ภาษีมูลค่าเพิ่ม เสีย 7% ภายในกี่วัน VAT ในอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
Click to rate this post!
[Total: 307 Average: 5]
ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ
ในหน้านี้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

คือภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิตสินค้าหรือบริการ และการจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบการจะทำหน้าที่เก็บจากลูกค้า แล้วนำภาษีมูลค่าเพิ่มไปชำระแก่รัฐบาล

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภายในกี่วัน

การชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต้องชำระภายในวันที่15ของทุกเดือน และถึงแม้เดือนนั้นจะไม่มีทั้งยอดซื้อหรือยอดขายเลยก็จำเป็นที่จะต้องยื่นแบบเปล่า แต่ถ้าวันที่15 ตรงกับวัน เสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์  ก็จะไม่ถูกเสียค่าปรับ และหากทำชำระผ่านอินเตอร์เน็ตจะขยายระยะเวลาในการชำระเพิ่มไปอีก 8 วัน

VAT 10 คืออะไร

อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มจริงๆของประเทศไทยนั้นกำหนดอัตราการเก็บภาษีสูงสุดที่ 10% แต่เนื่องจากมีการออกกฎหมายพิเศษให้ลดมาเหลือ 7%เป็นการชั่วคราวแบบปีต่อปี แล้วใช้วิธีต่ออายุมาเรื่อยๆ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กี่เปอร์เซ็น

ในปัจจุบัน เราจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราคงที่อยู่ที่ 7% (ซึ่งมาจากภาษีมูลค่าเพิ่ม6.3% + ภาษีท้องถิ่น 0.7%)

รายได้เท่าไรต้องจด VAT

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นจะถูกบังคับให้จดทันทีเมื่อรายได้ของเราถึง 1.8 ล้านบาทในระหว่างปี

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ปัจจุบันเก็บในอัตราใด

ในปัจจุบัน เราจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราคงที่อยู่ที่ 7%

ใครจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มคือ ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือบริการในทางธุรกิจ หรือวิชาชีพ ไม่ว่าจะประกอบกิจการแบบบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้มส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หากมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการเกิน 1.8ล้านบาท จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มทันที

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้รับยกเว้น

ผู้ประกอบการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายมีดังนี้

 1. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าทางการเกษตร สัตว์ที่ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ปุ๋ย ปลาป่นอาหารสัตว์ ยาหรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์ หนังสือพิมพ์ นิตยาสาร ตำราเรียน
 2. ผู้ประกอบการซึ่งไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายและมีรายได้ไม่เกิน 1.8ล้านบาทต่อปี
 3. การขนส่งในราชอาณาจักรโดยท่าอากาศยาน
 4. การส่งออกของผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 5. การให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อในราชอาณาจักร

Tax คือ

Tax คือ ภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผู้มีหน้าที่เสียภาษี เพื่อนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยแบ่งเป็นภาษีทางตรง และทางอ้อม

ภาษีที่สรรพกร ได้มีการจัดเก็บประกอบด้วย

 1.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 2.  ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 3.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 5.  ภาษีอากรแสตมป์
 6.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 7.  ภาษีมรดก
 8.  ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
 TAX คือ
TAX คือ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดยังไง

วิธีคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  ทำได้โดยการนำราคาสินค้ามา คูณด้วย 7 หาร  100 (ราคา×(7÷100)) ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องการ เช่นเราซื้อเครื่องคิดเลข 1,000 บาท

วิธีการคิด 1,000 ×(7÷100) = 70  เท่ากับว่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราต้องจ่ายก็คือ 70บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษาอังกฤษ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม = Value Added Tax (VAT)

ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร

 1. ฐานภาษีสำหรับขายสินค้าหรือบริการ
 2. ฐานภาษีสำหรับการส่งออกสินค้า
 3. ฐานภาษีสำหรับการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ
 4. ฐานภาษีสำหรับการนำเข้า
 5. ฐานภาษีกรณีขายยาสูบและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามที่กฎหมายกำหนด
 6. ฐานภาษีกรณีพิเศษ

VAT 0 กับ Non VAT

VAT 0% กับ Non VAT
VAT 0% กับ Non VAT

การจะนำส่ง Vat 0% จะต้องเกิดจากการ

 1. ขายสินค้าหรือบริการโดยการส่งออก
 2. การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศโดยอากาศยาน หรือเรือเดินทะเลโดยผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล
 3. ขายสินค้าหรือบริการกับกระทรวง ทบวง กรม ราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 4. การขายสินค้าหรือบริการ กับองค์กรสหประชาชาติทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุล
 5. การขายสินค้าหรือบริการระหว่างคลังสินค้าทัณฑ์บนกับคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือ ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตปลอดอากรไม่ว่าจะอยู่ในเขตเดียวกันหรือไม่

Non Vat

มาตรา 82/6 ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนประกอบกิจการ ทั้งประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้ประกอบการจดทะเบียนได้นำสินค้าหรือบริการที่ได้มาหรือได้รับมาในการประกอบกิจการของตนไปใช้ หรือจะใช้ในกิจการทั้งสองประเภท ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้นเฉลี่ยภาษีซื้อที่จะนำมาหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 82/3 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

