วิธีทําเรซูเม่ 3 ตัวอย่างประวัติส่วนตัวประสบการณ์

ทำเรซูเม่
Click to rate this post!
[Total: 2118 Average: 5]

วิธีทําเรซูเม่

การเขียน resume ภาษาอังกฤษพร้อมตัวอย่าง

ส่วนที่ 1 – หัวเรื่องและวัตถุประสงค์ (Heading and Objective)
ส่วนหัวกระดาษต้องระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล์ที่สามารถติดต่อเราโดยตรงได้ ส่วนวัตถุประสงค์คือการระบุตำแหน่งงานที่เราต้องการสมัคร อาจมีการระบุจำนวนเงินเดือนที่ต้องการด้วยก็ได้ เดี๋ยวเรามาดู อีกทีท้ายบทความนะครับ

ส่วนที่ 2 – ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง (Personal Details)
อาจไม่ต้องถึงขั้นใส่ข้อมูลแบบละเอียด จำพวกน้ำหนัก ส่วนสูง ศาสนา กรุ๊ปเลือด เพราะบางบริษัทก็ต้องการความเป็นมืออาชีพ หรืออาจมีเตรียมใบสมัครไว้ให้กรอกอีกทีหนึ่ง สิ่งที่เราควรใส่ใน resume ส่วนหัวจึงเป็นเพียงที่อยู่ เบอร์โทร และอีเมล์ก็พอครับ

เคล็ดลับการเขียนเรซูเม่

ให้เรียงลำดับจากความสำคัญ ซึ่งพิจารณาจากประเภทของงานที่เราไปสมัคร เช่น ตำแหน่งงานนั้น ความสูงและน้ำหนักของเราจะมีผลต่อการทำงานหรือไม่ ลองดูอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสิครับ มีกำหนดเกณฑ์ส่วนสูงขั้นต่ำไว้ชัดเจน หรือบางที่อาจต้องดูว่าคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไร จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่

ส่วนที่ 3 – ข้อมูลด้านการศึกษา (Education)
เขียนวุฒิการศึกษาที่เราได้รับมา และการฝึกอบรมต่างๆ หรือกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เคยเข้าร่วม ถ้าให้ดีต้องเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัครด้วยครับ เช่น สมัครเป็นครู เขียนว่าเคยเข้ารับการอบรมครูอาสาสมัครให้เด็กด้อยโอกาส

เคล็ดลับการเขียนเรซูเม่

วุฒิการศึกษา – ให้เรียงจากวุฒิสูงสุดไปต่ำสุด โดยทั่วไปจะถือว่าวุฒิมัธยมปลายหรือ ปวช. เป็นวุฒิต่ำสุดที่ควรอ้างถึง การเขียนให้เรียงลำดับจากช่วงเวลาที่เรียน ชื่อวุฒิที่ได้รับ และชื่อสถาบัน
ตัวอย่าง บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
2010-2013 B.A. in Business Administration, Chiang Mai University
2007-2009 Certificate of Secondary Education, Dara Academy, Chiang Mai

ข้อสังเกตเรซูเม่

– เขียนชื่อวุฒิขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ
– ชื่อสถาบัน ให้ใส่จังหวัดที่สถาบันตั้งอยู่ ยกเว้นสถาบันที่ใช้ชื่อจังหวัดเป็นชื่อสถาบัน (เช่น Chiang Mai University, Khon Kaen University)

ส่วนที่ 4 – ข้อมูลด้านประสบการณ์การทำงาน และทักษะอื่นๆ (Experiences and other skills)
ในส่วนนี้จะคล้ายกับข้อมูลการศึกษาครับ โดยเริ่มจากวันเดือนปีที่เริ่มทำงาน ตำแหน่งงาน ชื่อสถานประกอบการ และระยะเวลาที่ทำงานนั้น
นอกจากนี้ควรใส่หน้าที่ที่เราได้รับผิดชอบขณะทำงานอยู่ด้วยครับ

เคล็ดลับการเขียนเรซูเม่

1. ประสบการณ์ทำงาน – ถ้าเคยผ่านงานมาหลายที่ ให้เขียนงานที่ทำปัจจุบันก่อน แล้วเรียงไปจนถึงตำแหน่งงานแรก
ตัวอย่าง (อาจเพิ่มหน้าที่ซัก 3-5 อย่าง)
2008-2010 Managing Director, Procter & Gamble (3 years)
– Coordinate with other functional departments
– Negotiated with potential overseas buyer
2007-2008 General Manager, Sea and Hill Co,Ltd., Chiang Mai (2 years)
– Planned strategies for expanding company market
– Analyzed market status and forecasting trends in the industry
2. การฝึกอบรม – ให้เขียนเรียงลำดับ วันเดือนปีที่อบรม ระยะเวลา ชื่อหลักสูตรในการอบรม และสถาบันที่จัดการอบรม
ตัวอย่าง การอบรมความรู้ด้านการลงทุนในหุ้น
10 June 2012 Fundamental Technical Analysis, organized by Thailand Securities Institute
17 March 2012 Investing in Equity, organized by Thailand Securities Institute
3. ความสามารถพิเศษ – ถ้ามีให้ระบุในส่วนนี้ โดยทั่วไปแล้วควรจะนำเสนอความสามารถทางด้านภาษาของตนเอง หรือความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงความสามารถด้านอื่นๆเช่น กีฬา

