หนังสือบริคณห์สนธิ

Click to rate this post!
[Total: 3971 Average: 5]

หนังสือบริคณห์สนธิ หมายถึง

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ตราสารในการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด โดยผู้ร่วมก่อตั้งจะต้องตกลงร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ร่วมก่อตั้ง รายละเอียดการประกอบธุรกิจ และทุนจดทะเบียนรวมไปถึงหุ้นส่วนอีกด้วย โดยสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า (Memorandum of association)

หนังสือบริคณห์สนธิ
หนังสือบริคณห์สนธิ

ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ขั้นตอน

 1. ผู้เริ่มก่อตั้งคนใดคนหนึ่งจองชื่อ และชื่อที่ใช้ จะต้องไม่ซ้ำกับชื่อของบริษัทอื่น 
 2. เมื่อจองชื่อผ่านแล้ว ต้องนำเอกสารยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน ก่อนชื่อหมดอายุ ให้ผู้ร่วมก่อตั้ง อย่างน้อย 3 คน ลงชื่อ ขอจดหนังสือบริคณห์สนธิ
  • เป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นนิติบุคคลไม่ได้ 
  • มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป 
  • จะต้องจองซื้อหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น
 •  

นอกจากนี้ หนังสือบริคณห์สนธิ ยังจำเป็นต้องมีข้อมูลที่แสดงให้บุคคลภายนอกเห็นอย่างชัดเจนตามเจตนารมณ์ของบริษัท เนื่องจากบางครั้ง หนังสือบริคณห์สนธิ มีผลต่อบุคคลภายนอก หากบริษัทของท่านเปิดจำหน่ายหุ้นเพื่อระดมทุน

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คือ

 1. ชื่อของบริษัท (ตามที่ได้จองชื่อไว้) 
 2. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) 
 3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า
 4. ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้นๆ มีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท)
 5. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ อายุ เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และจำนวนหุ้นที่ ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้และลายมือชื่อของผู้เริ่มก่อการนั้นทุกคน
 6. ชื่อ ที่อยู่ อายุ เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของพยาน 2 คน และ ลายมือชื่อพยานซึ่งรับรองลายมือชื่อของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัท

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

 1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1) 
 2. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ชำระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท 
 3. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.) 
 4. ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ 
 5. แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ(ถ้ามี) 
 6. หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะ ในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการทุกคน 
 8. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)  
 9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกหรือชำระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)

โดยปกติแล้วการจด หนังสือบริคณห์สนธิ มักจะจัดทำในวันเดียวกับที่ จดจัดตั้งบริษัท รายละเอียดที่ใช้ ข้อบังคับต่างๆ มักจะยึดข้อบังคับตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการดำเนินกิจการ

ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎกระทรวงกำหนด ดังนี้ 

 1. การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ทุกจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท แห่งจำนวนทุนที่กำหนดไว้ 50 บาท เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท ทั้งนี้รวมกันไม่ให้ต่ำกว่า 500 บาท และไม่ให้เกิน 25,000 บาท 
 2. กรณีขอให้นายทะเบียนรับรองเอกสารคำขอจดทะเบียน หน้าละ 50 บาท

***หมายเหตุ หากท่านใช้บริการบุคคลภายนอก เช่น สำนักงานบัญชี หรือ สำนักงานทนายความ ค่าบริการก็ขึ้นอยู่กับ                              ที่ตกลงกันไว้ ควรสอบถามก่อนใช้บริการว่ามีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมหรือไม่

แบบฟอร์ม คำขอหนังสือบริคนห์สนธิ :  แบบคำขอจด บริคณห์สนธิ pdf

หนังสือบริคณห์สนธิมีกี่หน้า

หนังสือบริคณห์สนธิ มีทั้งหมด 2 หน้า โดยแต่ละหน้าจะต้องกรอกข้อมูลจริงทุกประการและต้องถูกต้องสามารถให้นายทะเบียนตรวจสอบได้ ซึ่งแยกออกเป็น 2 หน้าดังนี้

  • หน้าที่ 1 : ชื่อผู้เริ่มก่อการจดทะเบียน
  • หน้าที่ 2 : ชื่อผู้เป็นพยาน

กรณีใดบ้างที่มีผลต่อหนังสือบริคณห์สนธิ 

เมื่อดำเนินกิจการมาสักระยะ แล้วมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงตามกรณีที่กล่าวมาจำเป็นแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อเจ้าพนักงานนายทะเบียน เพื่อขอหนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการต่อ

 1. เปลี่ยนชื่อบริษัท
 2. เปลี่ยนแปลงที่เดิมที่ใช้จัดตั้งบริษัท
 3. วัตถุประสงค์ของกิจการ
 4. กรรมการบริหาร อำนาจกรรมการ
 5. มูลค่าหุ้น

ขั้นตอนการแก้ไข หนังสือ บริคณห์สนธิ

 1. ออกหนังสือนัดประชุม – โดยลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 คราว และ ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้น (ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และระบุวาระ การประชุมเรื่องที่จะแก้ไขให้ครบถ้วน)
 2. จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมมีมติพิเศษด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

 3. จัดทำคำขอจดทะเบียน และ ยื่นขอจดทะเบียน

***หมายเหตุ   – กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท มีการใช้ตรายาง ให้นำตรายางเดินประทับหรือ นำยื่นต่อนายทะเบียนด้วย                              – สามารถทำหนังสือ มอบอำนาจ ให้ผู้อื่นกระทำการแทนได้ ทั้งจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และ                                        แก้ไข้หนังสือบริคณห์สนธิ

ตัวอย่าง หนังสือบริคณห์สนธิ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ

หนังสือบริคณห์สนธิ บอจ 2

หนังสือบริคณห์สนธิ บอจ 2
หนังสือบริคณห์สนธิ บอจ 2
หนังสือบริคณห์สนธิ บอจ 2
หนังสือบริคณห์สนธิ บอจ 2

แบบ บอจ. 2

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 14 มกราคม 2021 โดย Administrator

(Visited 2,204 times, 24 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
ลิ้งค์บทความนี้ : https://www.pangpond.com/?p=61771

ไม่มีความเห็น

 1. Thanks for finally writing about > ตัวอย่าง
  หนังสือบริคณห์สนธิ คือ
  อะไร ฉบับ แก้ไข เพิ่ม ทุน จดทะเบียน มีความสำคัญ อายุกี่เดือน หมาย ถึง ภาษาอังกฤษ memorandum of association คือ < Liked it!

 2. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!
  Very helpful information particularly the last part 🙂 I care for such information a lot.
  I was looking for this particular info for a long time.

  Thank you and good luck.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *