เรียนรู้ สร้าง พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ

ปก พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

การเรียนรู้การสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับมือถือ

การเรียนรู้การสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับมือถือ เป็นการเรียนรู้ที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากมือถือเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนใช้งานอยู่ตลอดเวลา และแอปพลิเคชันก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นด้วยการทำงานต่าง ๆ ที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันนั้น นอกจากนี้ การสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับมือถือยังเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมและมีศักยภาพในการทำเงินเป็นอย่างมาก

การเรียนรู้การสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับมือถือสามารถเรียนรู้ได้โดยใช้ภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Java, Swift, Kotlin ฯลฯ ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับมือถือ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับมือถือที่มีความสะดวกและเป็นมาตรฐาน เช่น Android Studio, Xcode ฯลฯ

นอกจากภาษาโปรแกรมและเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับมือถือแล้ว การเรียนรู้การสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับมือถือยังต้องคำนึงถึงความรู้และทักษะในด้านอื่น ๆ เช่น งการออกแบบ UI/UX ที่ดีและใช้งานได้ง่าย เนื้อหาและการจัดการข้อมูลในแอปพลิเคชัน การเชื่อมต่อฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลในระบบเครือข่าย การทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น API, Cloud Computing, การประมวลผลทางด้านรูปภาพและเสียง ฯลฯ

 

ขั้น ตอน การพัฒนา แอ พลิ เค ชั่ 4 ขั้น ตอน

การพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนหลักได้แก่

4 หลักการ การพัฒนาแอพพลิเคชั่น

 1. การวางแผนและออกแบบ (Planning and Design)

ขั้นตอนแรกของการพัฒนาแอปพลิเคชันคือการวางแผนและออกแบบ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะจะมีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันในระยะยาว ในขั้นตอนนี้ จะต้องวางแผนรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของแอปพลิเคชัน การใช้งาน ระบบฐานข้อมูล การติดต่อสื่อสาร และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ต้องการให้แอปพลิเคชันมี โดยการออกแบบต้องมุ่งเน้นไปที่การทำให้แอปพลิเคชันใช้งานได้ง่าย มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูง

 1. การพัฒนาแอปพลิเคชัน (Development)

ขั้นตอนถัดไปคือการพัฒนาแอปพลิเคชัน ในขั้นตอนนี้ นักพัฒนาจะเขียนโค้ดและสร้างฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ต้องการให้แอปพลิเคชันมี โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้จะใช้เครื่องมือและภาษาโปรแกรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชัน เช่น Java, Swift, Kotlin ฯลฯ

 1. การทดสอบและปรับปรุง (Testing and Refinement)

หลังจากพัฒนาแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการทดสอบและปรับปรับปรุงเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน การทดสอบและปรับปรุงอาจแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน เช่น การทดสอบความเสถียร การทดสอบความปลอดภัย การทดสอบการใช้งาน การทดสอบการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ เป็นต้น โดยในขั้นตอนนี้นักพัฒนาจะทำการปรับปรุงแอปพลิเคชันตามผลการทดสอบและความต้องการของผู้ใช้งาน

 1. การเผยแพร่และดูแลรักษา (Deployment and Maintenance)

ขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาแอปพลิเคชันคือการเผยแพร่และดูแลรักษา โดยนักพัฒนาจะทำการเผยแพร่แอปพลิเคชันให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานจริง และดูแลรักษาแอปพลิเคชันเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความเสถียรสูง การดูแลรักษาแอปพลิเคชันรวมถึงการปรับปรุงและอัพเดทแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชัน

พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ 02

ขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน มีความสําคัญอย่างไร

ขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะมีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันในระยะยาว นอกจากนี้ การทำงานของทีมพัฒนาแอปพลิเคชันจะเป็นไปด้วยความร่วมมือของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น นักออกแบบ UX/UI, นักพัฒนาซอฟต์แวร์, นักทดสอบ ฯลฯ ดังนั้นการทำงานในแต่ละขั้นตอนจะต้องคำนึงถึงความสำคัญและการทำงานร่วมกันให้เป็นไปได้ด้วยความมืออาชีพ

