สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

[Total: 0    Average: 0/5]

เขียนที่ ………………………………………………………………………………………

วันที่…………..เดือน………………………………….พ.ศ……………………….

หนังสือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่าง บริษัท ………………………………………….
จำกัด ตั้งอยู่………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ซึ่งในหนังสือสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” หรือเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่งกับ
(นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………อายุ…………….ปี สัญชาติ…………….. เชื้อชาติ………………..อยู่บ้านเลขที่……………….หมู่………….ถนน…………………………………..ตรอก/ซอย………………………………ตำบล/แขวง…………………….
อำเภอ/เขต……………………………………………จังหวัด……………………………………………….ซึ่งในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาข้อตกลงสภาพการจ้างฉบับนี้ไว้ต่อกัน ดังนี้
1. “ผู้ว่าจ้าง” ตกลงรับ “ผู้รับจ้าง” เข้าทดลองงานในตำแหน่ง………………………………………………… แผนก/ฝ่าย……………………………………………(ลักษณะงานตาม “ผู้ว่าจ้าง” กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมภายหลัง) โดยมีอัตราเงินเดือน/ค่าแรง ระหว่างทดลองงาน เดือนละ วันละ …………………….บาท
(…………………………………………………………..) โดยคิดค่าจ้างให้เฉพาะวันที่ผู้รับจ้างทำงานให้กับผู้ว่าจ้างเท่านั้น
ตั้งแต่วันที่………เดือน………………………….พ.ศ………………ถึงวันสิ้นสุดวันที่……..เดือน…………………………พ.ศ……………….รวมระยะเวลาการทดลองงานไว้ 119 วัน พร้อมทั้ง “ผู้ว่าจ้าง” สามารถหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากค่าจ้างที่ได้รับเพื่อนำส่งกรมสรรพากรต่อไป และเงินประกันสังคมตามระเบียบว่าด้วยประกันสังคมถ้าผลการปฏิบัติงานของท่านในระยะทดลองงานไม่เป็นที่พอใจของ “ผู้ว่าจ้าง” “ผู้ว่าจ้าง”สามารถระงับการทดลองงานของท่านโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยที่ “ผู้ว่าจ้าง” ไม่จ่ายเงินชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
2. “ผู้รับจ้าง” ตกลงทำงานให้กับ “ผู้ว่าจ้าง” ตามกำหนดวันเวลา สถานที่ดังนี้
2.1 วันทำงาน วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณี นิยมเป็นไปตามข้อ
บังคับ หรือประกาศของบริษัทฯ เป็นปี ๆ ไป
2.2 เวลาทำงาน 08.00- 17.00 น. เวลาพัก 12.00 น- 13.00 น. รวมเวลากำหนดทำงานปกติ 48 ชม.
ต่อสัปดาห์ และสถานที่ที่ “ผู้ว่าจ้าง” กำหนด อนึ่ง“ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิกำหนดวัน และเวลา
ทำงานหรือโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ให้แตกต่างเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
กำหนดไว้ดังกล่าวได้
3. “ผู้ว่าจ้าง” จะจ่ายค่าจ้างให้ “ผู้รับจ้าง” 2 งวดต่อเดือน ทุกวันที่ 5 ของเดือน ส่วนวันที่ 15 เป็นการเบิกเงินยืมเศษหนึ่งส่วนสามของเงินเดือนเท่านั้นการตัดงวดการจ่ายเงินค้าจ้างตัดทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ถ้าวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด “ผู้ว่าจ้าง” จะเลื่อนจ่ายถัดมา 1 วัน
4. ระเบียบสวัสดิการสิทธิได้รับการช่วยรักษาพยาบาล การเลิกจ้าง การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ “ผู้ว่าจ้าง” และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ๆ

