2 ค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สูญ การตัด มาตรฐาน

หนี้สงสัยจะสูญ
Click to rate this post!
[Total: 4767 Average: 5]

หนี้สงสัยจะสูญ คือ

หนี้สงสัยจะสูญ (Doubful Debt) หมายถึง จำนวนเงินที่กิจการกันไว้สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ ถือเป็นบัญชีที่ตั้งขึ้นเพื่อปรับรายการหักจากบัญชีลูกหนี้ในงบดุลเพื่อให้ยอดคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินได้

หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สูญ คือ

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 31 ตุลาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top