วัดมูลจินดาราม

[Total: 0    Average: 0/5]

เวลาเปิดบริการ ตั้งอยู่จังหวัด ปทุมธานี
วัดมูลจินดาราม หรือที่ประชานชนทั่วไปเรียกว่า วัดคลองห้า   ตั้งอยู่เลขที่ 98 ริมฝั่งคลองประยูรศักดิ์  หมู่ 3  ตำบลบึงยี่โถ   อำเภอธัญบุรี  จังหวัดประทุมธานี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ 79 ไร่ 65 ตารางวา โฉนดเลขที่ 226
เมื่อวันที่   18   มีนาคม   พ.ศ.  2439  พระปฏิบัติราชประสงค์(เป็นชาวฝรั่ง ชาติออสเตรเลียชื่อมูลเล่อร์)  กับนางจีน  ซึ่งเป็นภรรยา  ขออนุญาตสร้างพระอาราม  เพื่อเป็นที่พำนักอาศัยของพระภิกษุสามเณร  และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดได้เมื่อวันที่  19  มีนาคม  พ.ศ.  2439  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ.  2442  ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  โดยกว้าง  7  วา  โดยยาว  11  วา
อนึ่งค่าก่อสร้างวัดมูลจินดารามในครั้งนั้น สิ้นเงินค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  24840  บาท  และยังได้ก่อสร้างเพิ่มเติมอีก  โดยมีพระครูธัญญเขตเขมากร  หลวงปู่ช้าง  อดีตเจ้าคณะจังหวัดธัญบุรี  วัดเขียนเขต  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสถานที่ต่างๆ  ตั้งแต่  พ.ศ.  2440  ถึง  พ.ศ.  2448  รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  5640  บาท  รวมค่าก่อสร้างวัดมูลจินดารามเป็นเงินทั้งสิ้น  30480  บาท
ครั้งต่อมาเมื่อวันที่  2  มีนาคม  พ.ศ.  2445  พระปฏิบัติราชประสงค์   ได้ทำหนังสือขอถวายเป็นพระอารามหลวง  เมื่อเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  จะเสด็จพระราชดำเนินเปิดเมืองธัญบุรี พระองค์ทรงมีพระดำรัสรับสั่งว่า“การที่จะถวายและรับเป็นวัดหลวงนั้นเป็นการที่เกี่ยวข้องกับการบำรุง
ครั้งต่อมาเมื่อวันที่  13  มีนาคม  พ.ศ.  2445  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  5  ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดเมืองธัญบุรี  พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร  รัชกาลที่  6  และพระบรมวงศานุวงศ์
สำหรับนามวัดนั้น  พระปฏิบัติราชประสงค์  ได้กราบทูลขอพระราชทานนามวัดต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระองค์ก็ได้พระราชทานนามวัดว่า  “วัดมูลจินดาราม”  โดยมีพระประสงค์ให้สอดคล้องกับท่านผู้มีจิตศรัทธาสร้างวัด  คือ นายมูลเลอร์ (พระปฏิบัติราชประสงค์) และนางจีน  ตั้งแต่นั้นมา

(Visited 1 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น