มาตราตัวสะกด 9 แม่ พร้อมตัวอย่าง คําที่ไม่มีตัวสะกด ภาษา ไทย ป.4 มีกี่มาตรา

Click to rate this post!
[Total: 5095 Average: 5]

มาตราตัวสะกด

มาตราตัวสะกดในภาษาไทย คือ กลุ่มพยัญชนะที่ประกอบและวางอยู่ท้ายคำหรือพยางค์ในแม่ ก กา ทำให้การอ่านออกเสียงของคำจะแตกต่างกันไปตามพยัญชนะที่นำมาประกอบ ตัวอย่างเช่นคำว่า กา เมื่อประสมกับ ม จะอ่านออกเสียงว่า กาม ,คำว่า จา เมื่อประสมกับ น จะอ่านออกเสียงว่า จาน หรือคำว่า ปา เมื่อประสมกับ ก จะอ่านออกเสียงว่า ปาก เป็นต้น

มาตราตัวสะกด
มาตราตัวสะกด

ตัวสะกดในภาษาไทย คือ พยัญชนะท้ายคำหรือพยางค์ที่บังคับให้อ่านออกเสียงตามตัวสะกดนั้นๆ มีมาตราอ ดังต่อไปนี้

มาตราตัวสะกด 9 มาตรา

 1. มาตราตัวสะกดแม่ ก กา
  – คำในแม่ ก กา จะต่างจากมาตราอื่น ตรงที่เป็นคำที่ไม่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกด อ่านออกเสียงสระโดยไม่มีเสียงพยัญชนะ ตัวอย่างเช่น เกเร ,กติกา ,เล้าไก่ เป็นต้น
 2. มาตราตัวสะกดแม่ กง
  – เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ กง คืออ่านออกเสียง ง เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น ประลอง ,สำเนียง ,คูปอง เป็นต้น
 3. มาตราตัวสะกดแม่ กม
  – เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ กม คืออ่านออกเสียง ม เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น บรรทม ,ชมรม ,พฤติกรรม เป็นต้น
 4. มาตราตัวสะกดแม่ เกย
  – เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ เกย คืออ่านออกเสียง ย เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น เสวย ,ตะข่าย ,มลาย เป็นต้น
 5. มาตราตัวสะกดแม่ เกอว
  – เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ เกอว คืออ่านออกเสียง ว เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น ข้าว ,ประเดี๋ยว ,เลิกคิ้ว เป็นต้น
 6. มาตราตัวสะกดแม่ กก
  – เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ กก คืออ่านออกเสียง ก เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น กระจอก ,ไม้กระบอก ,เอกลักษณ์ เป็นต้น
 7. มาตราตัวสะกดแม่ กด
  – เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ กด คืออ่านออกเสียง ด เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น หมดจด ,เอร็ดอร่อย ,หวุดหวิด เป็นต้น
 8. มาตราตัวสะกดแม่ กน
  – เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ กน คืออ่านออกเสียง น เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น คำประพันธ์ ,พระชนนี ,โต๊ะจีน เป็นต้น
 9. มาตราตัวสะกดแม่ กบ
  – เป็นพยัญชนะที่มีตัวสะกดในแม่ กบ คืออ่านออกเสียง บ เป็นตัวสะกด ตัวอย่างเช่น ทะเลสาบ ,ระเบียบ , วัตถุดิบ เป็นต้น
แม่ ก กา

สรุปได้ว่ามาตราตัวสะกดทั้ง 9 มาตรา มีเพียงมาตราตัวสะกดแม่ ก กา เท่านั้น เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกด ตัวอย่างเช่น เสือ ,ตัว ,มือ ,ดำ เป็นต้น คำหรือพยางค์ใดๆ ที่ไม่มีตัวสะกดสามารถจัดให้อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่ ก กา ได้ทั้งสิ้น

และอีก 8 มาตรานับเป็นมาตราที่มีตัวสะกดภาษาไทย ขอยกตัวอย่างคำศัพท์เพิ่มเติมทั้ง 9 มาตราสำหรับมาตราตัวสะกด ป.4 ดังต่อไปนี้

มาตราไม่มีตัวสะกด คือ มาตราที่ 1 แม่ ก กา ตัวอย่างคำศัพท์ เช่น นารี ,คูหา ,มาหา เป็นต้น

มาตราตัวสะกด 8 มาตรา พร้อมตัวอย่างมาตราตัวสะกด ดังต่อไปนี้

 1. มาตราที่ 2 แม่ กก
  ตัวอย่างคำศัพท์ เช่น แจก ,ตก ,อก เป็นต้น
 2. มาตราที่ 3 แม่ กง
  ตัวอย่างคำศัพท์ เช่น แสวง ,แตง ,กว้าง เป็นต้น
 3. มาตราที่ 4 แม่ กด
  ตัวอย่างคำศัพท์ เช่น ตัด ,ปัด ,บูด เป็นต้น
 4. มาตราที่ 5 แม่ กบ
  ตัวอย่างคำศัพท์ เช่น คับ ,กลับ ,ขวบ เป็นต้น
 5. มาตราที่ 6 แม่ กน
  ตัวอย่างคำศัพท์ เช่น ชิ้น ,ฐาน ,ช้อน เป็นต้น
 6. มาตราที่ 7 แม่ กม
  ตัวอย่างคำศัพท์ เช่น กลม ,ปลอม ,เทียม เป็นต้น
 7. มาตราที่ 8 แม่ เกย
  ตัวอย่างคำศัพท์ เช่น เลย ,ร้าย ,ลุย เป็นต้น
 8. มาตราที่ 9 แม่ เกอว
  ตัวอย่างคำศัพท์ เช่น ข่าว ,ดาว ,แมวเหมียว เป็นต้น

ตัวสะกด ภาษาไทย

นอกจากนี้ตัวสะกดในภาษาไทย ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ มาตราตัวสะกดไม่ตรงรูป และมาตราตัวสะกดตรงรูป

แม่กด

มาตราตัวสะกดไม่ตรงรูป มี 4 มาตรา ดังต่อไปนี้

 1. แม่ กก ตัวอย่างเช่น สุข ,เลข จะเห็นว่าเป็นคำที่สะกดด้วย ข แต่อ่านออกเสียง ก
 2. แม่ กด ตัวอย่างเช่น อาจ ,ปรากฎ ,ครุฑ เป็นต้น
 3. แม่ กบ ตัวอย่างเช่น ภาพ ,ลาภ ,บาป เป็นต้น
 4. แม่ กน ตัวอย่างเช่น คุณ ,ชำนาญ ,กาลเวลา เป็นต้น

มาตราตัวสะกดตรงรูป มี 4 มาตรา ดังต่อไปนี้

 1. แม่ กง ตัวอย่างเช่น กรง ,ปลง ,ชง เป็นต้น
 2. แม่ กม ตัวอย่างเช่น จม ,ปม ,กลม เป็นต้น
 3. แม่ เกย ตัวอย่างเช่น สวย ,ป่วย ,เจ้านาย เป็นต้น
 4. แม่ เกอว ตัวอย่างเช่น ลาว ,หนาว ,มะนาว เป็นต้น

ด้วยคำนิยามที่มาตราตัวสะกด หมายถึง พยัญชนะตัวสะกด ของทั้ง 9 มาตรา ขอยกตัวอย่างเพิ่มเติม คำที่สะกดด้วย ภ แต่อ่านออกเสียงในมาตราตัวสะกดไม่ตรงรูปแม่ กบ ซึ่งปรากฎในบทเรียนภาษาไทย ป.4 มาตรา ตัวสะกด เช่นคำว่า

 • โลภ อ่านว่า โลบ
 • นภ อ่านว่า นบ
 • ปรารภ อ่านว่า ปรา-รบ เป็นต้น

นอกจากนี้มาตราตัวสะกดในภาษาไทยยังมีตัวอย่างมาตราตัวสะกดอีกมากมายให้เราได้เรียนรู้ถึงความหมายของมาตราตัวสะกดที่มีความสำคัญต่อการเรียนวิชาภาษาไทย ขอยกตัวอย่างตัวสะกดไทยและคำในมาตราตัวสะกดของมาตราตัวสะกดทุกแม่ในตัวสะกดที่ไม่ตรงรูปเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 1. แม่ กก พยัญชนะในแม่ กก คือ ก ,ข ,ค ,ฆ  เช่นคำว่า สุข ,เมฆ เป็นต้น สำหรับคำที่มี ฆ สะกด มักจะไม่ค่อยปรากฎให้เห็นในปัจจุบัน นอกจากคำว่า เมฆ ที่อ่านออกเสียงว่า เมก แล้วขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมคำศัพท์ที่สะกดด้วย ฆ แต่อ่านออกเสียงมาตราตัวสะกดในแม่ กก ดังต่อไปนี้
  • อนรรฆ อ่านออกเสียงว่า อะ – นัก ที่แปลว่า หาค่ามิได้
  • มัฆวาน อ่านออกเสียงว่า มัก – คะ – วาน ที่แปลว่า ไอน้ำที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนลอยอยู่ในอากาศ
  • พระพิฆเนศ พระพิฆเนศวร์ หรือพระพิฆเศวร อ่านออกเสียงว่า พระ – พิก – คะ – เนด หรือ พระ – พิก – คะ – เนด – สวน ที่แปลว่า ชื่อเทพองค์หนึ่ง มีเศียรเป็นช้าง ถือว่าเป็นเทพแห่งศิลปะ
  • พยัฆ พะยัคฆ์ หรือพยัคฆ์ อ่านออกเสียงว่า พะ – ยัก ที่แปลว่า เสือ เป็นต้น
 2. แม่ กด พยัญชนะในแม่ กด คือ จ ,ช ,ซ ,ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,ศ, ส, ษ เช่นคำว่า สัจจะ ,ประโยชน์ ,กฎหมาย ,อนุญาต ,อุโบสถ ,พลาสติก ,เศรษฐี ,อธิษฐาน เป็นต้น
 3. แม่ กบ พยัญชนะในแม่ กบ คือ บ ,ป ,พ ,ฟ ,ภ เช่นคำว่า รูปภาพ ,ลาภ ,บาป เป็นต้น
 4. แม่ กน พยัญชนะในแม่ กน คือ ญ ,ณ ,น ,ร ,ล ,ฬ เช่นคำว่า คุณ ,กาล ,บำนาญ เป็นต้น
แม่กน

เห็นได้ชัดว่าภาษาไทยแบ่งออกเป็นหลายแขนงให้เราได้ค่อยๆ เรียนรู้ การสะกดคำในแต่ละมาตราภาษาไทยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่หยิบยกมาเท่านั้น ยังมีอีกหลายสิ่งหลายเรื่องราวที่รอให้เราเรียนรู้เพิ่มเติมในภาษาไทยอีกมาก และนี่เป็นเพียงมาตราแม่ตัวสะกด และมาตราในภาษาไทยเท่านั้น ยังมีอีกหลากหลายบทเรียนรอคุณอยู่ และพบกันในบทเรียนถัดไปค่ะ


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 18 ธันวาคม 2021

Leave a Comment

Scroll to Top