หนี้สงสัยจะสูญ 1 ALLOWANC ค่าเผื่อ (หนี้สูญ) การ ตัด มาตรฐาน บันทึก บัญชี

Click to rate this post!
[Total: 2147 Average: 5]

หนี้สงสัยจะสูญ คือ

หนี้สงสัยจะสูญ (Doubful Debt) หมายถึง จำนวนเงินที่กิจการกันไว้สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ ถือเป็นบัญชีที่ตั้งขึ้นเพื่อปรับรายการหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบดุลเพื่อให้ยอดคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินได้

หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สูญ คือ
(Visited 480 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 

Leave a Comment

Scroll to Top