มลพิษทางอากาศ 6 ปัญหา แก๊ส ซัลเฟอร์ ได ออกไซด์ ฝนกรด สาเหตุ ผลกระทบ การแก้ไข

มลพิษทางอากาศ
Click to rate this post!
[Total: 126 Average: 5]

มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ หมายถึง ภาวะอากาศที่มี
สารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานาน
พอที่จะทาให้เกิดอันตรายแก่ มนุษย์ สัตว์ พืช หรือ
ทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ฝุ่น
ละอองจากลมพายุ ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ไฟไหม้ป่า
กรณี ที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ได้แก่ มลพิษจากท่อ
ไ อ เ สี ย ข อ ง ร ถ ย น ต์ จ า ก โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม
จากขบวนการผลิตจากกิจกรรม ด้านการเกษตรจากการ
ระเหยของก๊าซบางชนิด ซึ่งเกิดจากขยะมูลฝอยและ
ของเสีย
ก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
เป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมาก เพราะแหล่งกาเนิดอยู่ไกล
และปริมาณที่เข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ และสัตว์มีน้อย
แหล่งกาเนิดมลภาวะทางอากาศ
1. การเผาไหม้เชื้อเพลิงของกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ รถยนต์
การเผาขยะมูลฝอย การผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหิน
เป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น ซึ่งทาให้เกิดก๊าซต่างๆ เช่น ก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ ขี้เถ้า และออกไซด์ของโลหะ เป็นต้น
2. การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และอนุภาคต่างๆ
จากกิจกรรมผสม บด โม่ การก่อสร้าง และการขนส่งวัสดุ
และสินค้า
3. โรงงานอุตสาหกรรมผลิต หรือแปรรูปวัตถุดิบ
ได้แก่ การผลิตสารเคมี กระดาษ ปุ๋ย เหล็กกล้า อลูมิเนียม
เป็นต้น ซึ่งอาจมีการปล่อยสารพิษออกมาเช่น ก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ออกไซต์ของซัลเฟอร์แอมโมเนีย ไอ
ตะกั่ว สารหนู เป็นต้น
4. การเกษตร เช่น การเผาพื้นที่ทาการเกษตร
การฉีดพ่นสารเคมี ทาให้เกิดสารมลพิษจาพวก สารหนู
สารตะกั่ว ควัน และขี้เถ้า เป็นต้น
5. เตาปฏิกรณ์ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า
การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ เป็นต้น ทาให้เกิดฝุ่นละออง
ของยูเรเนียม
6. แหล่งกาเนิดจากธรรมชาติ เช่น ไฟป่า การ
ผลกระทบจากภาวะมลพิษทางอากาศ
1. เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะ
ระบบหายใจ มะเร็งผิวหนัง ระบบประสาท และอาจสะสม
ในเนื้อเยื่อร่างกายมลสารแต่ละชนิดจะเป็นผลกระทบต่อ
สุขภาพต่างกัน
2. สารพิษที่ระบายออกสู่บรรยากาศ บางชนิด
คงตัวอยู่ในบรรยากาศได้เป็นเวลานาน และแพร่กระจาย
ออกไปได้ไกล บางชนิดเป็นปฏิกิริยาต่อกัน และเกิดเป็น
สารใหม่ที่เป็นอันตราย
3. ท าให้เกิดฝนกรด โดยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่มีสารกามะถันเจือปน
เมื่อทาปฏิกิริยารวมตัวกับน้า และกลั่นตัวเป็นฝน จะมีฤทธิ์
เป็นกรด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งก่อสร้าง
4. ทาให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก
(Greenhouse Effect) เกิดจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ออกไซด์ของไนโตรเจน
โอโซน และสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) เมื่อลอย
ขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศ จะปกคลุมมิให้รังสีความร้อนจาก
ผิวโลกระบายขึ้นสู่บรรยากาศระดับสูงขึ้นได้ ทาให้เกิดการ
สะสมความร้อนของผิวโลก
5. เลือกใช้กระจกกันความร้อน เพื่อลดปริมาณ
การใช้เครื่องปรับอากาศ หรือแอ

สํานักงํานปลัด
องค์กํารบริหํารส่วนตําบลชําแระ
โทรศัพท์/โทรสําร. ๐-๓๒๒๙-๗๕๕๗
www.chamrae.go.th

 1. ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่สามารถทดแทน หรือ
สร้างใหม่ได้ เช่น ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการให้ความร้อน หรือ
พลังงานลม ซึ่งพลังงานเหล่านี้จะไม่ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ออกสู่บรรยากาศ
 2. หลีกเลี่ยงการใช้สเปรย์เพราะจะก่อให้เกิดสาร CFCS
มากขึ้นเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากโฟม หรือนาวัสดุที่ทาจากโฟม
ไปดัดแปลงทาชิ้นงานอื่นๆ แทนที่จะนาไปเผาทาลายซึ่งจะก่อให้เกิด
มลพิษตามมา โดยเราสามารถนาโฟมไปทาการอัด และนามา ท า
เป็นผนังบุห้องได้
 3. ดูแลตรวจสอบเครื่องปรับอากาศ และตู้เย็นอยู่เสมอ
หากเกิดการชารุด หรือรอยรั่วควรรีบซ่อมแซมทันที
 4. ใช้รถยนต์โดยสารประจาทาง การเดิน หรือขี่จักรยาน
ไปโรงเรียน หรือไปทางานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว ควรใช้รถ
ส่วนตัวเมื่อต้องเดินทางระยะไกลเท่านั้น
 5. ปลูกต้นไม้เพราะต้นไม้ สามารถช่วยดูดซับ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้

มลพิษทางอากาศ 1 scaled มลพิษทางอากาศ 2 scaled

ที่มา:chamrae.go.th


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 29 มีนาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top