1 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธปท สถานะเป็น มีกี่แห่ง!

สถาบันการเงิน
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทำความรู้จักกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
Click to rate this post!
[Total: 107 Average: 5]

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ทำความรู้จักกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

สถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้น เป็นสถาบันการเงินที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่งการดำเนินธุรกรรมนั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการจัดตั้ง ซึ่งจะประกอบด้วย

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน จัดตั้งภายในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลัง ทำการระดมเงินทุนให้รัฐบาลกู้ยืมเพื่อใช้ในการจ่ายในโครงการและการชดเชยงบประมาณขาดดุล การให้กู้โดยทางอ้อมคือการซื้อตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรรัฐบาล และในปัจจุบันนี้ธนาคารออมสินนั้นได้มีรูปแบบการจัดการใกล้เคียงกับธนาคารพาณิชย์อื่นๆเช่นการรับฝากในรูปแบบปกติ การรับฝากในรูปของสลากและพันธบัตรออมสิน การปล่อยสินเชื่อ การให้บริการบัตรเครดิต

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเราจะได้ยินชื่อย่อว่า ธกส. เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลัง ดำเนินธุรกรรมทั้งการรับฝากและปล่อยสินเชื่อ แต่การให้สินเชื่อมีขอบเขตจำกัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และ เกษตรกรเท่านั้น ผู้ที่ใช้สินเชื่อจึงมีเพียงเกษตรกรหรือสถาบันการเกษตร ทั้งนี้เพราะจุดประสงค์หลักในการจัดตั้งธนาคารก็เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มการผลิตและมีรายได้ที่ดี เพื่อให้มีฐานะที่ดีขึ้น

กิจการของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั้น รัฐบาลได้กำหนดแผนพัฒนา ให้ทำหน้าที่ของธนาคารชุมชนกลางเพื่อทำหน้าที่บริหารสภาพคล่อง ถูกกำหนดโดยชัดเจนเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนและชุมชนในชนบทตลอดจนขององค์กรอื่นๆ เช่น สหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนหมู่บ้าน และวิสาหกิจชุมชน สำหรับแหล่งเงินทุนของ ธกส. ที่จะนำมาปล่อยสินเชื่อนั้นได้มาจากหลายแหล่งทั้งจากในและนอกประเทศ แหล่งเงินทุนในประเทศได้แก่การกู้ยืมจากธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารออมสิน และยังมีแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศเช่นธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีชื่อเรียกย่อว่า ธอส. เป็นสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการคลัง ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยของตนเอง วิธีการคือให้กู้ยืมระยะยาวและคิดดอกเบี้ยต่ำ การดำเนินงานของธนาคารโดยวัตถุประสงค์ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนมากกว่าการแสวงหากำไร ธุรกรรมของธนาคารโดยทั่วไปมีความคล้ายกับธนาคารพาณิชย์ และการปล่อยสินเชื่อจะอยู่ในรูปของที่อยู่อาศัย การซื้ออาคารหรือที่ดิน การซ่อมอาคาร การไถ่ถอนจำนอง เงินทุนของธนาคารส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนโดยกระทรวงการคลัง อีกส่วนมาจากการกู้ยืมธนาคารออมสิน และกระทรวงการคลัง และอีกบางส่วนกู้ยืมจากต่างประเทศ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารเพื่อการส่งออกและการนำเข้าแห่งประเทศไทย มีชื่อเรียกย่อว่า ธสน. เป็นสถาบันการเงินของรัฐ มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เพื่อคุ้มครองและประกันความเสี่ยงแก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ จากวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งดังกล่าวนั้น ธนาคารเน้นการให้บริการทางการเงินที่สนับสนุนการส่งออกสินค้าและบริการจากประเทศไทย และเน้นการลงทุนในต่างประเทศที่ส่งผลต่อการขยายฐานการค้าของประเทศไทย การให้สินเชื่อนั้น มีการให้สินเชื่อเพื่อการส่งออกทั้งเป็นสกุลเงินบาท สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินเยน การให้สินเชื่อเพื่อขยายกำลังการผลิต การให้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการขายเครื่องจักร การประกันการส่งออก

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มีชื่อเรียกย่อว่า ธพว. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งจึงเป็นการประกอบธุรกิจอันเป็นการพัฒนาและส่งเสริมช่วยเหลือและการค้ำประกันสินเชื่อ การร่วมลงทุน ตลอดจนการให้คำแนะนำปรึกษาหรือการให้บริการที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นธนาคารเฉพาะกิจภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานตามหลักของศาสนาอิสลามโดยไม่ผูกพันกับดอกเบี้ย และไม่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม และให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่จำกัดศาสนาใด และธนาคารจัดตั้งขึ้นโดยการลงนามร่วมกันระหว่าง รัฐบาลอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย จัดตั้งโครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ สำหรับประชากรในพื้นที่ที่เป็นชาวมุสลิมสำหรับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภารกิจของธนาคารอิสลามมีดังต่อไปนี้

  • ให้บริการทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลามอย่างครบวงจรแก่ผู้ลงทุน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป
  • ส่งเสริมให้มีการระดมเงินออมซึ่งจะเป็นแหล่งเงินทุนทางธุรกิจที่มีต้นทุนต่ำซึ่งจำเป็นและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการลงทุนในภาคเศรษฐกิจ
  • เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
  • เป็นธนาคารเพื่อสังคมและชุมชน

บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน มีชื่อย่อเรียก บบส. วัตถุประสงค์หลักคือรับซื้อและรับโอนสินทรัพย์ที่ด้อยคุณภาพเช่น

  • สถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการซึ่งมีอยู่ 56 สถาบัน
  • สถาบันการเงินที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินได้เข้าถือหุ้น และมีอำนาจบริหารจัดการ

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย มีชื่อเรียกย่อว่า SMC เป็นสถาบันการเงินที่มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ธุรกรรมหลักคือ

  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยการรับซื้อเงินกู้ที่อยู่อาศัยเพื่อการลงทุน
  • การทำธุรกรรมแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ในการจัดการซื้อเงินกู้ที่อยู่อาศัยอาจชำระราคาด้วยเงินสด หรือพันธบัตรแบบทยอยชำระเงินคืนเงินต้น

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย มีชื่อเรียกย่อว่า บสท.เป็นองค์กรของรัฐที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ เป็นองค์กรเร่งด่วนที่รัฐจัดตั้งขึ้นมาในสมัยของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร ตั้งขึ้นเพื่อบริหารสินทรัพย์ที่ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาสินทรัพย์เพื่อให้ลูกหนี้อยู่ในสถานะที่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ชื่อเรียกย่อว่า บสย. ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ให้บริการค้ำประกันสินเชื่อแก่องค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอในการขอกู้จากสถาบันการเงินเพื่อกู้ บสย.จะเข้าไปค้ำประกันเต็มวงเงินสินเชื่อที่ขาดหลักประกัน รายได้ของ บสย.นั้นเกิดจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ที่ บสย.เข้าไปค้ำประกันให้

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

มงคง 38 ประการ การ์ตูน

มงคล 38 ประการ มงคลสูตร คําฉันท์ สิ่งนี้ ไม่เคยมีใครบอกคุณ?

มงคล ชีวิต 38 ประการ มงคล 38 คือ มงคล 38 หมาย ถึง มงคลสูตร คำ ฉันท์ 38 ประการ
ค่าส่วนกลาง

7 ค่าส่วนกลาง ข้อบังคับ ใบปลดหนี้ หมู่บ้านจัดสรร

ค่าส่วนกลาง การจัดตั้งนิติบุคคบหมู่บ้านจัดสรร ในกรณีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้ว ลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลาง การจัดเก็บค่าส่วนกลาง การจัดเก็บค่า ส่วนกลาง และค่าการบริหารค่าใช้จ่าย คำศัพย์ที่เกี่ยวข้อง หนังสือรับรองการปลอดหนี้ ตัวอย่าง หนังสือรับรองการปลอดหนี้ ดาวน์โหลด หนังสือรับรองการปลอดหนี้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจดจัดตั้งที่ไหน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ต้องจัดทำบัญชีหรือไม่ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ต้องใช้ผู้สอบบัญชีหรือไม่ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องมีผู้ทำบัญชีหรือไม่ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต้องเสียภาษีหรือไม่

12 จำนวนเฉพาะ มีหรือไม่มีรูปแบบอย่างเฉพาะทาง สัญลักษณ์จดจำ?

จํานวนเฉพาะ 1-100 จํานวนเฉพาะ มีอะไรบ้าง จํานวนเฉพาะ 1-100 มีกี่ตัว 59เป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่ เพราะเหตุใด จํานวนเฉพาะ คือ 73เป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่ เพราะเหตุใด จํานวนเฉพาะ 1-200 87เป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่ เพราะเหตุใด ใกล้ฉัน ออนไลน์
เครื่องดนตรีสากล

5 ดีดสี ตีเป่า รวมเครื่องดนตรีสากล รูปประกอบ ทั้งหมดมีอะไร?

เครื่องดนตรีสากล ดนตรีสากล คือ เครื่องดนตรีสากล มีกี่ประเภท เครื่องสาย เครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าลมโลหะ เครื่องประกอบจังหวะ เครื่องลิ่มนิ้ว เครื่องดรตรีสากล มีอะไรบ้าง สรุป

2 ฟุตซอลเป็นกีฬาชนิดใด?

ประวัติฟุตซอล กติกาฟุตซอล ประวัติฟุตซอลไทย รายงานฟุตซอล ใครเป็นผู้คิดค้น กีฬาฟุตซอล ฟุตซอลคืออะไร กีฬาฟุตซอลจะมีผู้เล่นข้างละกี่คน ขนาดสนามฟุตซอล ใกล้ฉัน ออนไลน์
ใบเสร็จรับเงิน

2 สิ่ง ควรรู้ วิธีเขียน ใบเสร็จรับเงิน ตัวอย่าง ที่ถูกต้อง?

ใบเสร็จรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ ใบเสร็จ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา excel
ตารางรายรับรายจ่าย

ตารางรายรับรายจ่าย #7 eXCEL ร้านค้า คำอธิบายพร้อมตัวอย่าง?

แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน วิธีทํารายรับรายจ่ายประจําวัน แบบบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียน โปรแกรม รายรับ รายจ่าย ฟรี
ธุรกิจ

8 องค์กร ธุรกิจ ทุน มีกี่ประเภท ข้อดีเสีย เปรียบเทียบกันชัดๆ

องค์กรธุรกิจ ตัวอย่าง องค์กรธุรกิจในประเทศไทย องค์กรธุรกิจ คือ องค์กรธุรกิจ บริษัท องค์กรธุรกิจ มีกี่ประเภท ชื่อองค์กรธุรกิจ รูปแบบองค์กรธุรกิจ นิติบุคคล องค์กรธุรกิจของรัฐบาลคืออะไร

Leave a Comment

Scroll to Top