9 มาตราตัวสะกด แม่ กม เกอว กน กกา ประกอบไปด้วย ที่ควรจำง่าย?

มาตราตัวสะกด
มาตราตัวสะกด มาตราตัวสะกด 9 มาตรา ตัวสะกด 8 มาตรา มาตราตัวสะกดมีกี่มาตรา แม่กม
Click to rate this post!
[Total: 227 Average: 5]

มาตราตัวสะกด

มาตรา ตัว สะกดในภาษาไทย คือ พยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระ และเสียงประสมเข้ากับสระ มาตราตัวสะกดแบ่งเป็น ๘ มาตรา ได้แก่ แม่กก แม่กด แม่กบ แม่กน แม่กง แม่ กม แม่เกย และแม่เกอว และ ในแต่ละมาตรามีพยัญชนะที่เป็นตัวสะกด

มาตราตัวสะกด คือ
มาตราตัวสะกด คือ

กลุ่มพยัญชนะที่ประกอบและวางอยู่ท้ายคำหรือพยางค์ในแม่ ก กา ทำให้การอ่านออกเสียงของคำจะแตกต่างกันไปตามพยัญชนะที่นำมาประกอบ ตัวอย่างเช่นคำว่า กา เมื่อประสมกับ ม จะอ่านออกเสียงว่า กาม ,คำว่า จา เมื่อประสมกับ น จะอ่านออกเสียงว่า จาน หรือคำว่า ปา เมื่อประสมกับ ก จะอ่านออกเสียงว่า ปาก เป็นต้น

มาตราตัวสะกด 9 มาตรา

 1. มาตราตัวสะกดแม่ ก กา
  • คำในแม่ ก กา จะต่างจากมาตราอื่น ตรงที่เป็นคำที่ไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกด อ่านออกเสียงสระโดยไม่มีเสียงพยัญชนะ ตัวอย่างเช่น เกเร ,กติกา ,เล้าไก่ เป็นต้น
 2. มาตราตัวสะกดแม่ กง
  • เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ กง คืออ่านออกเสียง ง เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น ประลอง ,สำเนียง ,คูปอง เป็นต้น
 3. มาตราตัวสะกดแม่ กม
  • เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ กม คืออ่านออกเสียง ม เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น บรรทม ,ชมรม ,พฤติกรรม เป็นต้น
 4. มาตราตัวสะกดแม่ เกย
  • เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ เกย คืออ่านออกเสียง ย เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น เสวย ,ตะข่าย ,มลาย เป็นต้น
 5. มาตราตัวสะกดแม่ เกอว
  • เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ เกอว คืออ่านออกเสียง ว เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น ข้าว ,ประเดี๋ยว ,เลิกคิ้ว เป็นต้น
 6. มาตราตัวสะกดแม่ กก
  • เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ กก คืออ่านออกเสียง ก เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น กระจอก ,ไม้กระบอก ,เอกลักษณ์ เป็นต้น
 7. มาตราตัวสะกดแม่ กด
  • เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ กด คืออ่านออกเสียง ด เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น หมดจด ,เอร็ดอร่อย ,หวุดหวิด เป็นต้น
 8. มาตราตัวสะกดแม่ กน
  • เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ กน คืออ่านออกเสียง น เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น คำประพันธ์ ,พระชนนี ,โต๊ะจีน เป็นต้น
 9. มาตราตัวสะกดแม่ กบ
  • เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ กบ คืออ่านออกเสียง บ เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น ทะเลสาบ ,ระเบียบ , วัตถุดิบ เป็นต้น
มาตราตัวสะกด 9 มาตรา
มาตราตัวสะกด 9 มาตรา

ตัวสะกด 8 มาตรา

มาตราตัวสะกด ตรงแม่ ใช้ ตัวสะกดตัวเดียว มี 4 มาตรา คือ

 • แม่กง ใช้ ง สะกด เช่น หาง ลิง สอง งง แรง ฯลฯ
 • แม่ กม ใช้ ม สะกด เช่น ลม แต้ม โสม มุม งอม สนาม ฯลฯ
 • แม่เกย ใช้ ย สะกด เช่น สาย ลอย โปรย เฉย ปุ๋ย ฯลฯ
 • แม่เกอว ใช้ ว สะกด เช่น แห้ว กาว เปรี้ยว เปลว ฯลฯ

