7 รวมหนังสือรับรองเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือนทำเองแบบล่าสุด!

หนังสือรับรองเงินเดือน
หนังสือรับรองเงินเดือน นำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง ใบรับรองเงินเดือนสมัครบัตรเครดิต เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต ใบรับรองเงินเดือน ออกรถ เอกสารที่ใช้ในการออกรถยนต์ ( บุคคลธรรมดา ) ทําใบรับรองเงินเดือน เอง แบบฟอร์มขอ หนังสือ รับรองเงินเดือน หนังสือ รับรองเงินเดือนราชการ หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ราชการ หนังสือรับรองบุคคล คำถามที่พบบ่อย หนังสือ รับรองเงินเดือน ประทับตราสีอะไร หนังสือ รับรองเงินเดือน มีอายุกี่เดือน
Click to rate this post!
[Total: 235 Average: 5]

หนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน คือ หนังสือที่เป็นเอกสารหลักฐานของรายได้ที่ได้รับจากบริษัทต่อเดือน เป็นการออก หนังสือรับรองรายได้ โดยในหนังสือจะระบุข้อมูลสำคัญต่างๆเอาไว้ เช่น ข้อมูลบริษัท นายจ้าง คำรับรองชื่อ-นามสกุลของพนักงาน ตำแหน่งพนักงาน และระยะเวลาการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันในบริษัทนั้นๆ อัตรเงินเดือน  ลายมือชื่อผู้รับรอง วันที่  และตราประทับของบริษัท

นำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง

หนังสือรับรอง เงินเดือนนั้นมีความสำคัญในเวลาที่จะทำธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขอกู้ซื้อบ้าน กู้ซื้อรถ เป็นต้น ส่วนมากนั้นจะใช้ประกอบกับเอกสารอื่นๆเช่น สลิปเงินเดือน และ Statement เพื่อพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้กู้ หรือใช้ในการสมัครงานใหม่ และยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ความมั่นคงทางการเงินได้

ใบรับรองเงินเดือนสมัครบัตรเครดิต

แบบฟอร์มหนังสือ รับรองเงินเดือนทั่วไป แบบฟอร์มหนังสือรับรอง เงินเดือน สมัครบัตรเครดิต การสมัครบัตรเครดิตคือตัวช่วยที่จะทำให้คุณสามารถกู้เงินจากสถาบันทางการเงินเพื่อมาซื้อสินค้า หรือชำระค่าบริการต่างๆ โดยที่คุณสามารถชำระหนี้ได้ในภายหลังหรือจะผ่อนจ่ายเป็นรายเดือนก็ได้แต่ต้องมีความระมัดระวังและวางแผนการผ่อนจ่ายให้ดีเนื่องจากวิธีผ่อนจ่ายนั้นอาจจะมีดอกเบี้ยตามมาด้วย

เอกสารที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. สลิปเงินเดือน
 3. ใบรับรอง เงินเดือน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สมุดเงินฝากธนาคาร
 6. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ( Statement )

ใบรับรองเงินเดือน ออกรถ

ตัวอย่างใบรับรอง เงินเดือน การจะซื้อรถยนต์หนึ่งคันนั้น ถือเป็นหนึ่งในการก่อหนี้ก้อนใหญ่ในอนาคตเนื่องจากผู้คนส่วนมากก็นิยมที่จะออกรถแบบผ่อนระยะยาวแทนการซื้อเงินสดอยู่แล้ว ยิ่งสมัยนี้ผู้จำหน่ายก็มักจะมีโปรโมชั่นต่างๆมาเพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อมากยิ่งขึ้น ทำให้อุตาหกรรมรถยนต์นั้นมีการเติบโตเป็นอย่างมาก และในการที่ผู้บริโภคต้องการซื้อรถยนต์โดยการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินนั้นจะต้องเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆให้แก่ผู้จำหน่ายดังนี้

เอกสารที่ใช้ในการออกรถยนต์ ( บุคคลธรรมดา )

 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  3 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน 3 ชุด
 3. สลิปเงินเดือน 1 ชุด
 4. ใบรับรองเงินเดือน 1 ชุด
 5. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) 6 เดือน 1 ชุด

