081 931 8761 9622104@gmail.com

เวลาเปิดบริการ 24 Hourตั้งอยู่จังหวัด ระยอง
ตั้งอยู่บริเวณเขายายดา เขตหมู่บ้านมาบจันทร์ ถนนต้นลำดวนไพร ตำบลแกลง มีพื้นที่ส่วนใหญ่ติดเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ในพื้นที่กว่าหนึ่งพันไร่ สิ่งที่น่าสนใจ คือ อุโบสถ์ เป็นสถาปัตยกรรมทรงไทยประยุกต์สองชั้น มีรูปร่างลักษะคล้ายเรือ จะมีประชาชนมาทำบุญกันมากในทุกช่วงเทศกาล และเหมาะสำหรับการปฎิบัติธรรม โทร. ๐  ๓๘๖๑ ๗๕๔๖,  ๐ ๓๘๓๖ ๙๒๑๕ E-mail: marpjan@gmail.com, www.watmarpjan.org