รัฐประศาสนศาสตร์ 2 เรียนเกี่ยวกับอะไร

รัฐประศาสนศาสตร์
Click to rate this post!
[Total: 203 Average: 5]

รัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์ เป็นการเรียนการสอนวิชาในด้านการบริหารรัฐกิจ การ บริหารและการจัดการภาครัฐ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มีอยู่ในหลากหลายลักษณะ ที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนซึ่งมีการจัดหลักสูตรเพื่อเปิดสอนตั้งแต่ระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทั้งในลักษณะภาคปกติภาคสมทบ ภาคพิเศษ หรือ โครงการความร่วมมือกับส่วนราชการ และ ภาคเอกชน

 

รัฐประศาสนศาสตร์ คือ
รัฐประศาสนศาสตร์ คือ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย:                            หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

    ภาษาอังกฤษ:                        Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็ม (ไทย) :                     รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)

     ชื่อย่อ (ไทย) :                       รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :                 Bachelor of Public Administration (Public Administration)

     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :                   B.P.A. (Public Administration)

 

คณะ

       คณะนิติศาสตร์

สถานที่เรียน

         มหาวิทยาลัยตาปี วิทยาเขตเมืองฯ

หลักสูตร

        หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ลักษณะของสาขาวิชา

        ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและจัดการของภาครัฐโดยเฉพาะ ซึ่งจะทำการศึกษาในเรื่องของ นโยบายสาธารณะ การปฏิรูประบบราชการ องค์การกับการบริการสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การคลังและงบประมาณ รวมถึงธรรมาภิบาล

คุณลักษณะของผู้สนใจ

        ผู้ที่มีความสนใจด้านการบริหารและจัดการของภาครัฐโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนสายศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นวิชาที่สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจสาขาวิชานี้ เพราะผู้เรียนจะต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพ ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างเหมาะสม

แนวทางการประกอบอาชีพ

    ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพทางงานบริหารและสายสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังต่ออไปนี้ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ นักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น 

 

รัฐศาสตร์ กับ รัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์ กับ รัฐประศาสนศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ / หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยตาปีการ

คัดเลือกผู้เข้าศึกษา

        1. นักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

        2. นักเรียนที่มหาวิทยาลัยตาปี เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง ให้เป็นไปตามระเบียบ

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

รายละเอียด  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

รัฐประศาสนศาสตร์ ทํา งาน อะไร

ปลัดอำเภอ  ปลัด อบต.  ตำรวจ  ทหาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานส่วนท้องถิ่น  พนักงานองค์การภาครัฐและภาคเอกชน ธุรกิจส่วนตัว

  • สมัครรับราชการในหน่วยงาน ภาครัฐ กระทรวง กรม จังหวัด อำเภอ ตำรวจ ทหาร ปลัดอำเภอ ฯลฯ
  • สมัครทำงาน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร ฯลฯ
  • สมัครทำงานในรัฐวิสาหกิจ เช่น การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารออมสิน ฯลฯ
  • สมัครทำงานในบริษัทเอกชน เช่น บริษัทธุรกิจต่างๆ ธนาคาร ฯลฯ
  • ประกอบธุรกิจของตนเอง

รัฐประศาสนศาสตร์ เรียน เกี่ยว กับ อะไร

เรียนเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการในหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบราชการและหน่วยงานของรัฐ ภายใต้ภาวะแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง เป้าหมายของสาขานี้ คือปากท้อง ความสุขของส่วนรวมประชาชน

รัฐศาสตร์ กับ รัฐประศาสนศาสตร์ แตก ต่าง กัน อย่างไร

รัฐศาสตร์จะเรียนเรื่องการเมือง การปกครอง การเข้าสู่อำนาจ การลงจากอำนาจ  ส่วนรัฐประศาสนศาสตร์เรียนเรื่องการบริหาร การบริหารภาครัฐทั้งหมด   อย่างของประเทศไทยจะเรียนเรื่องการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  และส่วนท้องถิ่น สาขาเอกย่อยๆ 1.นโยบายสาธารณะ  2. การบริหารทรัพยากรมนุษย์   3.องค์การและการจัดการ 4.กระบวนการยุติธรรม และยังเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Thailand 4.0 ประชาคมอาเซียน ทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีทางด้านไอที เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงานของบัณฑิตในอนาคต

 

รัฐศาสตร์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์

ขอบคุณที่มา:sites.google.com/a/tapee.ac.th/pa-bachelor/home วันอังคาร, 3 พฤษภาคม 2565

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 3 พฤษภาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top