วิธีออกและยกเลิกใบแทนใบกำกับภาษี

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_314438099

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี

การออกใบแทนใบกำกับภาษี สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียน หลังจากได้รับการร้องขอจากลูกค้าผู้ซื้อสินค้า หรือบริการ ซึ่งใบที่ออกไปก่อนหน้านี้สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ให้ผู้ประกอบการออกใบที่ได้รับการร้องขอจากผู้ซื้อสินค้า หรือบริการ

หลักเกณฑ์ และวิธีออกใบแทนมี ดังนี้

ผู้ประกอบการได้รับการร้องขอให้ออกใบแทน ใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ แล้วแต่กรณี โดยถ่ายเอกสารสำเนาใบที่ผู้ซื้อร้องขอ แล้วบันทึกข้อความเหล่านี้ไว้ในภาพถ่าย หรือด้านหลังของภาพถ่ายสำเนาในแทน

1.ใบแทนออกให้ครั้งที่…

2.วัน เดือน ปีที่ออกใบแทน

3.คำอธิบายย่อถึงสาเหตุการออกใบแทน

4.ลงลายมือชื่อผู้ออกใบแทน

การยกเลิกและการออกฉบับใหม่แทนฉบับเดิม สามารถทำได้ดังนี้

1.กรณีลูกค้าอาจร้องขอให้ผู้ขายยกเลิกแล้วออกใบกำกับภาษีเต็มรูปฉบับใหม่แทนใบเดิม เนื่องจากไม่สามารถนำภาษีซื้อไปใช้ เนื่องจาก

1.1.รายการในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปมีข้อความไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ชื่อ หรือ ที่อยู่ของลูกค้าไม่ต้องตามที่จดทะเบียนไว้ / จำนวนเงินค่าภาษีมูลค่าเพิ่มมีจำนวนสูง หรือ ต่ำ เกินความเป็นจริง

1.2.รายการในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป มีการแก้ไขในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

1.3.ข้อความว่า “ใบกำกับภาษี” และ/หรือ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดมิได้จัดพิมพ์ลงไปในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

1.4.ตามข้อ 3 มีการจัดพิมพ์ มิได้พิมพ์จากโรงพิมพ์ หรือจัดทำขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์

2.ลูกค้าได้รับใบกำกับภาษีอย่างย่อซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อได้

แล้วพบกันได้ใหม่บทความหน้าค่ะ

(Visited 27 times, 1 visits today)

Related posts:

โปรแกรมบัญชี กรมสรรพากร
วิถีการเรียนรู้ บัญชีครัวเรือน เพื่อใช้ในการพัฒนาชีวิต
อากรแสตมป์ คืออะไร
การตรวจนับ สินค้าคงเหลือ มีกี่วิธี
หนังสือรับรอง ภาษาอังกฤษ การให้ บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลเป็นภาษาองักฤษ
ใครก็ทำได้ ใครก็อยากทำ "อาชีพอิสระ"
เอกสารประกอบการบัญทึกบัญชี
ตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์ม จดทะเบียนบริษัท
การจัดทํางบกระแสเงินสดวิธีทางตรง
อยากประหยัดภาษีต้องทำอย่างไร
ทำความเข้าใจกับความหมายและความสำคัญของระบบบัญชี
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้ทีต้องการสอบบัญชีภาษีอากร
หลักในการจัดทำบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่ว ๆ ไป
การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ใครบ้างที่ต้องใช้ข้อมูลทางการบัญชี?

ใส่ความเห็น