สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง

[Total: 1    Average: 5/5]

“ความหมาย ของ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน”

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างไม่สามารถมองเห็น สัมผัสไม่ได้ แต่สามารถตีราคาให้มีมูลค่าเป็นตัวเงินได้ เมื่อได้รับสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนจะใช้ราคาทุน และจะต้องตัดบัญชีให้หมดไปภายในระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์จาก สินทรัพย์นั้น ได้แก่ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สัมปทาน สิทธิการเช่า เป็นต้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่ไม่ต้องทำการตัดบัญชี ได้แก่ เครื่องหมายการค้า ค่าความนิยม เป็นต้น

1).สามารถระบุได้ หมายถึง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จะต้องสามารถระบุแยกจากค่าความนิยมได้อย่างชัดเจน สินทรัพย์นั้นจะต้องมีความเป็นเอกเทศ กล่าวคือกิจการสามารถนำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เฉพาะเจาะจงของสินทรัพย์นั้นไปให้เช่า ขายหรือแลกเปลี่ยนได้

2).อยู่ภายในการควบคุมกิจการ หมายถึง กิจการมีอำนาจในการใช้สินทรัพย์ และสามารถจำกัดไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากสินทรัพย์นั้น ในอนาคต

3).ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หมายถึง รายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการ ต้นทุนที่ประหยัดได้หรือประโยชน์อื่น ที่เกิดขึ้นจากการใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้น เช่น สินทรัพย์ทางปัญญา ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต อาจทำให้ต้นทุนการผลิตในอนาคตลดลง

(Visited 33 times, 1 visits today)

Related posts:

ทำอย่างไรให้ Shortcuts แอพพิเคชั่นที่ Install จาก Play Store ไม่แสดงบน Home Screen
การตีราคาเงินลงทุนซื้อหุ้นกู้เพื่อแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
สัญญาณเตือนเมื่อคุณเองนอนพักผ่อนไม่เพียงพอ 2#
หากยื่นแบบแล้วมีภาษีต้องชําระจะขอผ่อนชําระภาษีได้หรือไม่
Cheryl Steals Kate Middleton’s Beauty Icon Status
ลักษณะของการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต
เป้าหมายการออมเงินเพื่อที่จะออมไปทำอะไร
เหตุผลที่ควรจัดทำบัญชีส่วนตัวเพื่อประโยชน์ในหลายทางที่ดีต่อฐานะการเงิน
ขั้นตอนการคำนวณภาษีนิติบุคคล
ทำอย่างไรให้รวย
แต่งห้องรับแขก ไม่ควรละเลยเพดาน
อาหารอะไรเอ่ย ?? ยิ่งกินก็ยิ่งหิว [ ตอนที่1 ]
การออมเป็นการฝึกวินัยให้กับตัวเอง เพื่อที่จะสามารถมีเงินออม
การออมเงินที่ทำให้คุณเองมีเงินใช้ในอนาคต
วิชาชีพบัญชี หมายความว่าอย่างไร

ใส่ความเห็น