ทําใบรับรองเงินเดือน เอง

การออกใบรับรองเงินเดือนเองนั้นถือเป็นการปลอมแปลงเอกสาร หากว่าคุณนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ แล้วถูกตรวจพบว่าเป็นเอกสารที่ออกเอง จะทำให้คุณติด Fraud ซึ่งจะส่งผลให้คุณไม่สามารถยื่นกู้ หรือขอสินเชื่อที่ไหนได้อีกเลยตลอดชีวิต เนื่องจากข้อมูลนี้จะถูกแชร์ไปให้ผู้ให้สถาบันการเงินในระบบทุกๆเจ้า

แบบฟอร์มขอ หนังสือ รับรองเงินเดือน

ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน

ตัวอย่างหนังสือรับรอง

หนังสือรับรองเงินเดือน
หนังสือรับรอง-เงินเดือน

หนังสือรับรอง ภาษาอังกฤษ

หน้งสือรับรองเงินเดือน ภาษาอังกฤษ
หน้งสือรับรอง-เงินเดือน ภาษาอังกฤษ

หนังสือ รับรองเงินเดือนราชการ

ขั้นตอนในการขอ ของราชการมีดังนี้

 1. 1. แจ้งความประสงค์ – ข้าราชการแจ้งความประสงค์การขอรับหนังสือรับรองต่อเจ้าหน้าที่
 2. 2 .เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูล และพิมพ์แบบ
 3. 3. เจ้าหน้าที่ทำการจัดทำหนังสือรับรอง เงินเดือน
 4. 4. ขอรับเอกสารตามนัดหมาย

ขั้นตอนในการขอของราชการบำนาญมีดังนี้

 1. 1. แจ้งความประสงค์ – ข้าราชการแจ้งความประสงค์การขอรับหนังสือรับรองต่อเจ้าหน้าที่
  • – กรอกข้อความในแบบคำร้องโดยละเอียด
  • – ข้าราชการยื่นแบบคำร้องต่อเจ้าหน้าที่
 2. 2. ตรวจสอบสิทธิการป็นข้าราชการบำนาญ – เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิการเป็นสมาชิกข้าราชการบำนาญของผู้เขียนคำร้องในสังกัดของสพม.3
 3. 3. จัดทำหนังสือรับรอง เงินเดือน – เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือรับรอง เงินเดือนของข้าราชการบำนาญเสนอต่อ ผอ.สพม.3 เพื่อลงนามรับรอง
 4. 4. ขอรับเอกสาร – ข้าราชการติดต่อขอรับหนังสือรับรอง เงินเดือนตามที่นัดหมาย

หนังสือรับรองเงินเดือนราชการ

หนังสือรับรองการทำงาน

หนังสือรับรองการทำงาน
หนังสือรับรองการทํางาน

แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองบริษัท

หนังสือรับรองการทำงาน คือเอกสารที่นายจ้างต้องออกให้แก่พนักงาน ใบรับรองการทํางาน ใช้เพื่อรับรองการทำงานของลูกจ้างเมื่อลูกจ้างสิ้นสุดการเป็นพนักงาน ตัวอย่างหนังสือรับรองการทํางาน ในหนังสือรับรองการทำงานนั้นจะประกอบไปด้วย วันที่เริ่มและวันสิ้นสุดความเป็นพนักงาน

ตำแหน่งงานที่ทำ ประสบการณ์ และจำนวนเงินเดือนเป็นต้น และบริษัทไม่มีสิทธิระบุรายละเอียดที่ถือข้อความที่จะเป็นผลร้ายแก่พนักงานเช่น  การกระทำผิด หรือการถูกลงโทษทางวินัยในระหว่างการทำงาน เป็นต้น

ขอหนังสือรับรอง

การขอหนังสือรับรองการทำงานนั้น ถือเป็นสิทธิที่พนักงานสามารถร้องขอต่อบริษัทได้เลยเมื่อลาออกจากบริษัท และบริษัทก็มีหน้าที่ที่จะต้องออกให้แก่พนักงาน เพราะหากนายจ้างฝ่าฝืนไม่ยอมออกให้ลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อมีคำสั่งให้นายจ้างปฎิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง แรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 14 ได้เลย

ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงาน

หนังสือ-รับรองการทำงาน
หนังสือ-รับรองการทำงาน

ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงาน ภาษาอังกฤษ

หนังสือรับรองเงินเดือนภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน doc

หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ราชการ

หนังสือรับรองการทำงานราชการ เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้แก่เจ้าพนักงานที่ได้ทำเรื่องขอให้ออกใบรองรองไว้ เพื่อรับรองว่าเจ้าพนักงานคนนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ส่วนราชการนั้นๆจริง ปฏิบัติงานใรตำแหน่งไหน มีระยะเวลาการเริ่มต้นปฏิบัติและสิ้นสิ้นเมื่อใด เป็นต้น

ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงานราชการ

หนังสือรับรองราชการ
หนังสือรับรองราชการ

หนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองบุคคล

หนังสือรับรองบุคคล มีอะไรบ้าง

 1.  รับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
 2.  รับรองลายมือชื่อผู้มอบอํานาจ
 3.  รับรองสถานที่เกิด
 4.  รับรองสาธารณภัย (อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และอื่น ๆ)
 5.  รับรองฐานะของบุคคลเพื่ออุปการะผู้พ้นโทษ
 6.  รับรองความประพฤติ
 7.  รับรองว่าบุคคลยังมีชีวิตอยู่เพื่อไปรับบํานาญ
 8.  รับรองสถานภาพการสมรส
 9.  รับรองลายมือชื่อ กรณีให้ความยินยอมบุตรเดินทางไปต่างประเทศ
 10.  รับรองว่าได้รับเงินค่าเลี้ยงดูจากบุตร หรือผู้ส่งเงินให้ในต่างประเทศเพื่อนําไปเป็นหลักฐานในการลดหย่อน ภาษีเงินได้ 11. รับรองสถานะทางครอบครัวของคนงานที่ไปทํางานในต่างประเทศ
 11.  การสอบสวนเกี่ยวกับสิทธิของบุคคล กรณีต่าง ๆ (บันทึก ปค.๑๔)

การรับรองบุคคล มอบอํานาจไม่ได้ ยกเว้นในกรณี

 1.  รับรองสถานที่เกิด
 2.  สถานภาพการสมรส

เอกสารประกอบการรับรองบุคคล

 1.  บัตรประจําตัวประชาชน
 2.  ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ฉบับจริงพร้อมสําเนา (ถ้ามี)
 3.  ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ฉบับจริงพร้อมสําเนา (ถ้ามี)
 4.  ใบสําคัญการสมรส ฉบับจริงพร้อมสําเนา (ถ้ามี)
 5.  เอกสารที่จะให้รับรอง และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6.  พยานบุคคลอย่างน้อย ๒ คน พร้อมด้วย
  • – บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสําเนา
  • – ทะเบียนบ้าน ( ฉบับเจ้าบ้าน ) ฉบับจริงพร้อมสําเนา
  • – ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว
  • – ชื่อสกุล ฉบับจริงพร้อมสําเนา (ถ้ามี)

**กรณียกเว้นไม่ต้องใช้พยานบุคคล คือ เรื่องรับรองลายมือชื่อกรณีให้ความยินยอมบุตรเดินทางไปต่างประเทศ และรับรองฐานะของบุคคลเพื่อรับอุปการะผู้พ้นโทษ**

คำถามที่พบบ่อย

หนังสือ รับรองเงินเดือน ประทับตราสีอะไร

 

ขึ้นอยู่ที่หน่วยงานที่นำไปใช้ จะกำหนดสี หรือไม่ สีของตราประทับ ในหนังสือ รับรองเงินเดือน ควรประทับตราสีน้ำเงิน หรือแดง ไม่ควรใช้สีดำ เป็นต้น

 

หนังสือ รับรองเงินเดือน มีอายุกี่เดือน 

 
อายุหนังสือรับรอง เงินเดือน มักจะใช้ไม่เกิน 3 เดือนหรือ 90 วัน หากใช้กับราชการ หรือตามกำหนดของหน่วยงานนั้นๆ
 
 
 
 

คำค้น:ภาษาอังกฤษ กยศ doc ออนไลน์ พิมพ์ ราชการ สมัครบัตรเครดิต พนักงานรายวัน แบบฟอร์ม ออกรถ มีอายุกี่เดือน แบบฟอร์ม word ตัวอย่าง อาชีพอิสระ เอกสาร ไฟล์ ดาวน์โหลด ตัวอย่าง ภาษาอังกฤษขอวีซ่า ลูกจ้างประจํา pdf พนักงานส่วนตําบล ภาษาอังกฤษราชการ ใช้ได้กี่เดือน อบต บริษัท 12เดือนสุดท้าย ข้าราชการ คือ กรมส่งเสริมการเกษตร ครู สินเชื่อ แบบฟอร์ม อบตdoc ประทับตราสีอะไร 50ทวิ เพื่อซื้อรถ อบต. ภาษาอังกฤษdoc อายุ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

7 ผิว แม่มดรอย ด่างดำ รุนแรง วาสลีนเซรั่มอัลตร้าไวท์เทนนิ่ง?

ว่า ส ลี น. ทา น้องชาย ใช้วาสลีนทาหน้าก่อนนอน โลชั่นวาสลีนตัวไหนขาวเร็ว วาสลีนทาอะไรได้บ้าง วาสลีนทาปาก อันตราย วาสลีนทาตรงไหนได้บ้าง ประโยชน์ของวาสลีน ทาหน้า วาสลีนเซรั่ม ตัวไหนดี ใกล้ฉัน ออนไลน์
อาชีพต่างๆ

อาชีพมีอะไรบ้าง •50• ต่างๆ ทั้งหมด ที่ทำกันแล้วไม่ยอมพูดต่อ?

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ

5 วิวัฒนาการ เกษตร อดีต ปัจจุบัน เทคโนโลยี เกษตรอัจฉริยะ!

การเกษตรในอดีตและปัจจุบัน วิวัฒนาการ เทคโนโลยี การเกษตร เทคโนโลยีการเกษตรในอดีต ระบบการเกษตรในประเทศไทยในปัจจุบัน Precision agriculture เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ สามเสือเกษตร Shifting cultivation คือ

ประสบการณ์ 6 การดูการ์ตูน ในโรงภาพยนตร์?

พฤติกรรม ในโรงหนัง ข้อดี ของโรงภาพยนตร์ จิตวิทยา กับการดูหนัง ปัญหา ในโรงหนัง ข้อห้าม เข้าโรงหนัง เข้าโรงหนัง ก่อนเวลา ได้ไหม ดูภาพยนตร์ คุณค่า ทางการ ศึกษา ของภาพยนตร์ ใกล้ฉัน ออนไลน์
บทบาทคอมพิวเตอร์

5 บทบาทคอมพิวเตอร์ ในชีวิต ธุรกิจ สื่อสาร ที่ไม่รู้มาก่อน!

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิต ประ จํา วัน บทบาทคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านราชการ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 5 ข้อ คอมพิวเตอร์มีบทบาทด้านความบันเทิง

3 ChatGPT มีการใช้งานใน การสร้างซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน?

chatgpt ใช้ยังไง chatgpt ทําอะไรได้บ้าง chatgpt ย่อมาจาก chatgpt คืออะไร chatgpt ภาษาไทย chat gpt ภาษาไทย ฟรี chat gpt ภาษาไทย วิธีใช้ chatgpt คืออะไร มีจุดเด่นอย่างไร ความสามารถ ใกล้ฉัน ออนไลน์
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

15+ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ รูป ประกอบ แผนที่ ประโยชน์ อะไร?

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 10 ชนิด เครื่องมือทางภูมิศาสตร์หมายถึง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และ ประโยชน์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้าง วิธีใช้ เฉลยใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สรุป เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 20 ชนิด เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

11 แสงเกิดจากอะไร สมบัติของแสง รังสีของแสง?

ตัวกลางชนิดใดแสงไม่สามารถผ่านได้ กฎการสะท้อนของแสง คลื่นแสงที่ตามองเห็น ประโยชน์ แสงเกิดจากอะไร สรุปเรื่องแสง แสงและการมองเห็น ม.3 สรุป สมบัติของแสง รังสีของแสงคือ ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top