สมุดบัญชีแยกประเภท

สมุดบัญชีแยกประเภท 2 รหัส ทั่วไป ตาราง ลงบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

สมุดบัญชีแยกประเภท

สมุดบัญชีแยกประเภท คือ ใช้รวบรวมการบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นไว้เป็นหมวดหมู่ หลังจากการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป จัดเรียงลำดับผังบัญชีของกิจการ เช่น บัญชีเงินสด เป็นบัญชีที่รวบรวมรายการค้าที่เกี่ยวกับเงินสด  บัญชีลูกหนี้ เป็นบัญชีที่รวบรวม รายการค้าที่เกี่ยวกับลูกหนี้  การบันทึกรายการในแต่ละบัญชี จะบันทึกไม่ปะปนกันเพื่อให้ตรงตามข้อเท็จจริง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะดวก ในการค้าหาหรือแก้ไขข้อผิดพลาด สมุดบัญชีแยกประเภท เป็นส่วนหนึ่งของ สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย และเกี่ยวข้องกันทั้งระบบ

สมุดบัญชีแยกประเภท
สมุดบัญชีแยกประเภท

สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย ใช้บันทึกรายการเงินจากสมุดบันทึกรายการขั้นต้น แยกตามประเภทบัญชีที่จำแนกไว้ เพื่อทราบผลของรายการเงินแต่ละประเภท

สมุดบัญชีแยกประเภท แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

 1. สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)
 2. สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย (Subsidiary Ledger)

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป คือ (General Ledger) เป็นสมุดที่รวบรวมหรือคุมยอดของบัญชีแยกประเภททุกบัญชี ซึ่งใช้บันทึก การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ทุน) ต่อจากการบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไป โดยแบ่งออกได้ ดังนี้

  • บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ เช่น บัญชีเงินสด บัญชีลูกหนี้ เป็นต้น
  • บัญชีแยกประเภทหนี้สิน เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีเงินกู้ธนาคาร เป็นต้น
  • บัญชีแยกประเภทส่วนของเจ้าของ เช่น บัญชีทุน บัญชีถอนใช้ส่วนตัว เป็นต้น
  • บัญชีแยกประเภทรายได้ เช่น รายได้ค่าบริการ เป็นต้น
  • บัญชีแยกประเภทค่าใช้จ่าย เช่น บัญชีเงินเดือน บัญชีค่าเช่า เป็นต้น

การบันทึกรายการในสมุดแยกประเภททั่วไป

ผ่านรายการ (Posting)  เป็นการนำรายการค้าที่บันทึกไว้ในสมุดขั้นต้นไปบันทึกในบันชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง ตามลักษณะรายการค้าที่บันทึกไว้ในสมุดขั้นต้น เมื่อผ่านรายการเสร็จแล้วต้อง อ้างอิงหน้าบัญชีของสมุดขั้นต้นและเลขที่บัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบว่ารายการเดบิตหรือเครดิตที่บันทึกไว้ในบัญชีแยกประเภทเป็นการผ่านรายการมาจากสมุดขั้นต้นประเภทใด หน้าบัญชีใดและรายการในสมุดข้นต้นที่บันทึกได้ผ่านรายการ ไปยังบัญชีแยกประเภทบัญชีใด และเลขที่บัญชีอะไร

สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย

สมุดบัญชีแยกประเภทย่อย คือ (Subsidiary Ledger) เป็นที่รวบรวมของบัญชีแยกประเภทย่อยของบัญชีคุมยอด (Controlling Accounts) ในสมุดแยกประเภททั่วไป เช่น สมุดบัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายตัว บัญชีเจ้าหนี้รายตัว ซึ่งยอดรวมของบัญชีแยกประเภท รายตัวทั้งหมดจะเท่ากับยอดรวมในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบของสมุดรายวันทั่วไป แต่มีช่องยอดคงเหลือ เพิ่มขึ้นมา เพื่อแสดงรายการคงเหลือทุกครั้งที่มีการบันทึกรายการและเมื่อต้องการทราบยอดคงเหลือ

ตัวอย่างบัญชีแยกประเภททั่วไป

สมุดรายวันแยกประเภททั่วไป
สมุดรายวันแยกประเภททั่วไป
สมุดรายวันทั่วไป
สมุดรายวันทั่วไป

ส่วนประกอบของสมุดรายวันทั่วไป

  • ช่อง “ ว/ด/ป ” สำหรับทันทึก วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการค้าขึ้น
  • ช่อง “ รายการ ” สำหรับบันทึกชื่อบัญชีแยกประเภทที่เกิดจากการวิเคราะห์รายการค้า
  • ช่อง “ เลขที่บัญชี ” สำหรับบันทึกรหัสของบัญชีแยกประเภทที่บันทึกในช่องรายการ
  • ช่อง “ เดบิต ”          สำหรับบันทึกจำนวนเงินที่
   • เพิ่มขึ้นของบัญชีแยกประเภทสินทรัพย์
   • ลดลงของบัญชีแยกประเภทหนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
  • ช่อง “ เครดิต ” สำหรับบันทึกจำนวนเงินที่
   • เพิ่มขึ้นของบัญชีแยกประเภทหนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
   • ลดลงของบัญชีแยกประเภทสินทรัพย์

ตัวอย่างบัญชีแยกประเภทย่อย

สมุดบัญชีแยกประเภท
สมุดบัญชีแยกประเภท
สมุดบัญชีแยกประเภท
สมุดบัญชีแยกประเภท

ส่วนประกอบของสมุดบัญชีแยกประเภท

  • ช่อง “ ว/ด/ป ” สำหรับคัดลอกวันเดือนปี ที่เกิดรายการขึ้นจากสมุดรายวันทั่วไป
  • ช่อง “ คำอธิบาย ” สำหรับคัดลอกชื่อบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้องกันกับชื่อบัญชีประเภทที่บันทึกจากสมุดรายวันทั่วไป
  • ช่อง “ หน้าบัญชี ” สำหรับคัดลอกหมายเลขหน้าของสมุดรายวันทั่วไปที่ใช้บันทึกชื่อบัญชี แยกประเภทที่คัดลอกมา
  • ช่อง “ จำนวนเงิน ” สำหรับคัดลอกจำนวนเงินของชื่อบัญชีแยกประเภทจากสมุดรายวันทั่วไป

การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังแยกประเภท เป็นการนำรายการจากสมุดรายวันมาจำแนกตามชื่อบัญชีที่บัญชีแยกประเภท ซึ่งรูปแบบของบัญชีแยกประเภทมีหลายรูปแบบ แล้วแต่ว่าจะกำหนดชื่อบัญชี แต่รูปที่ต้องเหมือนกัน คือ จะต้องมีรูปแบบบัญชีรูป ตัว T คือมีการบึนทึกรายการ 2 ด้าน ตามหลักการบัญชีคู่

ขอยกตัวอย่าง สมุดบัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายตัว

บริษัท ขายเครื่องมือช่าง จำกัด ขายเครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นเงินเชื่อ จำนวน 3,000 บาท 

สมุดบัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายตัว
สมุดบัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายตัว
สมุดบัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายตัว
สมุดบัญชีแยกประเภทลูกหนี้รายตัว

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

ลักษณะนาม

ลักษณะนาม 7 คำ ลักษณะ กรรไกร เลื่อย

ลักษณะนาม ชนิดของลักษณะนาม ลักษณะนามบอกชนิด ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะนามบอกหมวดหมู่ ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะนามที่บอกสัณฐาน ยกตัวอย่างเช่น ลักษณะนามบอกจำนวนและมาตรา ลักษณะนามบอกอาการ
ตารางรายรับรายจ่าย

ตารางรายรับรายจ่าย 7 โปรแกรม แบบฟอร์มบัญชี ฟรี

แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน วิธีทํารายรับรายจ่ายประจําวัน แบบบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียน โปรแกรม รายรับ รายจ่าย ฟรี
ลงทะเบียนคนจน

ลงทะเบียนคนจน 5 สมัคร วันไหน บัตรสวัสดิการ

ลงทะเบียนคนจน มาตรการเยียวยา มาตรการเพื่อเยียวยาเพื่อผู้สมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนรอบใหม่ ขั้นตอนลงทะเบียนคนจน /บัตรคนจน
ภพ30

ภพ 30 บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซื้อ ขาย

บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ตัวอย่างการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย แบบ ภพ.30 คือ การยื่นแบบ ภพ.30 ใบกํากับภาษีอย่างย่อ
จิตอาสา

โครงการ กิจกรรมจิตอาสา 20 ในชุมชน มีอะไรบ้าง

โครงการกิจกรรมจิตอาสา ตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสา จิตอาสาออนไลน์ จิตอาสามีอะไรบ้าง จิตอาสา10ข้อ กิจกรรมจิตอาสาในชุมชน กิจกรรมจิตอาสา ประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา ฟรี กิจกรรมจิตอาสา 65 กิจกรรมจิตอาสา 2565 ฟรี
ประโยชน์ของการวิ่ง

ประโยชน์ของการวิ่ง 3 ที่ถูกต้อง ประเภท ออกกำลัง

ประโยชน์ของการวิ่งตอนเย็น ประโยชน์ของการวิ่ง 20 ข้อ ประโยชน์ของการวิ่ง 15 ข้อ ประโยชน์ของการวิ่ง วันละ 30 นาที ประโยชน์ ของการวิ่ง เหตุผล ข้อดีและข้อเสียของการวิ่ง 5 ข้อเสียของการวิ่ง วิ่งช่วยลดอะไรบ้าง
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ใช้ แผนที่ วิทยา รูป ประกอบ ประโยชน์

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 10 ชนิด เครื่องมือทางภูมิศาสตร์หมายถึง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และ ประโยชน์ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีอะไรบ้าง วิธีใช้ เฉลยใบงานที่ 1.1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์  เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ สรุป เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 20 ชนิด เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
มาเด้คอลลาเจน

มาเด้คอลลาเจน คือ กับ 16 จุด เมโส อะไรดีกว่ากัน

Made มาเด้ คืออะไร กลไกการทำงานของยา Made การให้ยา Made มาเด้มีไว้เพื่อรักษาอะไร วิธีการรักษา และปริมาณยา Made ที่ให้ ยาที่มีฤทธิ์ต้านกันกับ Made คำเตือน และข้อควรระมัดระวัง Made อาการไม่พึงประสงค์ Made

Leave a Comment

Scroll to Top