วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร

[Total: 0    Average: 0/5]

เวลาเปิดบริการ 08.00 – 17.00ตั้งอยู่จังหวัด นครราชสีมา
วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร  ตั้งเมื่อ วันที่ 16  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2506  ด้วยนางทิพย์  นิยมเหตุ มีความประสงค์จะสร้างวัดเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมการศึกษาของพระภิกษุสามเณร  และเพื่อให้เป็นสถานศึกษาทั้งทางโลก  และทางธรรมควบคู่กันไป  จึงได้หารือกับ  พระเดชพระคุณพระธรรมปาโมกข์ (ทิม อุฑาฒิโม) เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม  ในเดือนธันวาคม  พ.ศ.2504  และได้เข้าไปที่วัดสุทธจินดา  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อปรึกษากับพระเดชพระคุณพระราชสุทธาจารย์ (โชติ  คุณสมฺปนฺโน)  เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต)  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจนแล้วเสร็จ พร้อมนี้นางทิพย์  นิยมเหตุ  ได้ขอร้องท่านเจ้าคุณพระธรรมปาโมกข์ (ทิม  อุฑาฒิโม)  นำความกราบทูลขอพระมหากรุณาธิคุณ  จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9  ว่าเธอมีความประสงค์ที่จะสร้างวัดถวาย แด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร    และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ชื่อว่า “วัดวชิราลงกรณ”  เป็นวัดในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร
สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้คือ พระมรฑปที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังในลักษณะพุทธศิลปะจากอินเดีย โดยช่างออกแบบชาวอินเดีย ภายในพระมณฑปเป็นภาพสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ได้แก่ สถานที่ประสูติตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ปรินิพพาน นอกจากนี้ในพระมณฑปยังมีภาพรอยพระพุทธบาทจำลอง เพื่อให้คนทั่วไปได้มีโอกาสสักการบูชา

(Visited 4 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น