โดยเฉพาะในขั้นตอนแรกของการวางแผนและออกแบบ ควรทำความเข้าใจและวางแผนอย่างรอบคอบก่อนที่จะเริ่มเขียนโค้ด การวางแผนและออกแบบที่ดีจะช่วยให้นักพัฒนาสามารถแก้ไขและปรับปรุงแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

ในขั้นตอนที่สอง การพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นต้องมีการใช้เครื่องมือและภาษาโปรแกรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชัน เช่น Java, Swift, Kotlin ฯลฯ นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการจัดการเกี่ยวกับระบบข้อมูลและการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ เพื่อให้แอปพลิเคชันทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูง

ในขั้นตอนที่สาม การทดสอบและปรับปรุง นักพัฒนาจะต้องทำการทดสอบแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบความเสถียรและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันว่าตรงตามความต้องการและมีความสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ การทดสอบและปรับปรุงจะช่วยปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันให้สูงสุด

สุดท้าย ในขั้นตอนการเผยแพร่และดูแลรักษา นักพัฒนาจะต้องทำการเผยแพร่แอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้จริง และดูแลรักษาแอปพลิเคชันเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความเสถียรสูง การดูแลรักษาแอปพลิเคชันรวมถึงการปรับปรุงและอัพเดทแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชัน

ดังนั้น ขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชันมีความสำคัญอย่างมาก เพราะการทำงานแต่ละขั้นตอนมีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันในระยะยาว

 

เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวางแผนการทำงานพัฒนาแอปพลิเคชัน

มีเครื่องมือหลายชนิดที่นิยมใช้ในการวางแผนการทำงานพัฒนาแอปพลิเคชัน ดังนี้

5 เครื่องมือสร้างแอพ

 1. Sketch หรือ Figma เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบ User Interface ของแอปพลิเคชัน ทั้ง Sketch และ Figma สามารถสร้างไลบรารี่ของคอมโพเนนต์ต่าง ๆ ที่ใช้ในแอปพลิเคชันได้ ทำให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างโมเดลการใช้งาน (wireframe) และโมเดลการออกแบบ User Interface (UI) ได้อย่างง่ายดาย

 2. GitHub เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเก็บโค้ด และทำการควบคุมรุ่นของโค้ด (version control) ซึ่งช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันและติดตามการเปลี่ยนแปลงของโค้ดได้

 3. Trello เป็นเครื่องมือในการจัดการโปรเจกต์และงานที่ต้องทำ ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถติดตามและเก็บรายละเอียดของงานได้อย่างง่ายดาย

 4. Android Studio หรือ Xcode เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ Android และ iOS ตามลำดับ โดยมีฟีเจอร์ต่าง ๆ ในการสร้างโค้ด เช่น การสร้าง User Interface, การเขียนโค้ดของฝั่ง Client และฝั่ง Server, การจัดการข้อมูลและการทำงานของแอปพลิเคชัน

 5. Firebase เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการฐานข้อมูลและสำรองข้อมูลของแอปพลิเคชัน และมีฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่ช่วยในการพัฒนา หากนำ Firebase มาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน จะช่วยให้นักพัฒนาสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับฐานข้อมูลและบริการอื่น ๆ ของ Google ได้อย่างง่ายดาย เช่น Firebase Authentication เป็นบริการสำหรับการเข้าสู่ระบบ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้แอปพลิเคชันได้ด้วยบัญชี Google, Facebook, หรืออีเมลของตนเอง นอกจากนี้ Firebase ยังช่วยให้นักพัฒนาสามารถติดต่อกับผู้ใช้และตรวจสอบการใช้งานแอปพลิเคชันผ่านการแจ้งเตือน (push notification) และ Google Analytics ได้อย่างง่ายดาย

ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ที่สูงสุด โดยการใช้เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยลดเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชัน และช่วยให้การทำงานเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพสูงสุด

พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ 01

ขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 7 ขั้นตอน

ขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชันปกติแบ่งออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้

