2 ภาษีศุลกากร นำเข้า อัตรา ขาเข้า กงศุล ศุลกากร

ศุลกากร
Click to rate this post!
[Total: 1929 Average: 5]

ภาษีศุลกากร คือ

ภาษีศุลกากร หมายถึง เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากสิ่งของที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งปัจจุบันใช้คำว่า “อากร” แทน “ภาษี”  ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าขาเข้าเรียกว่า “อากรขาเข้า” และภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าขาออกเรียกว่า “อากรขาออก”

ภาษีศุลกากร
ภาษีศุลกากร

อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 31 ตุลาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top