สัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว

[Total: 0    Average: 0/5]

เขียนที่ ………………………………………………………………………………………

วันที่…………..เดือน………………………………….พ.ศ……………………….

หนังสือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับนี้ ทำขึ้นระหว่าง บริษัท ………………………………………….
จำกัด ตั้งอยู่………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ซึ่งในหนังสือสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” หรือเรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่งกับ
(นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………อายุ…………….ปี สัญชาติ…………….. เชื้อชาติ………………..อยู่บ้านเลขที่……………….หมู่………….ถนน…………………………………..ตรอก/ซอย………………………………ตำบล/แขวง…………………….
อำเภอ/เขต……………………………………………จังหวัด……………………………………………….ซึ่งในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาข้อตกลงสภาพการจ้างฉบับนี้ไว้ต่อกัน ดังนี้
1. “ผู้ว่าจ้าง” ตกลงรับ “ผู้รับจ้าง” เข้าทดลองงานในตำแหน่ง………………………………………………… แผนก/ฝ่าย……………………………………………(ลักษณะงานตาม “ผู้ว่าจ้าง” กำหนด หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมภายหลัง) โดยมีอัตราเงินเดือน/ค่าแรง ระหว่างทดลองงาน เดือนละ วันละ …………………….บาท
(…………………………………………………………..) โดยคิดค่าจ้างให้เฉพาะวันที่ผู้รับจ้างทำงานให้กับผู้ว่าจ้างเท่านั้น
ตั้งแต่วันที่………เดือน………………………….พ.ศ………………ถึงวันสิ้นสุดวันที่……..เดือน…………………………พ.ศ……………….รวมระยะเวลาการทดลองงานไว้ 119 วัน พร้อมทั้ง “ผู้ว่าจ้าง” สามารถหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากค่าจ้างที่ได้รับเพื่อนำส่งกรมสรรพากรต่อไป และเงินประกันสังคมตามระเบียบว่าด้วยประกันสังคมถ้าผลการปฏิบัติงานของท่านในระยะทดลองงานไม่เป็นที่พอใจของ “ผู้ว่าจ้าง” “ผู้ว่าจ้าง”สามารถระงับการทดลองงานของท่านโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยที่ “ผู้ว่าจ้าง” ไม่จ่ายเงินชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
2. “ผู้รับจ้าง” ตกลงทำงานให้กับ “ผู้ว่าจ้าง” ตามกำหนดวันเวลา สถานที่ดังนี้
2.1 วันทำงาน วันจันทร์ ถึงวันเสาร์ (ยกเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณี นิยมเป็นไปตามข้อ
บังคับ หรือประกาศของบริษัทฯ เป็นปี ๆ ไป
2.2 เวลาทำงาน 08.00- 17.00 น. เวลาพัก 12.00 น- 13.00 น. รวมเวลากำหนดทำงานปกติ 48 ชม.
ต่อสัปดาห์ และสถานที่ที่ “ผู้ว่าจ้าง” กำหนด อนึ่ง“ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิกำหนดวัน และเวลา
ทำงานหรือโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ให้แตกต่างเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
กำหนดไว้ดังกล่าวได้
3. “ผู้ว่าจ้าง” จะจ่ายค่าจ้างให้ “ผู้รับจ้าง” 2 งวดต่อเดือน ทุกวันที่ 5 ของเดือน ส่วนวันที่ 15 เป็นการเบิกเงินยืมเศษหนึ่งส่วนสามของเงินเดือนเท่านั้นการตัดงวดการจ่ายเงินค้าจ้างตัดทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ถ้าวันดังกล่าวตรงกับวันหยุด “ผู้ว่าจ้าง” จะเลื่อนจ่ายถัดมา 1 วัน
4. ระเบียบสวัสดิการสิทธิได้รับการช่วยรักษาพยาบาล การเลิกจ้าง การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ “ผู้ว่าจ้าง” และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ๆ