ตัวอย่าง
English Proficiency: Very Good/ Good/ Fair (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับ)
Computer repair and knowledge of software (ซ่อมคอมพิวเตอร์ได้และมีความรู้ด้านซอฟต์แวร์)

ส่วนที่ 5 – บุคคลที่สามารถอ้างอิงได้ (References)
resume ภาษาอังกฤษที่เราเขียนให้นายจ้างจะดูมีความน่าเชื่อถือสูง ถ้าเรามีชื่อและข้อมูลการติดต่อของบุคคลที่นายจ้างสามารถสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเราได้ ดังนั้น reference ของเราต้องเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ในวงการธุรกิจ เช่น ต้องเป็นบุคคลที่มีงานมั่นคง หรือมีชื่อเสียง อาจเป็นข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือเจ้าของกิจการ เป็นต้น

เคล็ดลับการเขียนเรซูเม่

ควรหาบุคคลอ้างอิงให้ได้ 2-3 คน ซึ่งไม่ควรทำงานที่เดียวกัน ที่สำคัญคือบุคคลอ้างอิงต้องไม่ใช่ญาติพี่น้องของเรานะครับ การเขียนให้เรียงจากชื่อ-นามสกุล (ถ้าเป็นอาจารย์ที่มีตำแหน่งต้องใส่คำนำหน้าด้วย เช่น ศาสตราจารย์ = Prof. , รองศาสตราจารย์ = Assoc.Prof) ตำแหน่ง ชื่อสถานประกอบการ และหมายเลขโทรศัพท์
ตัวอย่าง
Mr. Sam Wilson, Personnel Manager, PTI Co.Ltd., Rayong Tel. 038-248-784
อย่างไรก็ตาม resume ที่เราส่งไปนั้นยังไม่ต้องอ้าง reference แต่ให้เขียนว่า “References will be sent on request.” (หมายความว่า เอกสารอ้างอิงจะส่งให้กรณีที่ทางบริษัทร้องขอมา)

ตัวอย่าง resume ภาษาอังกฤษ

Resume
Mr. Somchai Boondee
150/1 M.3 Mahidol Rd., Muang District, Chiang Mai, 50000
Tel. 082-454-3435 E-mail: somchai.b@gmail.com
Objective: To apply for a Regional Sales Manager in PTT Global Chemical Public Co.,Ltd. Thailand (Rayong branch)
Expected Salary: 22,000- 25,000 Baht
Personal Details (อาจมีหรือไม่มีก็ได้)
Date of Birth: March 28, 1984
Age: 29
Marital status: Single
Military status: Exempted
Interests: Computer software and social network marketing
Education
2010-2013 B.A. in Business Administration, Chiang Mai University
2007-2009 Certificate of Secondary Education, Dara Academy, Chiang Mai
Work Experiences
2008-2010 Sales Manager
Procter & Gamble
– Explored new market and business opportunities
– Controlled budget to achieve sales objectives and targets
2007-2008 Sales Officer
Sea and Hill Co,Ltd.
– Handled customer complaints
– Coordinated with buyers and suppliers in the industry
Special Skills
Good command of written and spoken English
Proficient in Microsoft Office programs
Typing skills: Thai, 35 words per minute
English, 45 words per minute
References
References will be sent on request.
จริงๆแล้วการเขียน resume ภาษาอังกฤษไม่มีรูปแบบที่ตายตัวครับ แต่หลักๆแล้วควรประกอบด้วยส่วนสำคัญดังกล่าว แต่อาจเขียนออกมาในรูปแบบของตาราง หรือเพิ่มข้อมูลที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราก็ได้ แต่ต้องคำนึงหลักสำคัญคือ จุดเด่น ความถูกต้อง และความเรียบง่าย ข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่องานที่สมัครไม่ต้องใส่ไปก็ได้

 

รวมอาชีพ มีอะไร สุจริต อิสระ น่าสนใจ ในฝัน

 

คำค้น : สมัครงาน ในโทรศัพท์ จบใหม่ ให้น่าสนใจ word ให้น่าสนใจ สมัครงาน ภาษาไทย ง่ายๆ สวยๆ ในโทรศัพท์ canva ภาษาอังกฤษ ใน word ฝึกงาน ภาษาไทย

 

