ตัวอย่าง สัญญา กิจการร่วมค้า ทำธุรกิจร่วมกัน ตัวอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 3563 Average: 5]

ตัวอย่างสัญญากิจการร่วมค้า

สัญญาการเข้าร่วมค้า

เข้าประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กับภาครัฐ และ หน่วยงานราชการส่วนต่างๆ

…………………………………………………………………………………………………

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่  15 เมษายน 25XX โดยระหว่าง

 • บริษัท 88888 จำกัด ทะเบียนเลขที่ 8888888888888 สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่88/88 หมู่ 8 แขวงตะวันตก  เขตตะวันออก  กรุงเทพมหานคร 88888
 • กับบริษัท 99999 จำกัด ทะเบียนเลขที่ 9999999999999 สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่999/999 หมู่ 9 แขวงสามวา เขตเหนือ  จังหวัดเชียงใหม่ 99999

เพื่อเป็นหลักฐานในการร่วมดำเนินการ สำรวจ ร่วมออกแบบและติดตั้ง ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกว่า “งานให้แก่ภาครัฐและหน่วยงานราชการส่วนต่างๆ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “เจ้าของงาน” โดยมีสาระสำคัญดังนี้

 1. ชื่อกิจการร่วมค้า

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเข้าหุ้นร่วมกันเป็นกิจการร่วมค้า โดยใช้ชื่อว่า กิจการร่วมค้า 8888899999

 1. ขอบเขตของการร่วมดำเนินงาน

บริษัททั้งสอง ได้ร่วมมือกันจัดเตรียมข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาเพื่อดำเนินการออกแบบก่อสร้าง ซึ่งมีหน่วยงานราชการส่วนต่างๆเป็นผู้ว่าจ้าง โดยให้

 • บริษัท 88888 จำกัด เป็นบริษัทหลัก ทำหน้าที่และรับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคา,เป็นผู้ทำหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญากับทางราชกร และทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆต่อไป โดยใช้สถานที่ทำการของ กิจการร่วมค้า  88888899999  ณ   บ้านเลขที่    999/999  หมู่ 9    แขวงสามวา  เขตเหนือ  จังหวัดเชียงใหม่  99999
 1. การร่วมทุนและความรับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วมค้าทั้งสองจะต้องเข้ามีส่วนร่วมในสิทธิและความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นหรือที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของกลุ่ม ตลอดจนผลกำไรหรือขาดทุนใดๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง จะเป็นดังต่อไปนี้

 • บริษัท 88888 จำกัด ร้อยละ  50
 • บริษัท 99999 จำกัด ร้อยละ 50
 1. หลักความร่วมมือภายในสัญญาเข้าร่วมค้า

ผู้เข้าร่วมทั้งสองจะต้องรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันต่อผู้ว่าจ้าง และบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานโดยความสัมพันธ์ภายในสัญญาเข้าร่วมค้า ความรับผิดชอบดังกล่าวของผู้ร่วมค้า จะแบ่งส่วนและจัดสรรตามสัดส่วนของการร่วมลงทุนของผู้ร่วมค้าในแต่ละราย

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมค้า

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมค้า จะจำกัดเฉพาะแต่ละการร่วมมือ จัดเตรียมข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาเพื่อให้บริการออกแบบ ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น

 1. ผู้มีอำนาจกระทำการลงนาม

ทั้งสองบริษัทที่เข้าร่วมค้า ได้แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาของแต่ละฝ่ายที่ทำการตกลงดังนี้

6.1 นาย ก 

6.2 นาย ข

โดยให้อำนาจแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ลงนาม ได้แก่ นาย ก หรือ นาย ข 

เป็นผู้กระทำปฏิบัติ ติดต่อประสานในนาม “ กิจการร่วมค้า 8888899999 ”

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้เข้าร่วมค้าทั้งหลายจึงได้ลงนามในสัญญานี้

ลงชื่อ……………………………………               ลงชื่อ…………………………………………

      (              นาย ก                    )                     (              นาย ข                     )

        กรรมการบริษัท 88888  จำกัด                           กรรมการบริษัท 99999  จำกัด

ลงชื่อ……………………………………             ลงชื่อ……………………………………

   (       นาย ป ปลา                    )                   (         นาย จ จาน                    )

               พยาน                                                                พยาน

สัญญากิจการร่วมค้า


 

สัญญาการเข้าร่วมค้า

เข้าประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กับภาครัฐ และ หน่วยงานราชการส่วนต่างๆ

………………………………………………………………………………………

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่…………………………………………โดยระหว่าง

 1. บริษัท ……………………………….จำกัด ทะเบียนเลขที่………………………………………………….สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่………………………………………………………………………………
 2. กับบริษัท……………………………จำกัด ทะเบียนเลขที่………………………………………………….

……………………..

…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..

……………………….

 เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้เข้าร่วมค้าทั้งหลายจึงได้ลงนามในสัญญานี้

  ลงชื่อ …………………………………………          

       ( ……………………………………….. )     

     กรรมการบริษัท……………………………………จำกัด


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

vertify

joint venture contract
สัญญา กิจการ ร่วม ค้า
(Visited 4,833 times, 8 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 
แชร์บทความ :

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top