วิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี จรรยาบรรณ 1 วิชาชีพบัญชี อบรม สภาบัญชี แจ้งชั่วโมงอบรม

วิชาชีพบัญชี
Click to rate this post!
[Total: 643 Average: 5]

วิชาชีพบัญชี คือ

วิชาชีพบัญชี หมายถึง วิชาชีพในด้านการทำบัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ทั้งนี้ ในภายหน้าหากเห็นว่ามีบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านใดที่มีความสำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจออกกฎกระทรวงกำหนดบริการเกี่ยวกับการบัญชีด้านนั้นเพิ่มเติมขึ้นในคำนิยามวิชาชีพบัญชีก็ได้ เช่น การตรวจสอบภายใน เป็นต้น

วิชาชีพบัญชี


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 21 ตุลาคม 2021

Leave a Comment

Scroll to Top