มาตราตัวสะกด ไม่ตรงแม่ มี ตัวสะกดหลายตัว ในมาตราเดียวกัน มี ๔ มาตรา คือ

 • แม่กน ใช้ น ญ ณ ร ล ฬ สะกด เช่น นาน วิญญาณ วานร กาลเวลา พระกาฬ ฯลฯ
 • แม่กก ใช้ ก ข ค ฆ สะกด เช่น ปัก เลข วิหค เมฆ ฯลฯ
 • แม่กด ใช้ ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส สะกด เช่น แปด ตรวจ ก๊าซ บงกช กฎหมาย ปรากฏ อิฐ ครุฑวัฒนา เปรต โอสถ บาท โกรธ กระดาษ รส เลิศ ฯลฯ
 • แม่กบ ใช้ บ ป ภ พ ฟ สะกด เช่น กลับ บาป ลาภ นพรัตน์ กราฟ ฯลฯ

สรุปได้ว่ามาตราตัวสะกดทั้ง 9 มาตรา มีเพียงมาตราตัวสะกดแม่ ก กา เท่านั้น เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกด ตัวอย่างเช่น เสือ ,ตัว ,มือ ,ดำ เป็นต้น คำหรือพยางค์ใดๆ ที่ไม่มีตัวสะกดสามารถจัดให้อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา ได้ทั้งสิ้น

มาตราตัวสะกดมีกี่แบบ
มาตราตัวสะกดมีกี่แบบ

มาตราตัวสะกดมีกี่มาตรา 

ตัวอย่างมาตราตัวสะกด

แม่ กง พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้คือ เช่น

 • กางเกง อ่านว่า กอ-อา-งอ-กาง-กอ-เอ-งอ-เกง กาง-เกง
 • กระโปรง อ่านว่า กอ-รอ-อะ-กระ-ปอ-รอ-โอ-งอ-โปรง กระ-โปรง
 • รองเท้า อ่านว่า รอ-ออ-งอ-รอง-ทอ-เอา-ไม้โท-เท้า รอง-เท้า
 • กำลัง อ่านว่า กอ-อำ-กำ-ลอ-อะ-งอ-ลัง กำ-ลัง
 • ยางลบ อ่านว่า ยอ-อา-งอ-ยาง-ลอ-โอะ-บอ-ลบ ยาง-ลบ
 • หนังสือ อ่านว่า หอ-นอ-อะ-งอ-หนัง-สอ-อือ-สือ หนัง-สือ

แม่ กม พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้คือ เช่น

 • ร่ม อ่านว่า รอ-โอะ-มอ-รม-ไม้เอก ร่ม
 • พัดลม อ่านว่า พอ-อะ-ดอ-พัด-ลอ-โอะ-มอ-ลม พัด-ลม
 • โคมไฟ อ่านว่า คอ-โอ-มอ-โคม-ฟอ-ไอ-ไฟ โคม-ไฟ
 • กระดุม อ่านว่า กอ-รอ-อะ-กระ-ดอ-อุ-มอ-ดุม กระ-ดุม
 • ไอศกรีม อ่านว่า ออ-ไอ-ไอ-สอ-อะ-สะ-กอ-รอ-อี-มอ-กรีม ไอ-สะ-กร

แม่ เกย พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้คือ เช่น

 • น้อยหน่า อ่านว่า นอ-ออ-ยอ-นอย-ไม้โท-น้อย-หอ-นอ-อา-หนา-ไม้เอก-หน่า น้อย-หน่า
 • นักมวย อ่านว่า นอ-อะ-กอ-นัก-มอ-อัว-ยอ-มวย นัก-มวย
 • ไฟฉาย อ่านว่า ฟอ-ไอ-ไฟ-ฉอ-อา-ยอ-ฉาย ไฟ-ฉาย
 • ทางม้าลาย อ่านว่า ทอ-อา-งอ-ทาง-มอ-อา-มา-ไม้โท-ม้า-ลอ-อา-ยอ-ลาย ทาง-ม้า-ลา
 • พลอย อ่านว่า พอ-ลอ-ออ-ยอ พลอย

