081 931 8761 9622104@gmail.com

เวลาเปิดบริการ 07.00 – 17.00ตั้งอยู่จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วัดมหาธาตุหรือชื่อเต็มคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงฝ่ายมหานิกายชั้นเอก 1 ใน 6 ของไทย เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อวัดสลัก จนกระทั่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทโปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์วัด จึงทรงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดนิพพานาราม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ใช้เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกในปี พ.ศ.2331จึงทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดพระศรีสรรเพชญ์” และเปลี่ยนเป็น “วัดมหาธาตุ” หรือ “วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์”  ในเวลาต่อมา

สิ่งสำคัญภายในวัดประกอบด้วย พระอุโบสถ พระวิหารพระมณฑป วิหารโพธิ์ลังกา หรือวิหารน้อย ต้นศรีมหาโพธิ์ และมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทยหรือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ด้านในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน”พระศรีสรรเพชญ์”  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท วังหน้าในรัชกาลที่ 1 ทรงเคารพและศรัทธาเป็นอย่างมาก

ที่ตั้ง : ริมสนามหลวง ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนครใกล้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดทุกวันตั้งแต่ 07.00 – 17.00 น.

Blog ท่องเที่ยว

ตะลุยเที่ยวย่านสาทรใต้ ศูนย์รวมทางศาสนาและความเชื่อ

ออกไปสูดอากาศบนยอดไม้ “ป่าในกรุง” กรุงเทพฯ ก็มีแบบนี้ด้วย

พาลุย Wall Art ย่านเจริญกรุง

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร แหล่งเรียนรู้เพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละ