี กิจการยังไม่ได้ชำระเงิน ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายได้แก่เงินปันผลค้างจ่าย ค่าแรงค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย ค่าเช่าค้างจ่าย ค่าน้ำค่าไฟค้างจ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
 • เงินมัดจำหรือเงินประกัน หมายถึงจำนวนเงินที่ได้รับจากลูกค้าหรือพนักงานเพื่อเป็นการประกันว่าธุรกิจจะปฏิบัติตามสัญญา และจะจ่ายคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา
 • โบนัสค้างจ่าย หมายถึงผลตอบแทนทางธุรกิจที่มีให้กับพนักงานนอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าแรงประจำ ซึ่งโบนัสนี้จะให้ก็ได้ ไม่ให้ก็ได้โดยดูจากผลของการดำเนินงานของธุรกิจว่ามีกำไรหรือไม่ ซึ่งถ้าขาดทุนหรือกำไรต่ำ ก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายโบนัสก็ได้ การคำนวณโบนัสจะคำนวณได้จาก
  • กำไรก่อนหักโบนัสและภาษีเงินได้
  • กำไรหลังหักโบนัสแต่ก่อนหักภาษีเงินได้
  • กำไรหลังหักภาษีเงินได้แต่ก่อนหักโบนัส
  • กำไรหลังหักโบนัสและภาษีเงินได้
 1. หนี้สินระยะยาว คือภาระผูกพันที่ธุรกิจต้องชำระหนี้สินคืนภายในระยะเวลามากกว่า1ปี ถือเป็นโครงสร้างเงินทุนของกิจการเพราะหนี้สินระยะยาวเป็นหนี้ที่มีต้นทุนของเงินทุนซึ่งหมายถึงดอกเบี้ยจ่ายออก หนี้สินระยะยาวถือเป็นโครงสร้างของเงินทุน ของธุรกิจและเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาทุนของธุรกิจ ข้อดีของหนี้สินระยะยาวหนี้สินระยะยาว
 • ธุรกิจสามารถรับรู้รายจ่ายที่แน่นอนได้อย่างชัดเจน เนื่องจากธุรกิจมีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดอายุของสัญญา กำหนดอัตราดอกเบี้ย และจำนวนเงินต้นที่กู้ยืม
 • ดอกเบี้ยจ่ายที่ธุรกิจจ่ายให้กับเจ้าหนี้ในหนี้สินระยะยาว ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่นำมาหักภาษีได้สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
 • ธุรกิจสามารถระบุเงื่อนไข ต่างๆที่เหมาะสมกับความต้องการและฐานะทางการเงินของธุรกิจได้เช่นสิทธิในการขอไถ่ถอนหนี้สินระยะยาวก่อนครบกำหนด
 • เจ้าหนี้ในหนี้สินระยะยาวไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมกรรมการบริหาร จึงมีผลให้ธุรกิจไม่เสียส่วนได้ส่วนเสียของตนลง

ประเภทหนี้สินระยะยาว

ประเภทของหนี้สินระยะยาวที่เกิดขึ้นสามารถกำหนดมูลค่าของหนี้สินไอ้ย่างชัดเจนดังนี้

 • เงินกู้ระยะยาว คือการกู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอก เช่น สถาบันการเงิน
 • เจ้าหนี้เงินจำนอง เป็นหนี้สินระยะยาวที่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ตั๋วจ่ายเงินระยะยาว ใช้สำหรับซื้อสินทรัพย์มูลค่าสูงๆ เช่นที่ดิน เครื่องจักร อาคาร กรรมสิทธิ์ของทรัพย์จะได้ก็ต่อเมื่อกิจการชำระเงินครบตามกำหนดสัญญา
 • หนี้สินเงินบำเหน็จ เป็นการจ่ายเมื่อครบอายุการเกษียณอายุของลูกจ้าง
 • หนี้สินเงินบำนาญ หมายถึงภาระผูกพันที่ธุรกิจจะต้องจ่ายให้กับบุคคลากรของธุรกิจที่ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุการทำงาน
 • รายได้รอตัดบัญชี หมายถึงเงินค่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับมาจากลูกค้าล่วงหน้าแต่กิจการยังไม่ได้จัดส่งหรือทำให้ได้ เมื่อส่งมองเสร็จแล้วจึงถือเป็นรายได้ของกิจการ หากรายได้มีกำหนดระยะเวลาเกิน1ปีถือว่าเป็นหนี้สินระยะยาว
 • หุ้นกู้หรือพันธบัตร ที่เกิดจากกิจการต้องการเงินทุนจำนวนมากจึงได้ออกหุ้นกู้ออกมา หุ้นกู้ต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น หน่วยงานของภาคเอกชนจะเรียกว่าหุ้นกู้ ส่วนหน่วยงานของรัฐบาลจะเรียกว่าพันธบัตร ซึ่งโดยลักษณะและความหมายนั้นคือตัวเดียวกัน

