มารู้จักความหมายของการปิดบัญชีกัน

[Total: 0    Average: 0/5]

หลายคนคงจะได้ยินคำว่าปิดบัญชีบ่อย แต่หลายคนเหมือนกันที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียดของการปิดบัญชีนัก หากจะกล่าวถึงความหมายของการปิดบัญชีนั้น ก็คือ การทำให้ตัวเลขในบัญชีตรงกับความเป็นจริง บัญชีรายได้และรายจ่ายจะถูกปิดยอดคงเหลือ และโอนไปบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งสามารถเช็คว่ายอดคงเหลือถูกต้องหรือไม่ ได้จากการทำงบทดลองหลังปิดบัญชี

การปิดบัญชีโดยปกติจะบันทึกตามหลักการทำบัญชี นั่นคือการทำบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปผ่านไปยังบัญชีแยกประเภท เป็นประเภทบันทึกรายการปิดบัญชีประเภทรายได้และประเภทค่าใช้จ่ายในสมุดรายวันทั่วไป และอีกประเภทคือ การผ่านรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านไปยังบัญชีประเภทที่เกี่ยวข้อง สำหรับขั้นตอนการปิดบัญชี มีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

บันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ซึ่งจะมีการบันทึกรายการปิดบัญชีในหมวดรายได้เข้าบัญชีกำไรขาดทุน บันทึกรายการปิดบัญชีในหมวดค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุน ส่วนการบันทึกรายการปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้าบัญชีส่วนของเจ้าของทุน และบันทึกรายการปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวหรือเงินถอนเข้าบัญชีทุน

ขั้นตอนที่ 2

ผ่านรายการปิดบัญชี โดยผ่านข้อมูลรายละเอียดจากรายรับรายจ่ายจากสมุดรายวันทั่วไป ส่งไปยังสมุดแยกประเภททั่วไป

ขั้นตอนที่ 3

เป็นการปิดบัญชีทรัพย์สิน ส่วนของหนี้สินและส่วนของเจ้าของในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ขั้นตอนที่ 4

เป็นส่วนขั้นตอนการจัดทำงบทดลองหลังทำการปิดบัญชีแล้ว

การปิดบัญชีหมวดทรัพย์สิน หนี้สิน และทุน

การปิดบัญชียอดหมวดนี้จะต้องปิดโดยการหายอดคงเหลือยกยอดไปงวดหน้า โดยการเขียนรายละเอียดในช่องรายการ ยอดยกไปงวดหน้า มีการเขียนรายละเอียดในช่องรายการว่า “ยอดยกไป” และเมื่อเริ่มบัญชีใหม่ต้องมีการบันทึกรายการเปิดบัญชีใหม่ และมีการเขียนรายละเอียดในช่องรายการว่า “ยอดยกมา” แล้วจึงหายอดคงเหลือยกไปและยกมาในบัญชีงวดใหม่ สำหรับกรณีบัญชีไม่มียอดคงเหลืออยู่เลย ก็ปิดบัญชีให้หมดไปเลย

งบทดลองหลังปิดบัญชี

เมื่อทำการปิดบัญชีแยกประเภทแล้ว จะเป็นขั้นตอนการทำงบทดลองหลังบัญชีเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีว่ายอดคงเหลือที่เป็นสินทรัพย์ หนี้สินและทุน มีจำนวนที่ถูกแล้วแล้วหรือยัง การรวมยอดด้านสินทรัพย์จะมียอดด้านเดบิต นั่นคือยอดรวมหนี้สินและทุนยอดเครดิต ท้ายแล้วยอดรวมของทั้งสองด้านจะเท่ากัน

จะเห็นได้ว่าเมื่อได้มีการบันทึกรายการบัญชีทั้งรายรับรายจ่ายอย่างถูกต้องในแต่ละรายการแล้ว เมื่อสิ้นสุดรายการประจำปี การปิดงบบัญชีในตอนสุดท้ายและการทำงบทดลองหลังปิดบัญชี จะทำให้การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีจะทำได้อย่างละเอียดรัดกุม ทำให้กิจการสามารถทราบถึงข้อมูลทั้งส่วนของสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน ซึ่งเจ้าของกิจการสำหรับนำข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานของกิจการให้เกิดส่วนกำไรมากที่สุด

 

(Visited 27 times, 1 visits today)

Related posts:

เหตุผลของการจัดทำบัญชีบริษัทและการจ้างนักทำบัญชีมาช่วยในองค์กร
ต้นไม้มงคลบนโต๊ะทำงาน1#
เคล็ดลับการเรียนบัญชีให้ประสบผลสำเร็จ
แนวทางปฏิบัติในการเป็นนักบัญชีที่ดีเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของกิจการ
ข้อดีของการทำบัญชีชุดเดียว....ที่เจ้าของกิจการควรทราบ..
ความรู้เรื่องค่าเสื่อมราคาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
ซองไปรษณีย์มีกี่แบบ
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
ยากไปไหม??เมื่อต้องเปิดบริษัทใหม่…แล้วต้องทำบัญชีเอง?
แนวทางในการปรับปรุงบัญชีในแต่ละประเภท
สาเหตุที่เกิดข้อผิดพลาดทางบัญชีและการแก้ไข
เรียนรู้เรื่องงบการเงินและความสำคัญที่ช่วยวางแผนธุรกิจ
เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์การเป็นนักบัญชีอย่างไรดี
ออมเงินใส่กระปุกด้วยวิธีง่าย ๆ
ความสำคัญของบัญชีการเงินเกี่ยวข้องกับ กฎหมายภาษีอากรอย่างไร???

ใส่ความเห็น