สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง

[Total: 1    Average: 5/5]

“ความหมาย ของ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน”

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างไม่สามารถมองเห็น สัมผัสไม่ได้ แต่สามารถตีราคาให้มีมูลค่าเป็นตัวเงินได้ เมื่อได้รับสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนจะใช้ราคาทุน และจะต้องตัดบัญชีให้หมดไปภายในระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์จาก สินทรัพย์นั้น ได้แก่ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สัมปทาน สิทธิการเช่า เป็นต้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่ไม่ต้องทำการตัดบัญชี ได้แก่ เครื่องหมายการค้า ค่าความนิยม เป็นต้น

1).สามารถระบุได้ หมายถึง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จะต้องสามารถระบุแยกจากค่าความนิยมได้อย่างชัดเจน สินทรัพย์นั้นจะต้องมีความเป็นเอกเทศ กล่าวคือกิจการสามารถนำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เฉพาะเจาะจงของสินทรัพย์นั้นไปให้เช่า ขายหรือแลกเปลี่ยนได้

2).อยู่ภายในการควบคุมกิจการ หมายถึง กิจการมีอำนาจในการใช้สินทรัพย์ และสามารถจำกัดไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์นั้น ในอนาคต

3).ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หมายถึง รายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการ ต้นทุนที่ประหยัดได้หรือประโยชน์อื่น ที่เกิดขึ้นจากการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น เช่น สินทรัพย์ทางปัญญา ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต อาจทำให้ต้นทุนการผลิตในอนาคตลดลง

(Visited 13 times, 1 visits today)

Related posts:

หลักในการทำบัญชีครัวเรือน ด้วยเทคนิคง่ายๆ เพื่อวางแผนการเงิน
การออมเป็นการฝึกวินัยให้กับตัวเอง เพื่อที่จะสามารถมีเงินออม
10กลยุทธ์การตลาดออนไลน์
วัตถุประสงค์ของระบบข้อมูลการทำบัญชีให้กับกิจการเล็กๆ
สาเหตุของข้อผิดพลาด ทางการเงิน
จะขอผ่อนภาษีได้หรือไม่
ในการนำเข้าสินค้าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง?
ความแตกต่างของบัญชีการเงินและบัญชีการบริหาร??
ประเภทของงบดุลมีอะไรบ้าง?
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีใครบ้าง
Terraform – Cross PaaS configuration management?
รายละเอียดงบการเงิน มีอะไร
We Found the Sexiest Lingerie on the Internet
Map Network Drive สร้างทางลัดให้การแชร์โฟลเดอร์เข้าถึงง่ายขึ้น ในรูปแบบไดรฟ์
สูตรทางบัญชี คำนวณหา ต้นทุนขาย สูตรหา ต้นทุนขาย

ใส่ความเห็น