7 หนังสือมอบอํานาจ โอนรถ ทั่วไป ที่ดิน ขนส่ง WORD

หนังสือมอบอำนาจ
Click to rate this post!
[Total: 765 Average: 5]

หนังสือมอบอํานาจ

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ บุคคลทั่วไป

ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจ

แบบฟอร์มหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป

ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท
ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท
หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา
หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

หนังสือมอบอำนาจ

                                                                        เขียนที่………………………………………………………………

                                                                        วันที่…………….เดือน…………………………….. พ.ศ……………

            โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ………………………………………………………………………….. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ………………………………………………อายุ………….ปี เชื้อชาติ……………..สัญชาติ……………..อยู่บ้านเลขที่…………………หมู่ที่………………ตรอก/ซอย………………………………….ถนน………………………………………….. ตำบล/แขวง………………………………อำเภอ/เขต………………………………….จังหวัด………………………………………………..

            ได้มอบอำนาจให้ (นาย / นาง / นางสาว)………………………………………………………………………………………..บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ………………………………………………อายุ………….ปี เชื้อชาติ……………..สัญชาติ……………..อยู่บ้านเลขที่…………………หมู่ที่………………ตรอก/ซอย………………………………….ถนน………………………………………….. ตำบล/แขวง…………………………. …..อำเภอ/เขต………………………………….จังหวัด………………………………………………..

เป็นผู้มีอำนาจจัดการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการและข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้ากระทำลงไปเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตัวเอง  เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานในที่นี้แล้ว

                                                            ลงชื่อ …………………………………………………………… ผู้มอบอำนาจ

                                                                      (………………………………………………………….)

                                                            ลงชื่อ …………………………………………………………… ผู้รับมอบอำนาจ

                                                                      (………………………………………………………….)

                                                            ลงชื่อ …………………………………………………………… พยาน

                                                                      (………………………………………………………….)

                                                            ลงชื่อ …………………………………………………………… พยาน

                                                                      (………………………………………………………….)

หมายเหตุ : (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท)

หนังสือมอบอำนาจ

(ทั่วไป)

ทำที่………………..……………………

วันที่……….เดือน………………..………พ.ศ…………

            โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า…………………………………….ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร…………………………เลขที่………………………ออกให้ ณ …. ………………..เมื่อวันที่………………………อยู่บ้านเลขที่……..…..ตรอก/ซอย………….…….ถนน……………..………แขวง/ตำบล …………………. เขต/อำเภอ …………….…จังหวัด……………………………

            ขอมอบอำนาจให้………………………………………ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร………………………………….

เลขที่ ………….. ออกให้ ณ ………………………. เมื่อวันที่ …………………… อยู่บ้านเลขที่ ……………… ตรอก/ซอย…………………ถนน……………………แขวง/ตำบล………………….เขต/อำเภอ………………….จังหวัด………………………………

            เป็นผู้มีอำนาจ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

            ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น

            เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

                                                                        ลงชื่อ…………………………………..ผู้มอบอำนาจ

                                                                                (………………………………….)

                                                                        ลงชื่อ………………………….…….ผู้รับมอบอำนาจ

                                                                                (………………………………….)

ต่อหน้า2

            ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจ  และผู้มอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือต่อหน้าข้าพเจ้า

                                                                        ลงชื่อ……………………………………..พยาน

                                                                                 (…………………………………….)

                                                                        ลงชื่อ……………………………………….พยาน

                                                                                  (……………………………………..)

หนังสือมอบอำนาจ

 

                      เขียน……………………………………………..

       วันที่………เดือน…………………………..พ.ศ……………….

ข้าพเจ้า………………………………………………….โดย………………………………………… เชื้อชาติ…………….

สัญชาติ……………..อายุ……….ปี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่……………..ถนน………………….ตำบล……………………………………..

อำเภอ…………………….จังหวัด……………………… ได้มอบอำนาจให้……………………………………เชื้อชาติ……………………..

สัญชาติ……………..อายุ…………ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่………….ถนน…………………….ตำบล…………………………………….

อำเภอ……………………………………………..จังหวัด…………………………………………………………….เป็นผู้มีอำนาจจัดการใน

เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….แทนข้าพเจ้า

จนเสร็จการและข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไปตามที่มอบอำนาจนี้

เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ทำการด้วยตนเอง

  (ลงชื่อ)……………………………………………..ผู้มอบอำนาจ

(…………………………………………..)

  (ลงชื่อ)……………………………………………..ผู้รับมอบอำนาจ

(…………………………………………..)

  (ลงชื่อ)………………………………………………พยาน

(…………………………………………..)

  (ลงชื่อ)………………………………………………พยาน

(…………………………………………..)

 

 

 

 

หมายเหตุ

  1. ผู้มอบอำนาจที่เป็น ห้างร้าน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ประทับตราของห้างร้าน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไว้ที่ชื่อผู้มอบอำนาจ (ถ้ามี)
  2. ผู้มอบอำนาจหมายถึงบุคคลต่อไปนี้

2.1 เจ้าของร้านหรือเจ้าของกิจการ สำหรับกิจการที่เป็นร้านค้า หรือบุคคลธรรมดา

2.2 หุ้นส่วนผู้จัดการตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนสำหรับกิจการที่เป็นหุ้นส่วนจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

2.3 กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนสำหรับกิจการที่เป็นบริษัท

  1. การติด อากรแสตมป์ ใบมอบอำนาจถ้ามอบอำนาจให้ยื่นซองอย่างเดียว ติดอากร 10 บาท แต่ถ้ามอบเกิน 1 อย่าง ต้องติดอากร 30 บาท

ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท

วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป

ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ

ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ ขอเบอร์โทรศัพท์ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ scaledการเขียนมอบอํานาจ scaled

ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ เอกสารสูญหายตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ scaled

ดาวโหลด แบบฟอร์มหนังสือมอบอํานาจ

หนังสือมอบอํานาจ Word

หนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป word

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงของนิติบุคคล ไทยพาณิชย์

ใบมอบฉันทะ

ใบมอบฉันทะรับเงิน

เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งจ่าย-ชื่อบัญชี-ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย

เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งจ่าย-ชื่อบัญชี-ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย

เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งจ่าย-ชื่อบัญชี-ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย

หนังสือขอยกเลิกเบอร์โทรศัพท์-TOT

หนังสือขอยกเลิกอินเตอร์เน็จ-3bb

หนังสือมอบอํานาจการไฟฟ้า

หนังสือมอบอำนาจ-คปภ

หนังสือมอบอำนาจ-แจ้งที่พักคนต่างด้าว

หนังสือมอบอำนาจ-ตม.

หนังสือมอบอำนาจ-ตม.

หนังสือมอบอำนาจ-ท.013

หนังสือมอบอำนาจ-ศาล

หนังสือมอบอำนาจ-ศาล

หนังสือมอบอำนาจ-อย.

หนังสือมอบอำนาจ-อากรแสตมป์

หนังสือมอบอำนาจกรมที่ดิน

หนังสือมอบอำนาจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หนังสือมอบอำนาจ-ขนส่ง

หนังสือมอบอำนาจ-AIS

หนังสือมอบอำนาจกระทรวงแรงงาน

หนังสือมอบอำนาจกระทรวงแรงงาน

หนังสือมอบอำนาจการประปา

หนังสือมอบอำนาจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หนังสือมอบอำนาจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หนังสือมอบอำนาจขึ้นศาลแทน

หนังสือมอบอำนาจคัดสำเนาทะเบียนบ้าน

หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หนังสือมอบอำนาจแจ้งความ

หนังสือมอบอำนาจแจ้งความ

หนังสือมอบอำนาจแจ้งที่พักอาศัย-ต่างด้าว

หนังสือมอบอำนาจต่อวีซ่า

หนังสือมอบอำนาจต่างด้าว-เปลี่ยนที่ทำงาน

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป

หนังสือมอบอำนาจทำบัตรนายจ้าง

หนังสือมอบอำนาจที่ดิน

หนังสือมอบอำนาจธนาคารธนชาติ

หนังสือมอบอำนาจนายจ้าง

ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจโอนรถ

หนังสือมอบอำนาจ ภาษาอังกฤษ

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป ภาษาอังกฤษ

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป ภาษาอังกฤษ

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป ไทย-ภาษาอังกฤษ

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป ไทย-ภาษาอังกฤษ

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป ไทย-ภาษาอังกฤษ

คำค้น : โอนรถ word pdf บุคคลทั่วไป กรมที่ดิน ขนส่ง 2564 ทด.21 ขนส่ง 2565 ขนส่ง บุคคลทั่วไป 2563 เขียนที่บ้าน ขนส่ง ตัวอย่าง อากรแสตมป์ ซื้อที่ไหน กรมการขนส่งทางบก word file โอนบ้านและที่ดิน ขอ statement ธนาคารกสิกรไทย ตม doc ดําเนินการแทน แบ่งแยกที่ดิน ท.ด.21 คือ บริษัท ให้บุคคล word ขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ที่ดิน รังวัดที่ดิน ประกันสังคม กรมพัฒนาธุรกิจ power of attorney form วิธีติดอากรแสตมป์ วีซ่าจีน บริษัท true ต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว วีซ่าจีน pdf รังวัดที่ดิน doc ทรูมูฟ กรมศุลกากร ประปาภูมิภาค ประกันสังคม word tot นิติบุคคล ทะเบียนบ้านหาย power of attorney แบบฟอร์ม รถยนต์ อากรแสตมป์ ตัวอย่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดบัญชีแทน ทอ.4 คือ

Leave a Comment

Scroll to Top