สัญญากิจการร่วมค้า

2 สัญญาร่วมทุน ร่วมลงทุนกิจการร่วมค้ามีตัวอย่างให้ดู?

Click to rate this post!
[Total: 166 Average: 5]

ตัวอย่างสัญญากิจการร่วมค้า

สัญญาการเข้าร่วมค้า

เข้าประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กับภาครัฐ และ หน่วยงานราชการส่วนต่างๆ

…………………………………………………………………………………………………

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่  15 เมษายน 25XX โดยระหว่าง

บริษัท 88888 จำกัด ทะเบียนเลขที่ 8888888888888 สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่88/88 หมู่ 8 แขวงตะวันตก  เขตตะวันออก  กรุงเทพมหานคร 88888

กับ บริษัท 99999 จำกัด ทะเบียนเลขที่ 9999999999999 สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่999/999 หมู่ 9 แขวงสามวา เขตเหนือ  จังหวัดเชียงใหม่ 99999

เพื่อเป็นหลักฐานในการร่วมดำเนินการ สำรวจ ร่วมออกแบบและติดตั้ง ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้จะเรียกว่า “งานให้แก่ภาครัฐและหน่วยงานราชการส่วนต่างๆ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “เจ้าของงาน” โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  1. ชื่อกิจการร่วมค้า

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเข้าหุ้นร่วมกันเป็นกิจการร่วมค้า โดยใช้ชื่อว่า กิจการร่วมค้า 8888899999

  1. ขอบเขตของการร่วมดำเนินงาน

บริษัททั้งสอง ได้ร่วมมือกันจัดเตรียมข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาเพื่อดำเนินการออกแบบก่อสร้าง ซึ่งมีหน่วยงานราชการส่วนต่างๆเป็นผู้ว่าจ้าง โดยให้

บริษัท 88888 จำกัด เป็นบริษัทหลัก ทำหน้าที่และรับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคา,เป็นผู้ทำหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญากับทางราชกร และทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆต่อไป โดยใช้สถานที่ทำการของ กิจการร่วมค้า  88888899999  ณ   บ้านเลขที่    999/999  หมู่ 9    แขวงสามวา  เขตเหนือ  จังหวัดเชียงใหม่  99999

  1. การร่วมทุนและความรับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วมค้าทั้งสองจะต้องเข้ามีส่วนร่วมในสิทธิและความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นหรือที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของกลุ่ม ตลอดจนผลกำไรหรือขาดทุนใดๆทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง จะเป็นดังต่อไปนี้

บริษัท 88888 จำกัด ร้อยละ  50

บริษัท 99999 จำกัด ร้อยละ 50

  1. หลักความร่วมมือภายในสัญญาเข้าร่วมค้า

ผู้เข้าร่วมทั้งสองจะต้องรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันต่อผู้ว่าจ้าง และบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานโดยความสัมพันธ์ภายในสัญญาเข้าร่วมค้า ความรับผิดชอบดังกล่าวของผู้ร่วมค้า จะแบ่งส่วนและจัดสรรตามสัดส่วนของการร่วมลงทุนของผู้ร่วมค้าในแต่ละราย

  1. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมค้า

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมค้า จะจำกัดเฉพาะแต่ละการร่วมมือ จัดเตรียมข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาเพื่อให้บริการออกแบบ ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น

  1. ผู้มีอำนาจกระทำการลงนาม

ทั้งสองบริษัทที่เข้าร่วมค้า ได้แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาของแต่ละฝ่ายที่ทำการตกลงดังนี้

6.1 นาย ก 

6.2 นาย ข

โดยให้อำนาจแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ลงนาม ได้แก่ นาย ก หรือ นาย ข 

เป็นผู้กระทำปฏิบัติ ติดต่อประสานในนาม “ กิจการร่วมค้า 8888899999 ”

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้เข้าร่วมค้าทั้งหลายจึงได้ลงนามในสัญญานี้

ลงชื่อ……………………………………               ลงชื่อ…………………………………………

      (              นาย ก                    )                     (              นาย ข                     )

        กรรมการบริษัท 88888  จำกัด                           กรรมการบริษัท 99999  จำกัด

ลงชื่อ……………………………………             ลงชื่อ……………………………………

   (       นาย ป ปลา                    )                   (         นาย จ จาน                    )

               พยาน                                                                พยาน

สัญญากิจการร่วมค้า

สัญญากิจการร่วมค้า


 

สัญญาการเข้าร่วมค้า

เข้าประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง กับภาครัฐ และ หน่วยงานราชการส่วนต่างๆ

………………………………………………………………………………………

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่…………………………………………โดยระหว่าง

  1. บริษัท ……………………………….จำกัด ทะเบียนเลขที่………………………………………………….สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่………………………………………………………………………………
  2. กับบริษัท……………………………จำกัด ทะเบียนเลขที่………………………………………………….

……………………..

…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..

……………………….

 เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้เข้าร่วมค้าทั้งหลายจึงได้ลงนามในสัญญานี้

  ลงชื่อ …………………………………………          

       ( ……………………………………….. )     

     กรรมการบริษัท……………………………………จำกัด


ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

joint venture contract
สัญญา กิจการ ร่วม ค้า

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com