5. ในระหว่างที่ “ผู้รับจ้าง” เป็นพนักงานประจำของบริษัทฯ ถ้า “ผู้รับจ้าง” มีความประสงค์จะลาออกจากบริษัทฯ “ผู้รับจ้าง” ต้องแจ้งการลาออกให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่“ผู้รับจ้าง”จะออกจากงานไม่ว่ากรณีใดๆในระหว่างอายุสัญญาจ้างจะต้องบอกล่วงหน้าโดยยื่นหนังสือ
ต่อหัวหน้างาน ไม่น้อยกว่า 7 วันทำงาน หาก “ผู้รับจ้าง” ขอลาล่วงหน้า หรือออกจากงานโดยกรณีอื่น ๆ โดยมิได้แจ้งตาม ข้อ 5 บริษัทฯ จะตัดค่าจ้างตามจำนวนวันที่ลา หรือแจ้งไม่ครบ และกรณีที่ “ผู้รับจ้าง” ทอดทิ้งงาน หรือลาออกจากบริษัทฯ โดยมิได้มอบหมายงานในตำแหน่งหน้าที่ของ “ผู้รับจ้าง” ให้แก่ผู้รับหน้าที่แทนให้เป็นการเรียบร้อยถูกต้อง เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น “ผู้รับจ้าง” และ “ผู้ค้ำประกัน” ของ “ผู้รับจ้าง”จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่ “ผู้ว่าจ้าง”
6. “ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิบอกเลิกสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนี้ได้ทันที โดย “ผู้รับจ้าง” ไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิ และเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
6.1 “ผู้รับจ้าง” ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่แจ้งสาเหตุ หรือมีเหตุอัน
ไม่สมควรหรือกระทำผิดอันร้ายแรง ฯลฯ “ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างทันที โดย
ไม่จ่ายเงินชดเชยใด ๆ
6.2 “ผู้รับจ้าง” ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอย่างร้ายแรง หรือจงใจทำให้ผู้ว่าจ้างได้
รับความเสียหาย
6.3 “ผู้รับจ้าง” ฝ่าฝืนกฎระเบียบ หรือคำสั่งโดยชอบธรรมของ “ผู้ว่าจ้าง”
6.4 “ผู้รับจ้าง” ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
6.5 เมื่อสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างสิ้นสุดลง
7. “ผู้ว่าจ้าง” มีสิทธิ์ที่จะโอนย้าย แต่งตั้ง หรือถอดถอน “ผู้รับจ้าง” ให้ทำงานในหน้าที่ หรือตำแหน่งต่าง ๆได้ตามความเหมาะสม
8. ถ้า “ผู้รับจ้าง” เห็นด้วยกับข้อบังคับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ของสัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้าง ฉบับนี้ และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการให้ “ผู้รับจ้าง” ลงรายมือชื่อข้างล่างนี้และมอบให้ ผู้รับจ้างเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อไป

สัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง นี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับมีข้อความตรงกัน และคู่ความทั้งสองได้อ่านและเข้าใจข้อความ ตลอดจนเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ทุกประการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ให้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ ณ วัน เดือน ปี ข้างต้น และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละ 1 ฉบับ

ลงชื่อ………………………………………….ผู้ว่าจ้าง
(……………………………………..)
ลงชื่อ………………………………………….ผู้รับจ้าง
(……………………………………..)
ลงชื่อ………………………………………….พยาน
(……………………………………..)

(Visited 12 times, 1 visits today)

Related posts:

รายได้จาก เน็ต ต้องเสียภาษีหรือไม่
จดทะเบียนบริษัท ราคาเท่าไหร่
การทำบัญชีร้านค้าอย่างง่าย
เลือกวิธี ที่เหมาะกับตัวเอง การออม
การเช่าซื้อ หมายถึง ความหมายของการเช่าซื้อ
ปลดหนี้บัตรเครดิตแบบสบายๆด้วยวิธีการเหล่านี้
วัยรุ่นออมเงินได้ง่ายถ้ารู้จักออมเงิน
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ตัวช่วยดี ๆ ที่นักบัญชีรุ่นใหม่ต้องมี
ความเห็นของผู้สอบบัญชี
วิธีการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์สามารถแบ่งวิธีการคำนวณ ออกได้เป็น 2 รูปแบบ
การใช้ข้อมูลทางบัญชี
รายละเอียดงบการเงิน มีอะไร
The hand rail is going a little faster than the moving sidewalk.
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
วิธีดูแลผิวหน้า สำหรับสาวผิวมัน

ใส่ความเห็น