5. ในระหว่างที่ “ผู้รับจ้าง” เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ถ้า “ผู้รับจ้าง” มีความประสงค์จะลาออกจากบริษัทฯ “ผู้รับจ้าง” ต้องแจ้งการลาออกให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่“ผู้รับจ้าง”จะออกจากงานไม่ว่ากรณีใดๆในระหว่างอายุสัญญาจ้างจะต้องบอกล่วงหน้าโดยยื่นหนังสือ
ต่อหัวหน้างาน ไม่น้อยกว่า 7 วันทำงาน หาก “ผู้รับจ้าง” ขอลาล่วงหน้า หรือออกจากงานโดยกรณีอื่น ๆ โดยมิได้แจ้งตาม ข้อ 5 บริษัทฯ จะตัดค่าจ้างตามจำนวนวันที่ลา หรือแจ้งไม่ครบ และกรณีที่ “ผู้รับจ้าง” ทอดทิ้งงาน หรือลาออกจากบริษัทฯ โดยมิได้มอบหมายงานในตำแหน่งหน้าที่ของ “ผู้รับจ้าง” ให้แก่ผู้รับหน้าที่แทนให้เป็นการเรียบร้อยถูกต้อง เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น “ผู้รับจ้าง” และ “ผู้ค้ำประกัน” ของ “ผู้รับจ้าง”จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ “ผู้ว่าจ้าง”
6. “ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิบอกเลิกสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนี้ได้ทันที โดย “ผู้รับจ้าง” ไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิ และเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
6.1 “ผู้รับจ้าง” ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่แจ้งสาเหตุ หรือมีเหตุอัน
ไม่สมควรหรือกระทำผิดอันร้ายแรง ฯลฯ “ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างทันที โดย
ไม่จ่ายเงินชดเชยใด ๆ
6.2 “ผู้รับจ้าง” ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอย่างร้ายแรง หรือจงใจทำให้ผู้ว่าจ้างได้
รับความเสียหาย
6.3 “ผู้รับจ้าง” ฝ่าฝืนกฎระเบียบ หรือคำสั่งโดยชอบธรรมของ “ผู้ว่าจ้าง”
6.4 “ผู้รับจ้าง” ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
6.5 เมื่อสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างสิ้นสุดลง
7. “ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิ์ที่จะโอนย้าย แต่งตั้ง หรือถอดถอน “ผู้รับจ้าง” ให้ทำงานในหน้าที่ หรือตำแหน่งต่าง ๆได้ตามความเหมาะสม
8. ถ้า “ผู้รับจ้าง” เห็นด้วยกับข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้าง ฉบับนี้ และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการให้ “ผู้รับจ้าง” ลงรายมือชื่อข้างล่างนี้และมอบให้ ผู้รับจ้างเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อไป

สัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง นี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับมีข้อความตรงกัน และคู่ความทั้งสองได้อ่านและเข้าใจข้อความ ตลอดจนเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ทุกประการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ให้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ ณ วัน เดือน ปี ข้างต้น และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ

ลงชื่อ………………………………………….ผู้ว่าจ้าง
(……………………………………..)
ลงชื่อ………………………………………….ผู้รับจ้าง
(……………………………………..)
ลงชื่อ………………………………………….พยาน
(……………………………………..)

(Visited 7 times, 1 visits today)

Related posts:

ไม่รู้ว่าต้องปฏิบัติตนเมื่อเกิดกรณีลืมกินยา
การตลาดที่มุ่งเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลักนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น
ต้นไม้ที่ห้ามนำมาตกแต่งสวน
มีเงินได้เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษีมี
สุดยอดนักการตลาดมืออาชีพ
การเช่าซื้อ หมายถึง ความหมายของการเช่าซื้อ
สิทธิและหน้าที่สำหรับผู้ฝากขายและผู้รับฝากขาย
กลยุทธ์ทางการตลาดแนวใหม่
การตลาดแนวคิดสมัยใหม่
บทบาททางการตลาดในการกระจายสินค้า
The dangers of eating too much restaurant food
ง่ายๆกับการเพิ่ม Shortcuts ของแอพพิเคชั่นเข้าไปยัง Status Bar บน Android
ลูกไหนมีประโยชน์ต่อร่างกาย
วัสดุโรงงาน สิ่งที่กิจการอุตสาหกรรมต้องใช้ในการประกอบการผลิต แต่มิใช่ส่วนประกอบโดยตรง

ใส่ความเห็น