081 931 8761 9622104@gmail.com

เวลาเปิดบริการ 09.00 – 17.00ตั้งอยู่จังหวัด สุพรรณบุรี

ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้การกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2544 ภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วย อาคารอำนวยการ อาคารฝึกอบรม อาคารหอพัก อาคารพักรับประทานอาหาร และนันทนาการ โรงเรือนผลิตพืชอาหารตัวห้ำ ตัวเบียน โรงเรือนผลิตขยายตัวห้ำ โรงเรือนผลิตขยายตัวเบียน โรงเรือนผลิตขยายเชื้อราที่เป็นประโยชน์ รวมถึงอาคารบ้านพักข้าราชการและลูกจ้าง เป็นสถานที่เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ได้แก่ การผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ (ตัวห้ำ ตัวเบียน) พืชสมุนไพร เชื้อโรคและเชื้อจุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์สำหรับป้องกันกำจัด ศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี นอกจากนี้ยังถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชให้แก่เกษตรกร ภายในศูนย์ฯ มีสิ่งที่น่าสนใจให้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เช่น โรงเรือนเพาะเลี้ยงและขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ, โรงเรือนปลูกพืชไร้ดิน, แปลงสาธิตการปลูกพืชปลอดสารพิษ เป็นต้น

 

 

เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ 09.00 – 17.00 น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.+66 3548 1126 โทรสาร +66 3548 1126

 

Blog ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

ตลาดเก่าสุพรรณบุรี ที่ใครไปก็ต้องหลงรัก

รวมร้านกาแฟดี้ดี สุพรรณบุรีก็ไม่แพ้ที่อื่นนะ