สิทธิในการซื้อหุ้นใหม่

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_166289762

การให้สิทธิพิเศษเพื่อการจองซื้อหุ้นหรือเลือกซื้อหุ้นซึ่งบริษัทจะออกขายใหม่ โดยปกติมักจะเกิดขึ้นในกรณีดังนี้

1. เมื่อบริษัทต้องการเงินลงทุนเพิ่มขึ้น ก็จะจดทะเบียนเพิ่มทุนและให้สิทธิแก่บรรดาผู้ถือหุ้นเดิม ในอันที่จะจองซื้อหุ้นใหม่ได้ก่อนบุคคลภายนอก สิทธินี้เรียกว่า Pre – emptive Rights โดยบริษัทจะออกใบแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมมากน้อยตามส่วนของหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่ ใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะออกให้ 1 สิทธิ ต่อหุ้นที่ถืออยู่ 1 หุ้น

2. เมื่อบริษัทขายหุ้นชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด อาจออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นอีกชนิดหนึ่งในราคาพิเศษและภายในเวลาที่กำหนดควบคู่กันไป ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดนี้เรียกว่า Stock Rights

3. เมื่อบริษัทให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นหรือเลือกซื้อหุ้นแก่ผู้เริ่มก่อการของบริษัท แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือคนงานของบริษัท เพื่อเป็นโบนัสหรือค่าตอบแทนผลงานความดีความชอบที่บุคคลดังกล่าวกระทำให้แก่บริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดนี้เรียกว่า Stock Options

(Visited 4 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น