วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ไทย วันที่ เป็น ประวัติ

วันพ่อ
Click to rate this post!
[Total: 5141 Average: 5]

วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคมของทุก ๆปี คือ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ถูกจัดตั้งให้เป็น วันพ่อแห่งชาติ เริ่มมีในครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ปีพ.ศ. 2523 ซึ่งมีความสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ วันพ่อแห่งชาติ เป็นวันเดียวกันกับ วันชาติไทย

วันพ่อแห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันอะไร

คือ “วันพ่อ” ถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ในทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการเทิดทูนต่อพระองค์ท่าน เป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระองค์ ตอบแทนพระคุณและรำลึกถึงคุณงามความดีในพระราชปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย ตลอดระยะเวลามากกว่า 70 ปี ที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชสมบัตินั้น แม้ว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แต่ทรงงานทุกวัน ทรงห่วงใยและดูแลราษฎรของพระองค์ให้ได้มากที่สุด  นับตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 – วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สิริพระชนมพรรษารวม 89 ปี

วันที่ 5 ธันวาคม
วันที่ 5 ธันวาคม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชย์ด้วยความเป็นธรรม ใช้หลักธรรมะในการบริหาร พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองสิริราชสมบัติยาวนานมากที่สุดในประเทศไทยนับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ตามคำปฐมพระบรมราชโองการท่ามกลางพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม” ซึ่งจากประวัติวันพ่อแห่งชาติ ที่ได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพ.ศ.2523นั้น โดยนายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา คือ คุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต ที่ดำรงตำแหน่งในสมัยนั้น ได้ขอพระราชกรุณากำหนดให้ วันที่ 5 ธันวาคม ได้เป็นวันพ่อ เนื่องจากการให้ความสำคัญว่า พ่อ คือ บุคคลผู้ที่มีบทบาทสำคัญในครอบครัว เป็นผู้ที่มีพระคุณ สมควรต่อการยกย่องให้เกรียติ เทิดทูน และตอบแทนพระคุณของพ่อ ตลอดจนเพื่อเป็นการให้เกรียติทางสังคมให้กับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพ่ออีกด้วย

 

วันที่ 13 ตุลาคม คือวันอะไร

จากเหตุการณ์สำคัญๆในปี พ.ศ.2559 ของค่ำคืนเวลา 18.47 น.วันที่ 13 ตุลาคม นับเป็นวันแห่งการสูญเสียอย่างที่สุดของประชนชนชาวไทยที่ต่างหลั่งน้ำตากันทั้งประเทศ สำหรับคำว่าการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ พระมหากษัตริย์ที่ชาวโลกต่างให้ความสำคัญ และชื่นชมในคุณงามความดีกับพระราชกรณียกิจที่มีมากมาย และหลายต่อหลายงานที่พระองค์ทรงงานแบบผู้ปิดทองหลังพระ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

วันที่ 13 ตุลาคม
วันที่ 13 ตุลาคม

พลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร แม้ว่าพระองค์จะสวรรคตไปแล้ว ในสถานการณ์ช่วงนั้นประชาชนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดดำ เพื่อเดินทางมายังเส้นทางที่ขบวนเสด็จพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จผ่าน ตั้งแต่ โรงพยาบาลศิริราช จนถึง ท้องสนามหลวง และรอบๆบริเวณถนนราชดำเนิน ตลอดจนถนนใกล้เคียง

หมายเหตุ : แม้ว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 จะสวรรต แต่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี  เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” แบบเช่นเดิม และ กำหนดให้เป็น “วันชาติไทย” ด้วย

 

วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันอะไรของโลก

องค์การสหประชาชาติ (United Nations) หรือ UN มีมติจากการประชุม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ปีพ.ศ.2556 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 68 ที่ทำการสำนักงานใหญ่ ในกรุงนครนิวยอร์ก ของประเทศสหรัฐอเมริกา สมาชิกสมัชชาได้ร่วมกันลงความเห็นให้ รับรองวันที่ 5 ธันวาคมของทุกๆปี เป็นวัน “World Soil Day” หรือ “วันดินโลก” เพราะจากพระปรีชาสามารถและน้อมรำลึกถึงพระคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ของประเทศไทย ที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อเรื่องดิน ป่าและน้ำ เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์สามารถให้การดำรงอยู่ในวัฎจักรของเหล่ามวลมนุษยชาติสร้างความสมดุลและความยั่งยืนตลอดไป

สำหรับความสำคัญของวันพ่อ ในวันที่ 5 ธันวาคมนั้น เป็นวันที่มีความพิเศษมากกว่าการเป็น วันพ่อแห่งชาติ ถ้าอย่างนั้นคงต้องเกิดคำถามในใจว่าแล้ว วันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันอะไรบ้างล่ะ!!! เริ่มจากการเรียงจากเหตุการณ์ตามความลำดับของความสำคัญ คือ

  1. วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  2. วันพ่อแห่งชาติ
  3. วันชาติไทย
  4. วันดินโลก

จากข้อมูลวันพ่อของในทุกๆปี ที่มีเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของวันพ่อแห่งชาติมากมาย และยังคงทำให้ ทุกๆวันที่ 5 ธันวาคมนั้น มีความสำคัญของวันพ่อที่ควรระลึกถึงวันคล้ายวันเฉลิมพระชนนพรรษา ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลาในการครองราชย์พระองค์ทรงงานมากมาย มีพระราชกรณียกิจที่สำคัญๆมากมาย เพื่อเสียสละความสุขส่วนพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในถิ่นทุรกันดารต่าง ๆ ของประเทศไทย มีคำกล่าวเสมอว่า บนพื้นแผ่นนี้อาณาจักรไทยแถบจะไม่มีส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยเสด็จไป แม้ว่าพระองค์จะสวรรคตไปแล้ว ซึ่งยังคงหลงเหลือตราตรึงไว้ซึ่งคุณงามความดี คุณธรรมทศพิศราชธรรมทั้ง 10 ประการ ที่สะท้อนถึงคุณค่าความสำคัญของความเป็นมาของวันพ่อ