แม่ เกอว พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตรานี้คือ เช่น

 • แก้วน้ำ อ่านว่า กอ-แอ-วอ-แกว-ไม้โท-แก้ว-นอ-อำ-นำ-ไม้โท-น้ำ แก้ว-น้ำ
 • ไข่เจียว อ่านว่า ขอ-ไอ-ไข-ไม้เอก-ไข่-จอ-เอีย-วอ-เจียว ไข่-เจียว
 • มะนาว อ่านว่า มอ-อะ-มะ-นอ-อา-วอ-นาว มะ-นาว
 • มะพร้าว อ่านว่า มอ-อะ-มะ-พอ-รอ-อา-วอ-พราว-ไม้โท-พร้าว มะ-พร้าว
 • ดวงดาว อ่านว่า ดอ-อัว-งอ-ดวง-ดอ-อา-วอ-ดาว ดวง-ดาว

แม่ กน พยัญชนะที่เป็นตัว สะกดในมาตรานี้คือ น ญ ณ ร ล ฬ เช่น

 • ช้อน อ่านว่า ชอ-ออ-นอ-ชอน-ไม้โท ช้อน
 • กรรไกร อ่านว่า กอ-อะ-นอ-กัน-กอ-รอ-ไอ-ไกร กัน-ไกร
 • สัญญาณ อ่านว่า สอ-อะ-นอ-สัน-ยอ-อา-นอ-ยาน สัน-ยาน
 • เจริญ อ่านว่า จอ-รอ-เออ-นอ จะ-เริน
 • กาฬ อ่านว่า กอ-อา-นอ กาน

แม่กก พยัญชนะที่เป็นตัว สะกดในมาตรานี้คือ ก ข ค ฆ เช่น

 • ตกใจ อ่านว่า ตอ-โอะ-กอ-ตก-จอ-ไอ-ไจ ตก-ไจ
 • สุนัข อ่านว่า สอ-อุ-สุ-นอ-อะ-กอ-นัก สุ-นัก
 • เมฆ อ่านว่า มอ-เอ-กอ เมก
 • วิหค อ่านว่า วอ-อิ-วิ-หอ-โอะ-กอ-หก วิ-หก
 • กุ๊ก อ่านว่า กอ-อุ-กอ-กุก-ไม้ตรี กุ๊ก

แม่กด พยัญชนะที่เป็นตัว สะกดในมาตรานี้คือ ด จ ช ซ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ต ถ ท ธ ศ ษ ส เช่น

 • วัด อ่านว่า วอ-อะ-ดอ วัด
 • กฎ อ่านว่า กอ-โอะ-ดอ กด
 • กิจ อ่านว่า กอ-อิ-ดอ กิด
 • รถ อ่านว่า รอ-โอะ-ดอ รด
 • โทรทัศน์ อ่านว่า ทอ-โอ-โท-รอ-อะ-ระ-ทอ-อะ-ดอ-ทัด โท-ระ-ทัด
 • เสื้อเชิ้ต อ่านว่า สอ-เอือ-เสือ-ไม้โท-เสื้อ-ชอ-เออ-ดอ-เชิด-ไม้โท-เชิ้ด เสื้อ-เชิ้ด

แม่กบ พยัญชนะที่เป็นตัว สะกดในมาตรานี้ คือ บ ป ภ พ ฟ เช่น

 • โทรศัพท์ อ่านว่า ทอ-โอ-โท-รอ-อะ-ระ-สอ-อะ-พอ-สับ โท-ระ-สับ
 • ทัพพี อ่านว่า ทอ-อะ-พอ-ทัพ-พอ-อี-พี ทับ-พี
 • ทวีป อ่านว่า ทอ-อะ-ทะ-วอ-อี-ปอ-วีบ ทะ-วีบ
 • ชีวภาพ อ่านว่า ชอ-อี-ชี-วอ-อะ-วะ-ภอ-อา-พอ-ภาพ ชี-วะ-พาบ
 • ทรัพย์ อ่านว่า ทอ-รอ-อะ-พอ ซับ
มาตราตัวสะกดมีกี่มาตรา
มาตราตัว สะกดมีกี่มาตรา

ด้วยคำนิยามที่มาตราตัว สะกด หมายถึง พยัญชนะตัว สะกด ของทั้ง 8 มาตรา ขอยกตัวอย่างเพิ่มเติม คำที่สะกดด้วย ภ แต่อ่านออกเสียงในมาตราตัว สะกดไม่ตรงรูปแม่ กบ ซึ่งปรากฎในบทเรียนภาษาไทย ป.4 มาตรา ตัว สะกด เช่นคำว่า

