081 931 8761 9622104@gmail.com

เวลาเปิดบริการ 09.00 – 16.00ตั้งอยู่จังหวัด นครปฐม

จากแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงต้องการสืบสานงานศิลปะไทยโบราณ “ช่างสิบหมู่” ซึ่งสร้างสรรค์มาจากภูมิปัญญาและความชำนาญที่สั่งสมมาจากบรรพบุรุษไทย จึงก่อเกิดเป็น ‘ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก’ หรือ ‘วิทยาลัยในวัง’ ทั้งนี้ ช่างสิบหมู่ หมายถึง กลุ่มช่างผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยโบราณด้วยมือ เช่น ช่างเขียน ช่างแกะ ช่างสลัก ช่างปั้น ช่างปูน ช่างรัก ช่างหุ่น ช่างบุ ช่างกลึง และช่างหล่อ โดย วิทยาลัยในวังมีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา เผยแพร่ เพื่ออนุรักษ์ศิลปะไทยโบราณ และศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

หากสิ่งที่น่าสนใจก็คือ ที่นี่ได้มีการเปิดอบรมพัฒนาทักษะอาชีพ โดยเปิดสอนเป็นหลักสูตรระยะสั้น อาทิ วิชาอาหารไทย วิชาขนมไทย วิชาขนมอบ วิชาศิลปะประดิษฐ์ อย่างดอกไม้ดินไทย และตุ๊กตาดินไทย งานร้อยมาลัย งานใบตอง วิชาเครื่องแขวนไทย วิชาพับผ้าเช็ดหน้า วิชาหัตถกรรมผ้าด้นมือ การเขียนลายไทยเบื้องต้น เป็นต้น โดยผู้สนใจเข้าเรียนไม่ต้องเสียค่าสมัคร หรือค่าฝึกอบรม เพียงแต่ต้องเสียค่าวัสดุอุปกรณ์เอง ภายในศูนย์การศึกษาฯ ยังมีการจัดนิทรรศการช่างศิลปะไทยโบราณช่างสิบหมู่ ในรูปนิทรรศการถาวรและนิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและรู้สึกหวงแหนในศิลปะไทย อีกทั้งยังมีสินค้าของที่ระลึกจากฝีมือของนิสิต นักศึกษา วางจำหน่ายให้เลือกซื้อกันอีกด้วย

 

สามารถเข้าชมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.+66 3429 7264-6, +66 2431 3623