ศิลปะ คือ 7 ที่มาของศิลปะ ประเภท งาน มีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง สร้างสรรค์ งาน ศิลปะ ความ หมาย

Click to rate this post!
[Total: 225 Average: 5]

ศิลปะ คือ

ศิลปะ

ศิลปะ คือ การถ่ายทอดความรู้สึกหรือการแสดงความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ โดยใช้สัดส่วน รูปทรงความกลมกลืนองค์ประกอบเป็นส่วนช่วยด้านต่างๆ
ศิลปะ คือ การแสดงออกทางความงาม
ศิลปะ คือ การแสดงออกทางความเชื่อ
ศิลปะ คือ ความชำนาญในการถ่ายทอดประสบการณ์และจินตนาการ ให้เป็นวัตถุที่มีสุนทรียภาพ
ศิลปะ คือ การรับรู้ทางการเห็นด้วยตา สัมผัสด้วยใจ
ศิลปะ เป็นภาษาชนิดหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดให้ความรู้สึกได้อย่างซาบซึ้ง

 

พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้อธิบายไว้ว่า “ศิลปะเป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง งานฝีมือทางการช่าง การแสดงออกมาให้ปรากฏขึ้นได้อย่างงดงามน่าฟัง น่าชม และเกิดอารมณ์สะเทือนใจ” ภาษาบาลี ศิลปะ หมายถึง ศิลปะสาขาหรือการช่าง คำว่า ศิลป ( Art ) มาจากภาษาละติน แปลว่า ความชำนาญ หรือทักษะในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาของอิตาลี คำว่า “ art ” นั้น หมายถึง สมาคมช่าง Craft guilds และคำว่า “ อาเต “ ARTE หมายถึง ฝีมือช่าง ทักษะ และการประดิษฐ์ทางการช่าง

 

ศิลปะเป็นสิ่งที่มนุษย์เป็นผู้สร้างสรรค์ แสดงออกทางความรู้สึก ความคิด และอารมณ์จากภาพที่ได้จากความจริงหรือจินตนาการที่คิดฝันขึ้น อย่างมีเจตนา โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจในเจตนานั้น งานศิลปะที่มีคุณค่าจึงสร้างสรรค์ขึ้นจากการแก้ปัญหาที่ต้องใช้ปัญญา มีความเชื่อกันว่ามนุษย์เท่านั้น เป็นผู้มีสติปัญญา จนถึงขั้นที่สามารถแก้ปัญหาสร้างสรรค์งานศิลปะได้

 

การแสดงออกของมนุษย์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะจึงเกิดจากมูลเหตุที่ว่ามนุษย์ได้รับรู้ในความงามของธรรมชาติที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปแบบต่างๆ เช่นลักษณะพื้นผิว สีและสัดส่วน มนุษย์จะมีความชื่นชมในความงามที่ตนสร้างขึ้นจนเกิดความพอใจในและประทับใจในสิ่งที่ตนสร้างขึ้นมา เช่น ศิลปินจะแสดงความรู้สึกพอใจเมื่อสามารถสร้างผลงานได้สำเร็จ จะมีคนชื่นชมต่อผลงานนั้นของตนหรือไม่ เป็นสิ่งที่รองลงมา

 

ปราชญ์ชาวกรีกได้ให้นิยามความหมายของศิลปะว่า ”งานศิลปะเป็นการลอกเลียนแบบธรรมชาติ” ( The imitation of nature ) ต่อมาบรรดาพวกนักปรัชญา กวี ศิลปิน และนักการศึกษาหลายท่านได้ให้นิยามตามแนวคิดเห็นของแต่ละท่านซึ่งความคิดเห็นนั้นล้วนถูกต้องด้วยกันทั้งสิ้น

 

 

 

ที่มา:.finearts.cmu.ac.th/wp-content/uploads/2020/04/ศิลปะคืออะไร.pdf


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 26 ตุลาคม 2021

Leave a Comment

Scroll to Top