 • โลภ อ่านว่า โลบ
 • นภ อ่านว่า นบ
 • ปรารภ อ่านว่า ปรา-รบ เป็นต้น

นอกจากนี้มาตราตัว สะกดในภาษาไทยยังมีตัวอย่างมาตราตัว สะกดอีกมากมายให้เราได้เรียนรู้ถึงความหมายของมาตราตัว สะกดที่มีความสำคัญต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ขอยกตัวอย่างตัว สะกดไทยและคำในมาตราตัว สะกดของมาตราตัว สะกดทุกแม่ในตัวสะกดที่ไม่ตรงรูปเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 1. แม่ กก พยัญชนะในแม่ กก คือ ก ,ข ,ค ,ฆ  เช่นคำว่า สุข ,เมฆ เป็นต้น สำหรับคำที่มี ฆ สะกด มักจะไม่ค่อยปรากฎให้เห็นในปัจจุบัน นอกจากคำว่า เมฆ ที่อ่านออกเสียงว่า เมก แล้วขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมคำศัพท์ที่สะกดด้วย ฆ แต่อ่านออกเสียงมาตราตัวสะ กดในแม่ กก ดังต่อไปนี้
  • อนรรฆ อ่านออกเสียงว่า อะ – นัก ที่แปลว่า หาค่ามิได้
  • มัฆวาน อ่านออกเสียงว่า มัก – คะ – วาน ที่แปลว่า ไอน้ำที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยอยู่ในอากาศ
  • พระพิฆเนศ พระพิฆเนศวร์ หรือพระพิฆเศวร อ่านออกเสียงว่า พระ – พิก – คะ – เนด หรือ พระ – พิก – คะ – เนด – สวน ที่แปลว่า ชื่อเทพองค์หนึ่ง มีเศียรเป็นช้าง ถือว่าเป็นเทพแห่งศิลปะ
  • พยัฆ พะยัคฆ์ หรือพยัคฆ์ อ่านออกเสียงว่า พะ – ยัก ที่แปลว่า เสือ เป็นต้น
 2. แม่ กด พยัญชนะในแม่ กด คือ จ ,ช ,ซ ,ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,ศ, ส, ษ เช่นคำว่า สัจจะ ,ประโยชน์ ,กฎหมาย ,อนุญาต ,อุโบสถ ,พลาสติก ,เศรษฐี ,อธิษฐาน เป็นต้น
 3. แม่ กบ พยัญชนะในแม่ กบ คือ บ ,ป ,พ ,ฟ ,ภ เช่นคำว่า รูปภาพ ,ลาภ ,บาป เป็นต้น
 4. แม่ กน พยัญชนะในแม่ กน คือ ญ ,ณ ,น ,ร ,ล ,ฬ เช่นคำว่า คุณ ,กาล ,บำนาญ เป็นต้น
ตัวอย่างมาตราตัวสะกด
ตัวอย่างมาตรา

เห็นได้ชัดว่าภาษาไทยแบ่งออกเป็นหลายแขนงให้เราได้ค่อยๆ เรียนรู้ การสะกดคำในแต่ละมาตราภาษาไทยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่หยิบยกมาเท่านั้น ยังมีอีกหลายสิ่งหลายเรื่องราวที่รอให้เราเรียนรู้เพิ่มเติมในภาษาไทยอีกมาก และนี่เป็นเพียงมาตราแม่ตัว สะกด และมาตราในภาษาไทยเท่านั้น ยังมีอีกหลากหลายบทเรียนรอคุณอยู่ และพบกันในบทเรียนถัดไปค่ะ

แม่กม

 
มาตราแม่ กม คือ คำที่มีตัว ม เป็นตัว สะกด อ่านออกเสียง ม ตัวอย่างคำในมาตราแม่ กม เช่น ลม คม ชิม ชาม ร่ม หอม กลม โคม เต็ม ฉลาม มะขาม ขนม ชุมนุม
 

คำค้น : 9มาตรา แบบฝึกหัดภาษาไทยป.1 ใบงานป.3 ป.1 ใบงานภาษาไทยป4 ระบายสี ป.2doc แบบฝึกหัดภาษาไทยป.2 ป.4ppt ข้อสอบภาษาไทยป.2 9มาตรามีตัวอะไรบ้าง ppt วิทยานิพนธ์ ใบงานภาษาไทยป.2 กาพย์พระไชยสุริยา ป.2ppt ใบงานป.1 ป.4pdf ข้อสอบภาษาไทยป.1 ป.4 ป.3ppt แม่กด วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง แบบฝึกหัด ป.2 กาพย์พระไชยสุริยา แผนการสอน แบบฝึกหัดภาษาไทยป.3 ใบงานภาษาไทยป.4 ใบงาน powerpoint โครงงานภาษาไทยป.3 ppt ใบงานภาษาไทยป.3 สื่อดอกไม้ ในเรื่องกาพย์พระไชยสุริยามีทั้งหมดกี่ แบบทดสอบ doc ใบงานภาษาไทยป.1 ชื่อผักสมุนไพร pdf เรื่องกาพย์พระไชยสุริยา แผนการจัดการเรียนรู้ powerpoint แผนการสอนภาษาไทยป.4 แบบฝึกหัด ใบความรู้ ชื่อพืชผักสมุนไพรแม่กบ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

