มารู้จักความหมายของการปิดบัญชีกัน

[Total: 0    Average: 0/5]

หลายคนคงจะได้ยินคำว่าปิดบัญชีบ่อย แต่หลายคนเหมือนกันที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียดของการปิดบัญชีนัก หากจะกล่าวถึงความหมายของการปิดบัญชีนั้น ก็คือ การทำให้ตัวเลขในบัญชีตรงกับความเป็นจริง บัญชีรายได้และรายจ่ายจะถูกปิดยอดคงเหลือ และโอนไปบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งสามารถเช็คว่ายอดคงเหลือถูกต้องหรือไม่ ได้จากการทำงบทดลองหลังปิดบัญชี

การปิดบัญชีโดยปกติจะบันทึกตามหลักการทำบัญชี นั่นคือการทำบันทึกในสมุดรายวันทั่วไปผ่านไปยังบัญชีแยกประเภท เป็นประเภทบันทึกรายการปิดบัญชีประเภทรายได้และประเภทค่าใช้จ่ายในสมุดรายวันทั่วไป และอีกประเภทคือ การผ่านรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านไปยังบัญชีประเภทที่เกี่ยวข้อง สำหรับขั้นตอนการปิดบัญชี มีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

บันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ซึ่งจะมีการบันทึกรายการปิดบัญชีในหมวดรายได้เข้าบัญชีกำไรขาดทุน บันทึกรายการปิดบัญชีในหมวดค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรขาดทุน ส่วนการบันทึกรายการปิดบัญชีกำไรขาดทุนเข้าบัญชีส่วนของเจ้าของทุน และบันทึกรายการปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวหรือเงินถอนเข้าบัญชีทุน

ขั้นตอนที่ 2

ผ่านรายการปิดบัญชี โดยผ่านข้อมูลรายละเอียดจากรายรับรายจ่ายจากสมุดรายวันทั่วไป ส่งไปยังสมุดแยกประเภททั่วไป

ขั้นตอนที่ 3

เป็นการปิดบัญชีทรัพย์สิน ส่วนของหนี้สินและส่วนของเจ้าของในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ขั้นตอนที่ 4

เป็นส่วนขั้นตอนการจัดทำงบทดลองหลังทำการปิดบัญชีแล้ว

การปิดบัญชีหมวดทรัพย์สิน หนี้สิน และทุน

การปิดบัญชียอดหมวดนี้จะต้องปิดโดยการหายอดคงเหลือยกยอดไปงวดหน้า โดยการเขียนรายละเอียดในช่องรายการ ยอดยกไปงวดหน้า มีการเขียนรายละเอียดในช่องรายการว่า “ยอดยกไป” และเมื่อเริ่มบัญชีใหม่ต้องมีการบันทึกรายการเปิดบัญชีใหม่ และมีการเขียนรายละเอียดในช่องรายการว่า “ยอดยกมา” แล้วจึงหายอดคงเหลือยกไปและยกมาในบัญชีงวดใหม่ สำหรับกรณีบัญชีไม่มียอดคงเหลืออยู่เลย ก็ปิดบัญชีให้หมดไปเลย

งบทดลองหลังปิดบัญชี

เมื่อทำการปิดบัญชีแยกประเภทแล้ว จะเป็นขั้นตอนการทำงบทดลองหลังบัญชีเพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีว่ายอดคงเหลือที่เป็นสินทรัพย์ หนี้สินและทุน มีจำนวนที่ถูกแล้วแล้วหรือยัง การรวมยอดด้านสินทรัพย์จะมียอดด้านเดบิต นั่นคือยอดรวมหนี้สินและทุนยอดเครดิต ท้ายแล้วยอดรวมของทั้งสองด้านจะเท่ากัน

จะเห็นได้ว่าเมื่อได้มีการบันทึกรายการบัญชีทั้งรายรับรายจ่ายอย่างถูกต้องในแต่ละรายการแล้ว เมื่อสิ้นสุดรายการประจำปี การปิดงบบัญชีในตอนสุดท้ายและการทำงบทดลองหลังปิดบัญชี จะทำให้การตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีจะทำได้อย่างละเอียดรัดกุม ทำให้กิจการสามารถทราบถึงข้อมูลทั้งส่วนของสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน ซึ่งเจ้าของกิจการสำหรับนำข้อมูลส่วนนี้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานของกิจการให้เกิดส่วนกำไรมากที่สุด

 

(Visited 6 times, 1 visits today)

Related posts:

สาเหตุที่เกิดข้อผิดพลาดทางบัญชีและการแก้ไข
วิธีการเลือกซื้อสลากออมสินแบบง่าย ๆ
คำแนะนำในการทำบัญชีเพื่อความรวดเร็วและไม่ผิดพลาด
วิธีในการปลดหนี้บัตรเครดิตได้แบบง่าย ๆ
เรียนรู้เรื่องผู้จัดทำบัญชีเพื่อประโยชน์ต่อกิจการ
เทคนิคการทำบัญชีให้เป็นปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยและถูกต้อง
ยากไปไหม??เมื่อต้องเปิดบริษัทใหม่…แล้วต้องทำบัญชีเอง?
บัญชีการเงินและบัญชีเพื่อการจัดการแตกต่างอย่างไร
ประโยชน์ที่แท้จริงของมาตรการระบบบัญชีชุดเดียว
ผู้ตรวจสอบบัญชี (Auditor)
วัตถุประสงค์การทำบัญชีต้นทุน..จำเป็นแค่ไหนที่จะต้องทำ?
เรียนรู้ความหมายของการบัญชีและขอบเขตที่เกี่ยวข้อง
คนที่เหมาะกับการทำอาชีพบัญชีนั้นต้องเป็นอย่างไร?
ทำไมถึงมีคนชอบเลือกเรียนคณะบัญชี ?
เคล็ดลับสำหรับนักบัญชีมือใหม่ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย

ใส่ความเห็น