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

วิธีการจัดการธุรกิจออนไลน์

7 วิธีการจัดการธุรกิจออนไลน์ ยุคเศรษฐกิจใหม่ ทำได้อย่างเจ๋ง!

การทําธุรกิจออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง การทําธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดยุคใหม่ ตัวอย่าง แนวโน้มธุรกิจออนไลน์ในอนาคต การเปลี่ยนแปลง เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การตลาดยุคใหม่ คือ เศรษฐกิจยุคใหม่ คือ แนวคิด การทําธุรกิจออนไลน์
ตารางรายรับรายจ่าย

ตารางรายรับรายจ่าย #7 eXCEL ร้านค้า คำอธิบายพร้อมตัวอย่าง?

แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน วิธีทํารายรับรายจ่ายประจําวัน แบบบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียน โปรแกรม รายรับ รายจ่าย ฟรี
เครื่องดนตรีพม่า

5 เครื่องดนตรีพม่า ประเทศ ของ วง ดนตรี มีอะไรบ้าง?

เครื่องดนตรีพม่า ประวัติความเป็นมาดนตรีพม่า ซายวาย ปัตวาย, พาทวาย (Patwaing) จีวาย (Kyiwaing) มองซาย (Maung zaing) หฺเน, เน (Hne) วงดนตรีและเครื่องดนตรีอื่นๆ Saung
อาหารแห้ง

20 อาหารแห้ง ใส่บาตร มีอะไรบ้าง เมนู กักตุน ติดหอ พร้อมทาน!

อาหารแห้งใส่บาตร มีอะไรบ้าง เมนูอาหารแห้ง อาหารแห้งกักตุน ข้าวสารอาหารแห้งมีอะไรบ้าง เมนูอาหารที่เก็บได้นาน ไม่มีตู้เย็น อาหารแห้งที่ควรมีติดหอ อาหารแห้งพร้อมทาน อาหารแห้งแม็คโคร
4m

4 Management หลักการประกอบไปด้วย วิเคราะห์ บริหารเข้าใจง่ายๆ

4m คือ หลักการบริหาร 4m 4m management การ วิเคราะห์ 4m 3m คือ Management คือ แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ ทฤษฎี 4 M เป็นของใคร หลักการ บริหาร 4m ปัจจัย

6 สร้างรายได้ จากหวยลาว การใช้เงินจากหวย ในโครงการสาธารณะ?

แนวทางหวยลาววันนี้ หวยลาวย้อนหลัง หวยลาว 6 ตัว ย้อน หลัง หวยลาว ย้อน หลัง ruay ซื้อหวยลาว หวยลาว 6 ตัว ย้อน หลัง ทุกงวด 2565 หวยลาว 6 ตัว ย้อน หลัง 2564 หวยลาวย้อนหลังบนล่าง ใกล้ฉัน ออนไลน์
ปก ebitda

1 Ebitda สูตร วิธีคิดค่าเสื่อมราคา ตรงไป มา ทำได้อย่างเจ๋ง!

Ebitda รู้จักกับ Ebitda คำศัพท์เรื่องการเงินที่สำคัญ Ebitda คือ /Ebitda คือ (%) Ebitda margin คือ Ebitda coverage ratio คือ Ebit Ebitda คืออะไร เหมือนหรือแตกต่างกัน
คำคมชีวิต

คำคมชีวิต สั้นๆ #•350• สู้ชีวิตคิดบวก กินใจ รู้แล้วอย่างฮา?

คําคมสู้ชีวิต คิดบวก คํา-คม-สั้น-ๆ-กินใจ แคปชั่นพลังชีวิต คําคมสั้นๆ ความหมายดีๆ ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน คําคมสู้ชีวิต ฮาๆ คํา คมชีวิต ต้องสู้ คําคมชีวิต สั้นๆ

Leave a Comment

Scroll to Top