สิทธิของผู้ประกันตนมีอะไรบ้าง

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_149961809

สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง แต่ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคม ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทนประกันสังคม 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน ตลอดระยะเวลาที่เป็นลูกจ้าง ในกรณีที่ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน ผู้ประกันตนจะต้องขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐทั่วประเทศ ภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออจากงาน โดยไม่มีเงื่อนไขในการรับประโยชน์ทดแทน คือ ผู้ประกันตนจะต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการว่างงาน จะได้รับการช่วยเหลือด้านการจัดหางาน การฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานทั้งการเลิกจ้างและการลาออกจากงาน กรณีที่ถูกเลิกจ้างผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบ ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ส่วนกรณีที่ผู้ประกันตนลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาไว้แน่นอน ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน นอกจากนี้ ยังคงได้รับความคุ้มครองใน 4 กรณีต่ออีก 6 เดือน คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายที่ไม่เนื่องจากการทำงานและกรณีคลอดบุตร

(Visited 4 times, 1 visits today)

Related posts:

เงื่อนไขสิทธิประกันสังคม กรณีการขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน
เงื่อนไขที่ผู้ว่าจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้
การได้รับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม กรณีทุพพลภาพ
5 วิธีโสดอย่างมีคุณภาพ
รูปแบบการว่างงาน ที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม
การประกันสังคมในประเทศไทย
การแจ้งเคลมประกันที่คุณเองควรรู้
หลักการของการประกันสังคม
ประโยชน์ที่คุณจะได้รับการจากการทำประกันสังคมของลูกจ้าง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง
รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม 59
ออกจากงาน อยากส่งเงินประกันสังคมต่อ ทำอย่างไร
กฏหมายห้ามใช้แรงงานเด็ก
หน่วยบริการเคลื่อนที่จากสำนักงานประกันสังคม
เงื่อนไขสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ในกรณีคลอดบุตร

ใส่ความเห็น