081 931 8761 9622104@gmail.com

เวลาเปิดบริการ ตั้งอยู่จังหวัด นนทบุรี
มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)  ตั้งอยู่ เลขที่ 15/1 หมู่ที่ 1 ซ. พระมหาการุณย์ 25 ถ. ติวานนท์ ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี มูลนิธิแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเนื่องมาจากตั้งแต่ปีพศ. 2524 ครอบครัวคุณพิมพ์กุล  โอฬารศิรโรจน์ (ศตพร  ดีพา) ได้ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆ ที่บาดเจ็บ ต่อมาเมื่อสัตว์เหล่านั้นแข็งแรงขึ้น จึงเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงา และกลายเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกภายในครอบครัว ภายหลังพบว่าสัตว์ในความดูแลมีมากขึ้น ทำให้สถานที่เดิมคับแคบ จึงย้ายไปเลี้ยงที่นนทบุรี  และใช้ชื่อว่า “บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ” ต่อมาในปีพศ 2532 คุณชวนชื่น โกมารกุล ณ นคร (ยั่งยืน) ได้ช่วยเหลือจัดซื้อที่ดินให้ 200 ตารางวา จึงนำมาใช้เป็นที่ทำการมูลนิธิฯ ในปัจจุบัน ส่วนด้านหลังชื่อมูลนิธินั้น มาจาก ในปีพศ. 2536  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน  ได้มาที่มูลนิธิแห่งนี้ แล้วเห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น จึงมอบปัจจัยเพื่อช่วยเหลือสุนัขเดือนละ 100,000 บาท จนท่านละสังขาร ความช่วยเหลือตรงนี้จึงหมดไป
มูลนิธิแห่งนี้มีสัตว์ที่อยู่ในความดูแลเป็นจำนวนมาก จึงมีที่ตั้งอยู่ 3 ที่ด้วยกัน ได้แก่ บ้านปากเกร็ด บ้านบางเลน และบ้านกำแพงเพชร บ้านแห่งแรก คือบ้านปากเกร็ด แต่เนื่องจาก จำนวนสัตว์ที่มาก ทำให้คับแคบและแออัด รวมทั้งมีคนร้องเรียนเรื่องเสียง ต่อมา จึงย้ายสัตว์บางส่วนไปบ้านบางเลน แต่เมื่อเวลาผ่านไป บ้านบางเลนประสบปัญหาอุทกภัย ได้รับความเสียหายอย่างมาก ต้องได้รับการซ่อมแซม ทางมูลนิธิจึงคิดจะย้ายสัตว์เหล่านี้ไปยังบ้านแห่งใหม่ นั่นคือบ้านกำแพงเพชรแทน
สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธา ต้องการช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้ ทางมูลนิธิมีโครงการช่วยเหลือหลายโครงการด้วยกัน เช่น วันละบาทต่อชีวิตหมาแมว(เป็นการบริจาคเงินเพียงวันละ 1 บาทเป็นค่ายา อุปกรณ์ และอาหารให้แก่สัตว์) , หนูอยากมีพ่อ-แม่ (เป็นโครงการอุปถัมภ์สัตว์พิการ โดยผู้บริจาคไม่ต้องนำสัตว์ไปเลี้ยงเองที่บ้าน แค่บริจาคเงินให้สัตว์ตัวนั้นๆ เดือนละ 300 บาท) , บ้านใหม่สี่ขา กำแพงเพชร (เป็นการระดมทุน สร้างบ้านกำแพงเพชร เพื่อเป็นที่อยู่ใหม่ให้แก่สัตว์เหล่านี้) เป็นต้น
หากผู้ใดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-584-4896, 02-961-5625, 02-961-5305 หรืออีเมล์ Home4animals@hotmail.com