สถาบันการเงินประเภทธนาคาร 10 ลักษณะ มีอะไรบ้าง รายชื่อ ที่ไม่ใช่ธนาคาร เฉพาะอย่าง

Click to rate this post!
[Total: 1219 Average: 5]

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

ทำความรู้จักกับสถาบัน การเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

สถาบันการเงิน หมายถึงสถาบันที่ทำหน้าที่ในการระดมเงินที่มีออมอยู่และส่งต่อให้กับผู้ต้องการใช้เงินเพื่อนำไปใช้ในการบริโภคหรือการลงทุนในการดำเนินธุรกิจ โดยผู้ยืมต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ออม สถาบัน การเงินประกอบไปด้วยหลายแขนงที่เรารู้จักกันดีก็คือธนาคารต่างๆ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงสถาบัน การเงินประเภทที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์

สถาบันการเงิน

สถาบัน การเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ จะประกอบด้วยสถาบันต่างๆที่มีบทบาทในตลาดเงินดังนี้

 1. บริษัทเงินทุน หมายถึงธุรกิจที่จัดหามาซึ่งเงินทุนและใช้เงินนั้นในการประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยทั่วไปธุรกิจจะประกอบกิจการให้สินเชื่อหลายรูปแบบได้แก่
 • การให้สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ เป็นการให้กู้ยืมเพื่อการค้า
 • การให้สินเชื่อแก่กิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือ พาณิชยกรรม
 • การให้สินเชื่อแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อการบริโภค
 • การให้สินเชื่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย
 1. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หมายถึงบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจให้กู้ยืมเงิน โดยมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน หลักการของธุรกรรมทางการเงินหลักๆคือ การรับซื้ออสังหาริมทรัพย์และการปล่อยสินเชื่อโดยวิธีการรับจำนอง และการรับซื้อแบบขายฝาก ความสามารถในการจัดหาเงินทุนของบริษัทคือการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
 2. บริษัทประกันชีวิต เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการประกันชีวิตด้วยการรับประกันภัย ตกลงจะชดใช้เงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้รับประโยชน์หรือทายาทเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตลง หรือจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยเองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุยืนยาวจนถึงเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา โดยผู้เอาประกันภัยยินยอมจ่ายเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้รับประกันภัย ดังนั้นการระดมเงินทุนของบริษัทจึงมาจากการขายกรมธรรม์
 3. บริษัทหลักทรัพย์ เป็นบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้นั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และต้องมีใบอนุญาตประกอบหลักทรัพย์จากกระทรวงการคลัง บริษัทหลักทรัพย์เป็นสถาบัน การเงินที่มีบทบาทมากในตลาดทุนซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อแนวโน้มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในระบบการเงิน เมื่อกิจการต่างๆต้องการระดมทุนจึงจัดทำตราสารทางการเงินออกจำหน่าย และการจำหน่ายต้องอาศัยบริษัทหลักทรัพย์ช่วยกระจายสู่นักลงทุนสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์
 4. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กองทุนรวมเกิดจากการนำเงินของแต่ละคนที่เรียกว่าผู้ลงทุนรายย่อยมากองรวมกันให้เป็นก้อนใหญ่ และเงินกองดังกล่าวจะถูกบริหารโดยการนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ เงินกองทุนที่นำไปลงทุนนั้นหากมีกำไรมูลค่าของเงินกองทุนก็จะเพิ่มขึ้น ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนคือ เงินปันผล หรือ กำไรจากส่วนต่างของราคาที่ขายหน่วยลงทุนได้สูงกว่าราคาที่ซื้อมา และกองทุนจะแยกย่อยออกเป็น 2 อย่างคือ
 • กองทุนปิด หมายถึงหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนให้แก่บริษัทผู้ออกตราสารได้ก่อนครบกำหนด บริษัทจะรับซื้อหน่วยลงทุนคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น
 • กองทุนเปิด หมายถึงหน่วยลงทุนที่สามารถซื้อขายกันได้ตลอดเวลา
 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หมายถึงกองทุนซึ่งลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น ซึ่งจะประกอบด้วยเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมและบวกกับเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบ การจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นการตกลงกันตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของพระราชบัญญัติเงินกองทุน เงินทีมีจะถูกนำไปบริหารเพื่อให้เกิดผลประโยชน์
 2. กองทุนประกันสังคม คือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการให้ได้รับความคุ้มครองเมื่อประสบอันตราย เจ็บป่วย คลอดบุตร ตาย ทุพพลภาพ สงเคราะห์บุตร และชราภาพ เงินกองทุนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการร่วมมือกันของบุคคล 3 ฝ่ายนั่นคือ ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายรัฐบาล เป็นการจ่ายเงินสมทบตามอัตราที่กำหนดไว้โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันหมด เงินกองทุนจะถูกนำไปบริหารเพื่อให้มีผลประโยชน์ ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกนำไปลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำจึงมักจะลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรภาครัฐ ตั๋วแลกเงินที่มีอันดับความเชื่อถือสูง แต่ทุกครั้งของการลงทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน

สถาบันการเงิน

8.สหกรณ์การเกษตร เป็นองค์กรที่รวมตัวกันโดยสมาชิกและมีวัตถุประสงค์เพื่อการช่วยเหลือสมาชิก สหกรณ์มีหลายประเภท เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์การประมง สหกรณ์การเกษตรถูกจัดตั้งขึ้นเป็นลำดับแรกของกลุ่มสหกรณ์ วัตถุประสงค์ของสหกรณ์คือการให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพและใช้จ่ายในครอบครัวช่วยเหลือสมาชิกในด้านการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเพื่อจำหน่ายแก่สมาชิกในราคาที่ยุติธรรม ช่วยรวบรวมพืชผลของสมาชิกเพื่อจัดจำหน่ายให้ได้ราคาดี ทั้งยังให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการและรับฝากเงินจากสมาชิกอีกด้วย

9.สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกกลุ่มที่มีอาชีพเดียวกันสมาชิกจะเป็นผู้มีรายได้ประจำเป็นรายเดือน สหกรณ์จะทำหน้าที่รับฝากเงินและจัดหาเงินทุนให้สมาชิกกู้ยืมไปใช้จ่าย สหกรณ์ออมทรพัย์เป็นองค์กรที่นิยมจัดตั้งในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะสมาชิกสามารถใช้บริการได้ทั้งในรูปของการออมทรัพย์และการขอสินเชื่อเพื่อนำไปใช้จ่ายทั้งเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย การทำอาชีพเสริม ตลอดจนเพื่อการเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ

10.โรงรับจำนำ เป็นสถาบัน การเงินที่ประกอบการรับจำนำสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆทั้งของใหม่และของใช้แล้วเพื่อเป็นประกันหนี้เงินกู้ เป็นสถาบัน การเงินที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย รายได้ของโรงรับจำนำจึงมาจากดอกเบี้ยที่ให้กู้ยืมเงินที่ต้องมีสินทรัพย์เป็นหลักประกันส่วนหนึ่ง และเกิดจากกำไรในสินทรัพย์ที่หลุดจำนำซึ่งถูกนำออกขายอีกส่วนหนึ่ง

สนใจบริการ >>> จดทะเบียนบริษัท สำนักงานบัญชีปังปอน

 
โทร.081-931-8341
 

Leave a Comment

Scroll to Top