ที่มา:docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=1TtZWFpgHv7q7K9ds0lPmrnM8wDF8jj_PGmS5UgnMq6Y#

ปก newspaper

หน้า 1 หนังสือพิมพ์ วันนี้ พาดหัวข่าว ภาพ ออนไลน์

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ รวมหนังสือพิมพ์ (นสพ) นสพ.ทั่วไป นสพ.ออนไลน์ นสพ.ท้องถิ่น นสพ.กีฬา หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ รายสัปดาห์ รายปักษ์ นสพ.ธุรกิจรายวัน หน่วยงานราชการ รายชื่อสายการบิน รายชื่อเครือข่ายอินเตอร์
ปก รำวงมาตรฐาน

รําวงมาตรฐาน ประวัติ 10 เพลง ท่ารํา ประวัติ ย่อ

รําวงมาตรฐาน รําวงมาตรฐาน ประวัติ รําวงมาตรฐาน 10 เพลง ท่ารํา รําวงมาตรฐาน 10 เพลง ประวัติรําวงมาตรฐาน แบบย่อ รําวงมาตรฐาน หมายถึงอะไร รําวงมาตรฐาน การแต่งกาย ท่ารําวงมาตรฐาน 10 ท่า รําวงมาตรฐาน มีกี่ท่า เพลงรำวงมาตรฐาน ประวัติความเป็นมา ของ รำวงมาตรฐาน รำวงมาตรฐาน 10 เพลง เพลงรําวง มาตรฐาน 10 เพลง มีเพลงอะไรบ้าง การแต่งกายรำวงมาตรฐาน เนื้อเพลงรำวง 10 เพลงรำวงมาตรฐาน นาฏศิลป์ไทยมีกี่ประเภท ความสำคัญของนาฏศิลป์ไทย
เรียนบัญชี

เรียนบัญชี เงินเดือน 10 ทํางาน ปวช จบแล้ว

เรียนบัญชี เรียนบัญชีออนไลน์ เรียนบัญชีเบื้องต้น เรียนบัญชีที่ไหนดี เรียนบัญชีออนไลน์ เรียนบัญชี ไม่มีพื้นฐาน เรียนบัญชียากไหม เรียนบัญชี เสาร์ อาทิตย์ เรียนบัญชีต้องเก่งอะไร เรียนบัญชี เรียนอะไรบ้าง เรียนบัญชี คณะอะไร เรียนบัญชีที่ไหนดี

วิธีการสร้างและบำรุงสุขภาพจิตผ่านศิลปะและความสนใจทางสร้างสรรค์ (Art Therapy and Creative Pursuits)

การทำ กลุ่ม ศิลปะ บำบัด ศิลปะ บำบัด ความเครียด ศิลปะบําบัด วัตถุประสงค์ ศิลปะบำบัด ระบายสี กิจกรรมศิลปะบําบัด จิตเวช กลุ่มศิลปะบําบัด จิตเวช ศิลปะบำบัด โรคซึมเศร้า ศิลปะ บำบัด มีอะไรบาง
Gantt Chart

Gantt Chart คือ ตัวอย่าง 7 วิธีทำ ดีเสีย โครงการ

gantt chart วิธีทํา Gantt Chart ตัวอย่าง gantt chart excel วิธีทํา การเขียน gantt chart โครงการ gantt chart ตัวอย่างโครงการ gantt chart คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร gantt chart ข้อดี ข้อเสีย Gantt chart
สัปรด

สับปะรด 3 ประโยชน์สรรพคุณ รูป น้ำ ช่วยย่อย

สับปะรด ฤดูกาลของสับปะรด แหล่งที่ปลูกสับปะรดในไทย ประโยชน์และสรรพคุณ แนะนำสับปะรด 3 สายพันธุ์ พันธุสัปะรดที่ควรรู้จัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่กล่าวมาคือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสับ ปะ รด แค่บางส่วน หากจะสรุปสั้นๆ สับ ปะ รด ให้คุณมากกว่าโทษก็คงพูดได้
เลิกจ้างลาออก

หนังสือเลิกจ้าง 3 พ้นสภาพ เตือนพนักงาน บกพร่อง

หนังสือเลิกจ้าง หนังสือเตือนพนักงานบกพร่องในหน้าที่ การเลิกจ้าง คือ การเลิกจ้างหรือลาออก ไม่เหมือนกัน ความผิดร้ายแรงต่อนายจ้างหรือองค์กร เงินชดเชยแรงงานถูกเลิกจ้าง ลูกจ้างไม่ได้รับความเป็นธรรม ดาวโหลดหนังสือเลิกจ้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ประโยชน์ สำคัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ คืออะไร สารสนเทศ องค์ประกอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง คือ องค์ประกอบ กระบวนการทำงาน สารสนเทศ ความสำคัญของเทคโนโลยี มีอะไร

Leave a Comment

Scroll to Top