ในฐานะประชาชนคนไทยและการได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อ เชื่อฟังความสั่งสอนอบรมของคุณพ่อ ไม่พยายามทำให้คุณพ่อเสียใจ สำหรับทุกๆวันชาติ 5 ธันวาคมหรือวันอื่นๆ ควรถือโอกาสไปกราบไหว้คุณพ่อของตนเองหากคุณพ่อยังคงมีชีวิตอยู่ ถือเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆ ที่คุณพ่อยังอยู่กับลูก และเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ลูกต่อไป หรือหากคุณพ่อได้ล่วงลับไปจากโลกมนุษย์แล้ว สิ่งที่พึ่งกระทำได้ นั่นก็คือ การระลึกถึงพระคุณงามความดีของท่าน และหมั่นทำบุญไหว้พระ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่คุณพ่ออยู่เสมอ หรือการทำบุญสร้างความดีตามหลักศาสนาที่นับถือ เพราะนี่ก็เป็นการตอบแทนพระคุณของความกตัญญูกตเวทีอีกวิธีหนึ่ง ที่ลูกทุกคนสามารถพึ่งกระทำได้คุณพ่อ

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ไม่เป็นเพียงแค่วันหยุดปฏิทินประจำปีเท่านั้น เพราะความภาคภูมิใจทางประวัติศาสตร์ของโลกที่จารึกให้ วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันที่มีความสำคัญกับชนชาติไทย สืบเนื่องจากพระมหากษัตริย์ไทยในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงเป็นมากกว่ากษัตริย์ ทรงงานใส่ใจราษฎรและให้ความสำคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ดิน น้ำ ป่า เขา การแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรอย่างยิ่งยืนด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลทำให้ องค์กรสหประชาชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงกำหนดให้เป็น วันดินโลก

ปก พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ

เรียนรู้ สร้าง พัฒนาแอปพลิเคชัน สำหรับมือถือ

ขั้น ตอน การพัฒนา แอ พ พลิ เค ชั่ น 4 ขั้น ตอน ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน มีความสําคัญอย่างไร เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวางแผนการทำงานพัฒนาแอปพลิเคชัน คือ เครื่องมือข้อใด ขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 7 ขั้นตอน ขั้นตอนที่เป็น หัวใจสำคัญ ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ ใช้แนวคิดใดในการพัฒนา การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ปก การสร้างสรรค์เนื้อหาโดยใช้ภาษานิยม

การสร้างสรรค์เนื้อหาโดยใช้ภาษานิยม

กลวิธีการใช้ภาษา กลวิธีการใช้ภาษา มีอะไรบ้าง วิจัยกลวิธีการใช้ภาษา วิจัย การใช้ภาษาในสื่อออนไลน์ วิเคราะห์การใช้ภาษาโฆษณา กลวิธีการใช้ภาษาในรายการโทรทัศน์ ปัญหาการใช้ภาษาไทยในสื่อออนไลน์ ลักษณะ รูป แบบ การใช้ภาษาในสื่อออนไลน์
ปก บริหารจัดการความเสี่ยง

บริหารจัดการความเสี่ยง ป้องกัน ฉ้อโกงในธุรกิจ

ความเสี่ยงการทุจริต ตัวอย่าง ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตdoc การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ตัวอย่าง การบริหารความเสี่ยงของบริษัท ความเสี่ยงการทุจริต มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอน การจัดการความเสี่ยงในองค์กร ตัวอย่างการจัดการความเสี่ยง
การทำอาหาร

การทำอาหาร 11 วิธี ทำกับข้าว ประกอบอาหาร

การทำอาหาร ความปลอดภัยในการทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ง่ายๆ ทํา อาหาร 5 ขั้น ตอน เรื่อง การทำอาหาร การ เขียน บรรยาย การทำอาหาร เกร็ดความรู้ การทำอาหาร เมนูอาหาร แนวคิด การทำอาหาร ขั้น ตอน การทำอาหาร ภาษาอังกฤษ
ปก Cloud Computing จัดการธุรกิจ

ใช้งานเทคโนโลยี Cloud Computing จัดการธุรกิจ

Cloud Computing มีอะไรบ้าง ประเภทของ cloud computing คุณสมบัติของ cloud computing model การให้บริการ cloud computing มี 3 ประเภทคือ ประโยชน์ของ cloud computing Cloud Computing คือ การประยุกต์ใช้ cloud computing ในด้านธุรกิจ ข้อดีของ cloud computing คือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย 10 ประกอบ อาชีพ ดำรงชีวิต

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหมาย ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเข้าใจ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเภทของภูมิปัญญาไทย ตัวอย่างภูมิปัญญาไทย
ปก การตลาดออนไลน์

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง เบื้องต้น

การทําการตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ ทําอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์เบื้องต้น แผนการตลาดออนไลน์ ตัวอย่าง การตลาดออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล
หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอํานาจ 7 โอนรถ ทั่วไป ที่ดิน ขนส่ง WORD

หนังสือมอบอํานาจ หนังสือมอบอำนาจ ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ เอกสารสูญหาย

Leave a Comment

Scroll to Top