สิทธิของผู้เสียภาษี

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_316305017

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีสิทธิตามกฎหมายโดยสรุปดังนี้

1. การผ่อนชำระภาษี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ที่มีจำนวนเกินกว่า 3,000 บาท สามารถแบ่งจ่ายงวดละเท่าๆกัน ไม่เกิน 3 งวด โดยไม่ต้องเสียภาษีเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

ภาษีอากรที่ค้างชำระ โดยยื่นคำร้องขอผ่อนภายใต้หลักเกณฑ์การผ่อนชำระของกรมสรรพากร

2.การยื่นอุทธรณ์คัดค้านการประเมินภาษี

กรณีที่ผู้เสียภาษีถูกประเมินภาษีอากร หากไม่เห็นด้วยกับการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์การประเมินเป็นหนังสือ (แบบ ภ.ส.6) ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน และหากได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วยังไใ่เห็นด้วยก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อสาลภาษีอากรได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์จากคณะกรรมกำารพิจารณาอุทธรณ์ หากไม่ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา ผู้เสียภาษีไม่มีสิทธิอุทธรณ์ใดๆ และต้องชำระภาษีพร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามการประเมินให้ครบถ้วน

3.ขอทุเลาการชำระภาษีอากรโดยจัดให้มีหลักประกันการชำระหนี้ภาษีอากรค้าง

การใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่เป็นสาเหตุให้ทุเลาการเสียภาษี ผู้เสียภาษีที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินให้ชำระภาษีตามการประเมินนั้น ภายในกำหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งการประเมิน หากต้องการรอคำวินิจแัยอุทธรณ์ หรือ คำพิพากษา ผู้เสียภาษีมีสิทธิยื่นคำร้องขอทุเลาการชำระภาษี โดยจัดให้มีหลักประกันการชำระหนี้ภาษีอากรด้วยหลักทรัพย์ต่างๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามระเบียบของกรมสรรพากร

4.ของดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพอ่มภาษีอากร

ผู้เสียภาษีที่มีหน้าที่ยื่นแบบฯ และชำระภาษีอากรให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาตามกฎหมาย หากมิได้ยื่นแบบฯ หรือชำระภาษีภายในกำหดเวลา ต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายนอกเหนือจากเงินภาษีที่ต้องขำระอีกด้วย หากการกระทำความผิดมีเหคุอันควรผ่อนผัน ผู้เสียภาษีอาจมีคำร้องเป็นหนังสือของดหรือลดเบี้ยปรับและอาจได้รับพิจารณางดหรือลดเบี้ยปรับให้ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดไว้ สำหรับเงินเพิ่มไม่มีกฎหมายใดให้อำนาจเจ้าพนักงานฯงดหรือลดให้ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาชำระหรือนำส่งภาษี เงินเพิ่มจะลดลงมาเหลือเพียงกึ่งหนึ่ง

5.ขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสาร

ผู้เสียภาษีมีสิทธิขอคัดเอกสารหรือขอสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีของตนเองได้ เช่น ขอคัดสำเนาแบบแสดงรายการภาษีของตนเองหรือใบเส็จรับเงินค่าภาษีแต่ละประเภทที่เป็นของตนเอง เป็นต้น

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

วิวัฒนาการของการศึกษาไทยในสมัยโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน
การตลาดออนไลน์สามารถทำได้ด้วยช่องทางใดบ้าง
หลักการกระดาษทำการและประโยชน์ของกระดาษทำการ
โครงการลงทุนระยะยาว
สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น
ชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
Job || หางาน สมัครงาน บัญชี || เมืองทอง แจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี
สูตรทางบัญชี คำนวณหา กำไรสุทธิ สูตรหา กำไรสุทธิ
ไล่ออก ไม่จ่ายค่าชดเชย
การใช้บัญชีลูกหนี้เพื่อเปลี่ยนให้เป็นเงินสด
วัสดุโรงงาน สิ่งที่กิจการอุตสาหกรรมต้องใช้ในการประกอบการผลิต แต่มิใช่ส่วนประกอบโดยตรง
Sandbox to try out the code written in almost all languages
การจัดการหนี้สินและเงินงบประมาณของหน่วยงาน
สูตรทางบัญชี คำนวณหา ค่าใช้จ่ายรวม สูตรหา ค่าใช้จ่ายรวม
อาหารที่รับประทานแล้วสวย

ใส่ความเห็น