คำคมชีวิต

คำคมชีวิต สั้นๆ #•350• สู้ชีวิตคิดบวก กินใจ รู้แล้วอย่างฮา?

คําคมสู้ชีวิต คิดบวก คํา-คม-สั้น-ๆ-กินใจ แคปชั่นพลังชีวิต คําคมสั้นๆ ความหมายดีๆ ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน คําคมสู้ชีวิต ฮาๆ คํา คมชีวิต ต้องสู้ คําคมชีวิต สั้นๆ

7 จำนวนเฉพาะมีบทบาทในคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในด้านใดบ้าง?

จํานวนเฉพาะ 1-100 จํานวนเฉพาะ มีอะไรบ้าง จํานวนเฉพาะ คืออะไร จํานวนเฉพาะ 1-100 มีกี่ตัว ตัวประกอบเฉพาะหมายถึง จํานวนเฉพาะ มีกี่ตัว จํานวนเฉพาะ 1-50 จํานวนเฉพาะ 1-1000 ใกล้ฉัน ออนไลน์

2 จำนวนเฉพาะมีความสัมพันธ์กับทฤษฎีจำนวนที่เฉพาะหรือไม่?

จํานวนเฉพาะ 1-100 จํานวนเฉพาะ คือ ทฤษฎี จํา น. วน จุฬา ทฤษฎีจํานวน โจทย์พร้อมเฉลย จํานวนเฉพาะ มีอะไรบ้าง ทฤษฎีจํานวน pdf จํานวนเฉพาะ 1-1000 ทฤษฎี จํา น. วน เบื้องต้น ม.4 pdf ใกล้ฉัน ออนไลน์

7 แนวทาง การพัฒนาการศึกษา ในปัจจุบัน คืออะไร โคตรเจ๋ง!

การพัฒนาการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 การ พัฒนาการ ศึกษาไทยในปัจจุบัน การพัฒนาการศึกษาไทยในอนาคต แนวทางการศึกษา คืออะไร การเปลี่ยนแปลงการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาการศึกษา หมายถึงอะไร จะพัฒนาการศึกษาอย่างไร การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ในสถานการณ์ปัจจุบัน
จิตอาสา

โครงการ กิจกรรมจิตอาสา 25 ช่วยสังคมส่วนรวม มีอะไรทุกคนทำได้?

โครงการกิจกรรมจิตอาสา ตัวอย่างกิจกรรมจิตอาสา จิตอาสาออนไลน์ จิตอาสามีอะไรบ้าง จิตอาสา10ข้อ กิจกรรมจิตอาสาในชุมชน กิจกรรมจิตอาสา ประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา ฟรี กิจกรรมจิตอาสา 65 กิจกรรมจิตอาสา 2565 ฟรี

5 มารยาททางสังคมไทย คําขอบคุณผู้ใหญ่ มี พระคุณ!

มารยาททางสังคมไทย ความหมายของกิริยามารยาท ความสำคัญของกิริยามารยาท มารยาทพื้นฐานทางสังคม
รับจดทะเบียน

4 รับจดทะเบียนบริษัท เอกสารมี ตัวอย่าง แบบง่ายๆ

รับจดทะเบียนบริษัท การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ เอกสารจดทะเบียนบริษัท แบบคํารับรองการจดทะเบียน การจดทะเบียนนิติบุคคลต้องทำอย่างไร ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
Gantt Chart

Gantt Chart #7 ข้อ ดีเสีย ตัวอย่าง วิธีทำ ง่ายๆ คือโครงการ?

gantt chart วิธีทํา Gantt Chart ตัวอย่าง gantt chart excel วิธีทํา การเขียน gantt chart โครงการ gantt chart ตัวอย่างโครงการ gantt chart คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร gantt chart ข้อดี ข้อเสีย Gantt chart

Leave a Comment

Scroll to Top