วิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณ 1 วิชาชีพบัญชี (อบรม) สภาบัญชี แจ้งชั่วโมงอบรม

Click to rate this post!
[Total: 2101 Average: 5]

วิชาชีพบัญชี คือ

วิชาชีพบัญชี หมายถึง วิชาชีพในด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ทั้งนี้ ในภายหน้าหากเห็นว่ามีบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านใดที่มีความสำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจออกกฎกระทรวงกำหนดบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านนั้นเพิ่มเติมขึ้นในคำนิยามวิชาชีพบัญชีก็ได้ เช่น การตรวจสอบภายใน เป็นต้น

วิชาชีพบัญชี

(Visited 166 times, 1 visits today)
 
โทร.081-931-8341
 

Leave a Comment

Scroll to Top