3 สินทรัพย์หมุนเวียน กิจการยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน !

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน สินทรัพย์หมุนเวียน คือ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น มีอะไรบ้าง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้แก่ หนี้สินหมุนเวียน มีอะไรบ้าง สินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน สินทรัพย์หมุนเวียน 10 ชนิด สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน
Click to rate this post!
[Total: 142 Average: 5]

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียน คือ ( Current assets ) สินทรัพย์ที่เป็นเงินสด หรือสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 1 รอบระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจหรือ 1 ปี ได้แก่ เงินสด คือ ธนบัตร และเหรียญกษาปณ์ที่กิจการมีอยู่ในมือ และรวมถึงเช็คที่ถึงกำหนดได้รับเงินแล้วแต่กิจการยังไม่ได้นำไปขึ้นเงินหรือนำฝาก

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์หมุนเวียนในกิจการโดยทั่วไป มีดังนี้

เงินสด  (cash) หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่ต้องจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดเงินสดในมือรวมถึง เงินเหรียญ ธนบัตร เงินสดย่อย ธนาณัติ  ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เงินฝากธนาคาร กระแสรายวันและออมทรัพย์ เช็คที่ถึงกำหนดชำระแต่ยังมิได้นำฝาก เช็คเดินทาง ดราฟท์ของธนาคาร

รายการเทียบเท่าเงินสด (cash equivalents) หมายถึง เงินลงทุนชั่วคราวที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าน้อย หรือไม่มีนัยสำคัญ เช่น ตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียก ตั๋วเงินที่มีวันถึงกำหนดภายใน 3 เดือน หรือน้อยกว่า

เงินลงทุนชั่วคราว (temporary investment)หมายถึง เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจถือไว้ไม่เกิน 1 ปี เงินลงทุนชั่วคราวรวมถึงหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขายเงินลงทุนทั่วไป และตราสารหนี้ที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี เช่นหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาลการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เช่นที่ดินอาคารหรือลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าเช่นทอง

ลูกหนี้การค้า (trade receivable) หมายถึง เงินที่ลูกค้าค้างชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการที่กิจการได้ขายหรือให้บริการตามปกติ

ตั๋วเงินรับ (note receivable-trade) หมายถึง สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยปราศจากเงื่อนไขที่บุคคลอื่นยอมรับชำระเงินจำนวนหนึ่งให้แก่กิจการภายในเวลาที่กำหนดโดยปกติกิจการจะได้รับตั๋วเงินรับจากการขายสินค้าหรือบริการ

ลูกหนี้อื่น (other receivable) หมายถึง ลูกหนี้อื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้การค้า เช่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้ ค้างรับ เป็นต้น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น (short-term loans) หมายถึง เงินให้กู้ระยะสั้น รวมทั้งลูกหนี้ในลักษณะอื่นใด ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนอกจากลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสินค้าหรือบริการและลูกหนี้อื่น

สินค้าคงเหลือ (inventories) หมายถึง สินค้าสำเร็จรูป งานหรือสินค้าระหว่างทำ วัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ในการผลิตเพื่อขายหรือให้บริการตามปกติของกิจการ ดังนั้นกิจการผลิตสินค้า สินค้าคงเหลือ ได้แก่ สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ งานระหว่างทำคงเหลือ วัตถุดิบคงเหลือ ส่วนกิจการจำหน่ายสินค้า สินค้าคงเหลือ ได้แก่ สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (prepaid expense) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายไปก่อนสำหรับสินทรัพย์หรือบริการที่กิจการจะได้รับประโยชน์ในอนาคตอันสั้น โดยปกติจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามปกติของกิจการ เช่น ค่าเช่าสำนักงานจ่ายล่วงหน้า ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า

รายได้ค้างรับ (accrued revenue) หมายถึงรายได้อื่น ๆ ของกิจการนอกจากรายได้จากการดำเนินงานตามปกติที่เกิดขึ้นแล้วแต่กิจการยังไม่ได้รับชำระเงินในวันสิ้นงวดเช่น ดอกเบี้ยค้างรับ ค่าเช่าโรงงานค้างรับ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

6 การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ตัวอย่าง การสอน โคตรเจ๋ง!

ตัวอย่าง การสอนโดยใช้เทคโนโลยี การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการ เรียนการสอน เทคโนโลยีการศึกษาในปัจจุบัน เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตัวอย่าง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา pdf การใช้เทคโนโลยี ทางการ ศึกษา สมัยใหม่ ในการเรียนการสอน ประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ เรียนการสอน วิจัย การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
iq eq

2 IQ EQ ไอคิว อีคิว ลักษณะของคน สิ่งนี้ ไม่เคยมีใครบอกคุณ?

iq eq ความหมายของ EQ องค์ประกอบของ EQ แนวทางพัฒนา EQ กลยุทธ์สำคัญในการเสริมสร้าง EQ บทสรุป iq eq 7 Q มีความหมายอย่างไร
QA

7 QC QA วิธีการ ควบคุมคุณภาพ ทำตำแหน่งอะไร ทำได้อย่างเจ๋ง!

QC QA การรับประกัน และ ควบคุมคุณภาพสินค้า qc engineer คือ การควบคุมคุณภาพ quality control คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ QA คือ ขั้นตอนการกําหนดคุณภาพ มีอะไรบ้าง วิธีการควบคุมคุณภาพสินค้า มีอะไรบ้าง ? qc โรงงาน ทําอะไรบ้าง 1.การตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ (Raw Material) 2.การตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 3.การตรวจสอบคุณภาพ เนื้อผลิตภัณฑ์ (Bulk) 4.การตรวจสอบคุณภาพ ระหว่างการผลิต 5.การตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finish Good) QS คือ ประโยชน์ของการควบคุมคุณภาพ QC ตัวอย่างงาน คุณสมบัติลักษณะ 1.QC (Quality Control) การควบคุมคุณภาพ 2.QA (Quality Assurance) การประกันคุณภาพ 3.QS (Quantity Surveyor) ผู้ตรวจสอบปริมาณงาน สรุป

1 “เสียงเสียน้ำเสีย” ในหมากรุกคืออะไร?

บอ ท หมากรุก เกม หาจุด แตก ต่าง ของภาพ เกม นักสืบ เกม รูปภาพ เกมส์ หา ภาพ เกมส์ ตัวเลข เกม รวม ตัวเลข เกม มา โจ ใกล้ฉัน ออนไลน์
อาชีพต่างๆ

อาชีพมีอะไรบ้าง •50• ต่างๆ ทั้งหมด ที่ทำกันแล้วไม่ยอมพูดต่อ?

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ
ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

5 ส่วนปรับปรุง บัญชีซ่อมแซมอาคารเช่า บันทึกบัญชี อะไร?

บัญชีค่าซ่อมแซมและ บำรุง รักษา ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ส่วนปรับปรุงอาคาร บันทึกบัญชี ค่าซ่อมแซม บันทึกบัญชี สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง บันทึกบัญชี ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร บันทึกบัญชี ส่วนปรับปรุงอาคาร มีอะไรบ้าง ส่วนปรับปรุงอาคาร คือ
ปก ฝันว่าเก็บดอกไม้

7 เลข ฝันว่าเก็บดอกไม้ หลากสี ขาว เหลือง สวยๆ

ฝันว่าได้เก็บดอกไม้ หลากสี ฝันว่า เก็บดอกไม้ เลขเด็ด ฝันว่าเก็บดอกไม้สีขาว ฝันว่าได้เก็บดอกไม้สีเหลือง ฝันว่าเก็บดอกไม้สวยๆ ฝันเห็น ดอกไม้ เลขเด็ด ฝันเห็นดอกไม้บานสะพรั่ง ฝันว่า เก็บดอกไม้มาร้อยมาลัย
จิตอาสา

โครงการ กิจกรรมจิตอาสา 25 ช่วยสังคมส่วนรวม มีอะไรทุกคนทำได้?

โครงการกิจกรรมจิตอาสา ตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสา จิตอาสาออนไลน์ จิตอาสามีอะไรบ้าง จิตอาสา10ข้อ กิจกรรมจิตอาสาในชุมชน กิจกรรมจิตอาสา ประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา ฟรี กิจกรรมจิตอาสา 65 กิจกรรมจิตอาสา 2565 ฟรี

Leave a Comment

Scroll to Top