มารู้จักงบกำไรขาดทุนกัน

[Total: 0    Average: 0/5]

งบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางบัญชีส่วนหนึ่งก็คือ งบกำไรขาดทุน ส่วนนี้เป็นรายงานทางการเงินที่จะแสดงถึงผลการดำเนินงานของกิจการว่ากิจการมีรายได้และรายจ่ายเป็นอย่างไร หากมีรายได้มากกว่ารายจ่ายจะเกิดผลกำไรกับกิจการ แต่หากผลตรงข้าม ก็จะแสดงให้เห็นว่ากิจการนั้นมีผลขาดทุน องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการวัดผลการดำเนินงานของกิจการ คือ รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นหลัก

รายได้

หากกล่าวถึงส่วนของรายได้นั้น เป็นผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าและบริการ เช่น รายได้จากการขายสินค้า รายได้จากบริการซ่อมรถ ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการให้คำปรึกษา รายได้ตัวเงินเหล่านี้จะถูกนำมาคำนวณเป็นส่วนของรายได้ของกิจการ

ค่าใช้จ่าย

ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น ก็หมายถึงส่วนที่กิจการต้องจ่ายไปในการดำเนินงานทั้งหมด เพื่อให้เกิดรายได้ต่อกิจการ มีผลทำให้ส่วนของสินทรัพย์หรือส่วนของเจ้าของอาจจะมีรายรับลดลงด้วยต้องหักค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเงินเดือนพนักงาน ค่าซ่อมแซม ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าขนส่ง ค่าดอกเบี้ยจ่าย ค่าโฆษณา เป็นต้น

กำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ

ส่วนของกำไรสุทธิ คือ ส่วนของรายได้ที่มีมากกว่าค่าใช้จ่าย และส่วนของขาดทุนสุทธิ คือ ส่วนของค่าใช้จ่ายที่มากกว่ารายได้

การนำเสนอกำไรขาดทุน มี 2 รูปแบบ

โดยส่วนใหญ่แล้วการนำเสนอกำไรขาดทุนจะมีการนำเสนออยู่ใน 2 รูปแบบด้วยกัน คือ แบบบัญชี เป็นรายงานค่าใช้จ่ายด้านซ้ายและรายงานด้านรายได้ส่วนด้านขวา สำหรับผลต่างของรายได้และค่าใช้จ่ายจะแสดงอยู่ด้านใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่ากิจการด้านมีผลกำไรหรือไม่ หากมีจะถูกรวมไว้ด้านซ้ายรวมค่าใช้จ่าย แต่หากผลเป็นขาดทุนสุทธิก็จะรายงานด้านขวาร่วมกับรายได้ แต่ท้ายแล้วยอดรวมของทั้งสองด้านจะเท่ากัน

 แบบที่สองเป็นการนำเสนอในรูปแบบงบกำไรขาดทุนรายงาน โดยส่วนใหญ่แล้วรูปแบบนี้จะเป็นที่นิยมเช่นกัน เพราะเป็นการรายงานสำหรับผู้ใช้งบการเงินที่ไม่มีความรู้ด้านบัญชี ด้วยมีการรายงานบัญชีอย่างละเอียด ผู้ใช้สามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายกว่า

งบกำไรขาดทุนจะเป็นส่วนที่แสดงฐานะทางการเงินของกิจการได้เป็นอย่างดี ซึ่งในบัญชีรายรับสุทธิและรายจ่ายสุทธิ จะเป็นข้อมูลหลักที่จะใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิหรือผลขาดทุนสุทธิได้ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เจ้าของกิจการทราบสถานภาพที่แท้จริงของบริษัท ในขณะเดียวกันก็จะได้ทราบข้อมูลรายละเอียดรายรับและรายจ่ายอย่างละเอียดเช่นกัน เพื่อที่จะได้สามารถปรับแผนการเพิ่มรายได้และควบคุมรายได้ เพื่อให้กิจการได้รับผลกำไรสุทธิ และสามารถวางแผนต่อไปว่าหากได้รับผลกำไรเท่าใดจึงจะสามารถต่อยอดเพิ่มกำไร เพิ่มส่วนของเจ้าของให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นการขยายกิจการให้เติบโตต่อไปได้ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลสำคัญในการจะวัดว่ากิจการสามารถเติบโตได้ในระดับไหน และสามารถที่จะคงอยู่ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปหรือไม่

(Visited 19 times, 1 visits today)

Related posts:

มารู้จักความหมายของการปิดบัญชีกัน
เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์การเป็นนักบัญชีอย่างไรดี
ต้นไม้มงคลบนโต๊ะทำงาน1#
อาชีพและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชี
ความสำคัญของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย...มีประโยชน์มากแค่ไหน??
แนวคิดและพื้นฐานในการทำบัญชี
เคล็ดลับการเรียนบัญชีให้ประสบผลสำเร็จ
มาตรฐานการบัญชีที่ดี..ต้องสร้างความน่าเชื่อถือจากงบการเงิน
วิธีออมเงิน
ความสำคัญของระบบบัญชีต่อผู้ประกอบการ
วัตถุประสงค์การทำบัญชีต้นทุน..จำเป็นแค่ไหนที่จะต้องทำ?
กฎหมายทั่วไปที่นักบัญชีควรรู้
ข้อคิดของการทำบัญชีให้ถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน
เทคนิคการทำบัญชีให้เป็นปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยและถูกต้อง
เรียนรู้เรื่องผู้จัดทำบัญชีเพื่อประโยชน์ต่อกิจการ

ใส่ความเห็น