สิทธิของผู้เสียภาษีที่เราควรรู้ไว้

[Total: 2    Average: 5/5]

ผู้มีเงินได้นอกจากมีหน้าที่ในการเสียภาษีแล้ว สิทธิของตนเองในการเสียภาษีก็เป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะต้องรู้เช่นกัน เพราะช่วยอำนวยความสะดวกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษี ดังต่อไปนี้

สิทธิในการผ่อนชำระภาษี

สำหรับบุคคลธรรมดาที่ยื่นภาษีตามแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 แล้วมีจำนวนเงินภาษีที่ต้องจ่ายมากกว่า 3000 บาทขึ้นไป สามารถแบ่งจ่ายภาษีได้แต่จะแบ่งจ่ายได้ไม่เกิน 3 งวดเท่านั้นโดยไม่เสียเบี้ยปรับเพิ่ม และหากมีภาษีที่ค้างชำระอยู่ สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอผ่อนชำระภายใต้เงื่อนไขของการผ่อนชำระของกรมสรรพากร

สิทธิในการยื่นอุธรณ์คัดค้านการประเมินภาษี

หากผู้เสียภาษีถูกประเมินภาษีอากร และไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินภาษีอากร ผู้เสียภาษีมีสิทธิในการร้องขอคัดค้านการประเมินภาษีอากรนั้นโดยยื่นเป็นหนังสือ แบบ ภ.ส.6 ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุธรณ์ โดยจะต้องกระทำใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประเมินภาษีอากร และหากได้รับการวินิจฉัยอธรณ์จากคณะกรรมการแล้วแต่ยังไม่เห็นด้วย ก็ยังมีสิทธิอุธรณ์ต่อศาลภาษีอากรได้อีกภายใน 30 วันหลังจากได้รับคำวินิจฉัย แต่หากไม่ได้ใช้สิทธิในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เสียภาษีไม่มีสิทธิอุธรณ์ใด ๆ อีกและจะต้องทำการชำระภาษี พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามผลการประเมินภาษีอากรอย่างครบถ้วน

สิทธิในการขอทุเลาการชำระภาษีอากรโดยมีหลักประกันการชำระหนี้ภาษีอากรคงค้าง

การใช้สิทธิในการอุธรณ์ไม่ได้เป็นเหตุให้สามารถทุเลาการเสียภาษีอากรได้ ผู้เสียภาษีอากรมีหน้าที่ในการชำระภาษีอากรหลังจากได้รับหนังสือแจ้งการประเมินแล้ว และต้องชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่แจ้งไว้ในหนังสือประเมิน แต่หากจะต้องรอการวินิจฉัยอุธรณ์ หรือคำพิพากษา ผู้เสียภาษีมีสิทธิในการยื่นขอทุเลาภาษีการชำระอากร โดยจะต้องจัดให้มีหลักประกันการชำระหนี้ภาษีอากรด้วยหลักทรัพย์ต่าง ๆ ภายใต้ข้อกำหนดตามระเบียบของกรมสรรพากร

สิทธิในการขอลดดอกเบี้ยและเงินปรับเพิ่มภาษีอากร

ผุ้เสียภาษีอากรมีหน้ามีหน้าที่ในการยื่นแบบ และชำระภาษีอากรตามที่กำหนดให้ครบถ้วนตามกฎหมาย หากไมได้ยื่นแบบ หรือชำระภาษีในกำหนดเวลาจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายเพิ่มเติมนอกเหนือจากการชำระภาษีตามปกติ แต่หากการกระทำผิดมีเหตุผลตามสมครให้ผ่อนผัน ผู้เสียภาษีอาจจะเขียนคำร้องเพื่อของดหรือลดเบี้ยปรับได้ตามหลักที่สรรพากรกำหนดไว้ แต่เงินเพิ่มไม่มีส่วนลดยกเว้นแต่ให้ขยายกำหนดกำระหรือนำส่งภาษีได้ และจะต้องทำการชำระหรือนำส่งในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากขยายเวลาแล้ว

(Visited 3 times, 1 visits today)

Related posts:

การทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์
ไล่ออก ไม่จ่ายค่าชดเชย
เงื่อนไขเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า
การทําบัญชี รายรับ รายจ่าย สิ่งที่ผู้ประกอบการควรเริ่มทำตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ
ทำอย่างไรให้ Shortcuts แอพพิเคชั่นที่ Install จาก Play Store ไม่แสดงบน Home Screen
5 ขั้นตอน เปลี่ยนความคิดว่าบัญชียากให้เป็นง่าย
แนะนำสูตรสครับที่ทำเองได้ง่ายๆ ขัดผิวขาวที่ถือว่าดีที่สุด
8P กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
สิทธิของผู้เสียภาษี
ลักษณะของห้างหุ้นส่วนจำกัด
นิสัยการออมที่ถูกปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็กนั้น
การออมเงินแบบแปลก ๆ ที่คุณเองควรลองดู
ภาษีป้าย
Health star ratings Kellogg reveals the cereal
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียน

ใส่ความเห็น