 1. วางแผนและออกแบบ (Planning and Design) ในขั้นตอนนี้ทีมพัฒนาจะวางแผนและออกแบบโครงสร้างและความสามารถของแอปพลิเคชัน โดยสร้างโมเดลการใช้งาน (wireframe) และโมเดลการออกแบบ User Interface (UI) ของแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดาย โดยใช้เครื่องมือหลายชนิด เช่น Sketch หรือ Figma

 2. การพัฒนาโค้ด (Coding) ในขั้นตอนนี้ทีมพัฒนาจะเริ่มเขียนโค้ดของแอปพลิเคชัน โดยใช้ภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Java, Kotlin, Swift ฯลฯ โดยใช้เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Android Studio หรือ Xcode

 3. การทดสอบ (Testing) ในขั้นตอนนี้ทีมพัฒนาจะทดสอบแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบความเสถียรและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันว่าตรงตามความต้องการและมีความสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ และจะปรับปรุงแอปพลิเคชันเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานมากที่สุด

 4. การปรับปรุงและพัฒนา (Refinement and Development) ในขั้นตอนนี้ทีมพัฒนาจะปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แอปพลิเคชันมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงสุด โดยการปรับปรุงแอปพลิเคชันอาจเกิดจากการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ หรือการปรับปรุงความสามารถของแอปพลิเคชัน เช่นการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ การปรับปรุง UI/UX การเพิ่มความเร็วในการทำงาน หรือการปรับปรุงความปลอดภัย

 1. การทดสอบอีกครั้ง (Testing again) ในขั้นตอนนี้ทีมพัฒนาจะทดสอบแอปพลิเคชันอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าการปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคชันได้รับผลอย่างไร และทำการแก้ไขปัญหาหากพบปัญหาใด ๆ

 2. การเผยแพร่และการตรวจสอบ (Publishing and Reviewing) ในขั้นตอนนี้ทีมพัฒนาจะเผยแพร่แอปพลิเคชันให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จริง ๆ และส่งตรวจสอบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น App Store ของ Apple หรือ Google Play Store ของ Android

 3. การดูแลรักษาแอปพลิเคชัน (Maintenance) ในขั้นตอนสุดท้ายทีมพัฒนาจะดูแลแอปพลิเคชันเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความเสถียรสูง โดยการดูแลรักษาแอปพลิเคชันรวมถึงการปรับปรุงและอัพเดทแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชั่น

ขั้นตอนที่เป็น หัวใจสำคัญ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

ขั้นตอนที่เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถสรุปได้ดังนี้

6 ขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

 1. วางแผนและออกแบบ ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ทีมพัฒนาเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งาน และสร้างโครงสร้างและความสามารถของแอปพลิเคชัน โดยเริ่มต้นจากการวางแผนธุรกิจและวิเคราะห์ตลาด เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม

 2. การพัฒนาโค้ด ขั้นตอนนี้เป็นการเขียนโค้ดของแอปพลิเคชัน โดยการใช้ภาษาโปรแกรมต่าง ๆ และเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม เพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่มีความเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน

 3. การทดสอบและปรับปรุง ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ทีมพัฒนาตรวจสอบความเสถียรและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน และปรับปรุงแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง โดยการทดสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชัน

 4. การประเมินและตรวจสอบ ขั้นตอนนี้จะช่วยให้ทีมพัฒนาตรวจสอบแอปพลิเคชันว่าตรงตามความต้องการและมีความสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ และประเมิน

 1. การเผยแพร่และตรวจสอบ ขั้นตอนนี้จะช่วยให้แอปพลิเคชันเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้จริง ๆ และส่งตรวจสอบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น App Store ของ Apple หรือ Google Play Store ของ Android

 2. การดูแลรักษาแอปพลิเคชัน ขั้นตอนสุดท้ายทีมพัฒนาจะดูแลแอปพลิเคชันเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความเสถียรสูง โดยการดูแลรักษาแอปพลิเคชันรวมถึงการปรับปรุงและอัพเดทแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชัน

โดยรวมแล้ว ขั้นตอนที่เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชันจะเน้นไปที่ความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งาน การพัฒนาโค้ดและการทดสอบแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แอปพลิเคชันมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่สูงสุด และการเผยแพร่และดูแลรักษาแอปพลิเคชันให้มีความเป็นมืออาชีพและประสิทธิภาพสูงสุด

พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ 03

กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ ใช้แนวคิดใดในการพัฒนา

การพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ใช้แนวคิด Agile Software Development ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นการพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

แนวคิด Agile Software Development จะใช้วิธีการทำงานแบบแต่ละรอบ (Iteration) โดยในแต่ละรอบจะประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การพัฒนา (Development) การทดสอบ (Testing) และการตรวจสอบผล (Review) โดยทีมพัฒนาจะต้องใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อช่วยในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์

การใช้แนวคิด Agile Software Development ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้ในเวลาสั้น ๆ และเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน อีกทั้งยังช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถปรับปรุงแอปพลิเคชันตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Vector

Vector คือ Bitmap 2 ชีวะ คณิตศาสตร์ ความแตกต่าง

Vector Vector คือ Bitmap เรียกอีกชื่อว่าไฟล์ Raster เวกเตอร์ (Vector) สเกลาร์(Scalar)
อาชีพต่างๆ

50 อาชีพ ต่างๆ รวม ทั้งหมด มีอะไรบ้าง !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ
อาหารไทย 4 ภาค

อาหารไทย 4 ภาค พื้นบ้าน กลาง ใต้ อีสาน ตะวันออก

อาหารไทย 4 ภาค พร้อมวิธี ทํา ใบงานอาหารไทย 4 ภาค รายงาน อาหารไทย 4 ภาค ภาพอาหารไทย 4 ภาค อาหารไทย 4 ภาค pdf อาหารไทย 4 ภาค ppt เอกลักษณ์ อาหารไทย 4 ภาค อาหารแต่ละภาค
ตะไคร้

ตะไคร้สรรพคุณ ตะไคร่ 7 ต้น ประโยชน์ หอมไล่ยุง

โทษของตะไคร้ วิธีทําน้ําตะไคร้ สรรพคุณ ตะไคร้ สรรพคุณ ไล่ยุง ชาตะไคร้ สรรพคุณ ตะไคร้ สรรพคุณ ผิว น้ำตะไคร้ สรรพคุณ ขิง ข่า ตะไคร้ สรรพคุณ ตะไคร้ ชื่อวิทยาศาสตร์
พันธุ์กล้วย

พันธุ์กล้วยไทย นิยมปลูก หายาก โบราณ แปลกๆ

108 พันธุ์กล้วยไทย พันธุ์กล้วยที่นิยมปลูก พันธุ์กล้วยหายาก รวบรวมพันธุ์กล้วย ศูนย์รวมสายพันธุ์กล้วย 108 พันธุ์กล้วยไทย pdf พันธุ์กล้วยโบราณ พันธุ์กล้วยแปลกๆ
ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน 7 ตัวอย่าง ที่ถูกต้อง วิธีเขียน

ใบเสร็จรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ ใบเสร็จ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา excel

การใช้เทคนิคการทำงานระหว่างการทำงานและการพักผ่อน (Work-Life Balance)

work life balance คําคม work life balance ในองค์กร work life balance ไม่มีจริง Work-life balance วิจัย work-life balance บทความ work-life balance ทฤษฎี Work-Life Balance คือ work life balance มีอะไรบ้าง
วิธีบูชา ไอ้ไข่

คาถาบูชาไอ้ไข่ 7 วิธีแก้บน บ้าน ลูก รัก งาน

คาถาบูชาไอ้ไข่ คำกล่าวคาถาไอ้ไข่ วิธีบนไอ้ไข่ที่บ้าน การแก้บนไอ้ไข่ ประวัติไอ้ไข่วัดเจดีย์ วิธีบนไอ้ไข่ให้ได้ผล ขอพรไอ้ไข่ให้ได้ลูก ขอพรไอ้ไข่ความรัก ขอพรไอ้ไข่ให้ได้งาน

Leave a Comment

Scroll to Top