สถานที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือที่ใด

 1. การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ยื่นเอกสารจดทะเบียน ณ สำนกงานสรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ และในกรณีที่สถานประกอบการตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอหรือกิ่งอำเภอที่กรมสรรพากรไม่ได้จัดอัตรากำลังไว้ ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมที่เคยควบคุมพื้นที่นั้น
 2.  กรณีมีสถานประกอบการหลายแห่ง ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสรรพากรพื้นที่สาขา ในท้องที่ที่สถานประกอบการอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่เพียงแห่งเดียว
 3.  กรณีสถานประกอบการอยู่ในความดูแลของสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ ให้ยื่น ณ สำนักงานบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ หรือจะยื่นผ่านสำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาที่สถานประกอบการตั้งอยู่ก็ได้

บุคคลธรรมดา จด vat หัก ณ ที่จ่าย

เงินได้ที่บุคคลซึ่งมีหน้าที่เสียเงินได้ ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย มีดังนี้

 1.  ค่าขนส่ง
 2.  ค่าประกันภัย
 3.  ค่าโฆษณา
 4.  ค่าบริการ / ค่าจ้างทำของ
 5.  ค่าเช่า

ภาษีธุรกิจเฉพาะ คือ

ภาษีธุรกิจเฉพาะคือ ภาษีที่จะจัดเก็บกิจการบางประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นพิเศษ ซึ่งแยกจากภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะได้แก่

 1. บุคคลธรรมดา
 2. คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 3. กองมรดก
 4. ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 5. กองทุน
 6. หน่วยงานหรือกิจการของเอกชนที่กระทำการโดยบุคคลธรรมดาตั้งแต่สองคนขึ้นไปอันมิใช่นิติบุคคล
 7. องค์การของรัฐบาล สหกรณ์ และองค์กรอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นนิติบุคคล

ในกรณีที่ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร ให้ผู้ที่มีอำนาจแทนในกิจการเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีร่วมกับผู้ประกอบกิจการ

รายได้เกิน 8 ล้าน แต่ไม่ได้จด vat

หากผู้ประกอบการ มีรายได้เกิน 1.8ล้าน แต่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบการนั้นมีหน้าที่ต้องไปจดทะเบียนภายใน 30 วัน เพราะหากไม่จดตามระยะเวลาที่กำหนดจะมีผลตามกฎหมายดังนี้

 1.  บริษัทจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยตัวเอง โดยไม่สามารถเรียกเก็บค่าภาษีจากผู้ซื้อสินค้าหรือบริการได้ และไม่สามารถออกใบกำกับได้เนื่องจากตนยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม
 2.  ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบเสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียในเดือนภาษีตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเป็นเงิน 1,000บาทต่อเดือน แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า
 3.  ผู้ประกอบการไม่มีสิทธินำภาษีมูลค่าเพิ่มที่ตนเองถูกผู้ประกอบการอื่นเรียกเก็บมาถือเป็นภาษีหักออกจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสียได้ เนื่องจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไม่เข้าลักษณะเป็นภาษีซื้อ

สาขา SBT คือ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Special Business Tax – SBT)

บริษัท ไม่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากบริษัทนั้น ๆ มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้าน ก็สามารถที่จะไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ แต่หากว่า บริษัทนั้นมีรายได้เกิน 1.8ล้าน จำเป็นที่จะต้องไปจดทะเบียนภายใน 30 วัน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กับโรคโควิด

กรมสรรพกรได้มีมาตรการรับมือกับเหตุโรคระบาด โควิด-19 คือ ขยายระยะเวลายื่นแบบ ภ.พ.30 เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน ทั้งการยื่นแบบกระดาษ และยื่นผ่านอินเตอร์เน็ต ไปเป็นวันที่ 15 พฤษภาคม

หนังสือ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

เอกสารประกอบการเรียนการสอน ประกอบการศึกษา และหนังสือในรูปแบบ E-book ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายและการนำเข้าทุกชนิด แต่แผ่นปลิวโฆษณา รูปลอก มิใช่ตำราเรียน ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีบำรุงท้องที่คืออะไร

ภาษีบำรุงท้องที่ คือ ภาษที่จัดเก็บที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อปลูกบ้านอยู่อาศัยหรือทำการเกษตร ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีคือ เจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร

หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร คือ กรมสรรพสามิต

ภาษีโรงเรือนและที่ดินคืออะไร

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่เก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องไปกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ซึ่งโรงเรือนในที่นี้หมายถึง อาคาร บ้า ตึกแถว ร้านค้า สำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม เป็นต้น

ซึ่งผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีคือ เจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี ยกเว้นกรณีที่ที่ดิน โรงเรือน และอาคารนั้นเป็นคนละเจ้าของกัน กำหนดให้เจ้าของกรรมสิทธิ์อาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษี

ภาษีสรรพสามิต คืออะไร

ภาษีสรรพสามิต คือภาษีการขายเฉพาะที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภท ซึ่งจะมีภาระในการจ่ายภาษีสูงกว่าปกติ เช่น สินค้าที่บริโภคแล้วอาจทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและศีลธรรมอันดี สินค้าและบริการที่มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือย หรือสินค้าที่ได้รับผลประโยชน์เป็นพิเศษจากรัฐ  หรือสินค้าที่ก่อให้เกิดภาระต่อรัฐบาลในการที่จะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้บริการผู้บริโภค หรือเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อ

ภาษีซื้อ หมายถึง

ภาษีซื้อ หมายถึง  ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% ของราคาสินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอการต้องจ่าย ตามหลักฐานต้นฉบับกำกับภาษี เนื่องจากซื้อสินค้าหรือบริการภายในราชอาณาจักรจากผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

 1.  ต้องเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ
 2.  ต้องเป็นภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป
 3. ต้องเป็นภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน สามารถแสดงได้ว่ามีการชำระภาษีซื้อตามใบกำกับภาษี หรือใบเพิ่มหนี้ดังกล่าวไปจริง
 4. ต้องเป็นภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่มีรายการครบถ้วนสมบูรณ์
 5. ต้องเป็นภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป หรือใบเพิ่มหนี้ที่ออกโดยผู้ที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีหรือผู้ประกอบการจดทะเบียน หรือภาษีซื้อตามใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรหรือกรมศุลกากร
 6. ต้องมิใช่ภาษีซื้อที่ต้องห้ามมิให้นำมาถือเป็นเครดิตตามมาตรา 82/5 แห่งประมวลรัษฎากร

การใช้เทคนิคการโยกย้ายร่างกายและการออกกำลังกาย (Movement and Exercise) ในชีวิตประจำวัน

Active exercise คือ Passive ROM exercise ท่า Active exercise ท่า Passive ROM exercise คือ passive exercise ผู้ป่วยติดเตียง การออกกําลังกายแบบ passive exercise Active ROM exercise คือ การออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ สามารถป้องกันโรคอะไร
มงคง 38 ประการ การ์ตูน

มงคล 38 ชีวิต ประการ คือ สูตร ความหมาย เกิดขึ้น

มงคล ชีวิต 38 ประการ มงคล 38 คือ มงคล 38 หมาย ถึง มงคลสูตร คำ ฉันท์ 38 ประการ
กฎหมายนิติบุคคล

นิติบุคคล กฎหมาย 2 ภาษี ตามกฎหมายแพ่ง พาณิชย์

นิติบุคคล คือ สรุปสาระสำคัญ มาทำความรู้จักกับ “นิติบุคคล” การจดทะเบียนนิติบุคคลคืออะไร ลักษณะนี้จะเป็นจัดตั้งธุรกิจใหม่นาม “นิติบุคคล” ซึ่งจะแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กฎหมายนิติบุคคล เรื่องภาษีที่ควรรู้..กับกฎหมายภาษีอากรสำหรับธุรกิจ ใครคือผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ใครคือนิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
ปก เน็ตเวิร์กเพื่อการเรียนรู้

สร้างเครือข่าย มีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพ การศึกษา

การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม การสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายการศึกษา มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการสร้างเครือข่าย การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ตัวอย่าง การสร้างเครือข่าย การสร้างเครือข่ายชุมชน การสร้างเครือข่ายในโรงเรียน
ปป

การวางแผนการเงินสำหรับการลงทุนในทรัพยากรบุคคลและพัฒนาความสามารถเสริมในธุรกิจ

การ ลงทุน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี ด้าน การจัดการการเงิน สรุป การจัดการการเงิน pdf การวางแผนทางการเงิน มีอะไรบ้าง การวางแผนการเงินส่วนบุคคล pdf การวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง หน้าที่ของการจัดการทางการเงิน การบริหารการเงินของธุรกิจ
งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด 5 ประโยชน์ กระแสเงินสดทางอ้อม

งบกระแสเงินสด cashflow คือ ประเภทของวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสด ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด สรุป วิธีทํา งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด excel งบกระแสเงินสด มีอะไรบ้าง ตัวอย่างงบกระแสเงินสดบริษัท ตัวอย่างงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด ทางอ้อม โจทย์งบกระแสเงินสด พร้อมเฉลย งบกระแสเงินสด คือ
อาหารไทย

อาหารคาว 9 ชนิด ยอดนิยม ไทย อะไรบ้าง หรุ่ม ของ

อาหารไทยมีอะไรบ้าง อาหารคาว อาหารหวาน อาหารว่าง เมนูอาหารไทยยอดฮิต 20อาหารไทย อาหารไทยง่ายๆ อาหารไทย10ชนิด อาหารไทยโบราณ อาหารไทยมีอะไรบ้าง อาหารไทย 100 เมนู เมนูอาหารไทย แซ่ บ ๆ
อาชีพต่างๆ

50 อาชีพ ต่างๆ รวม ทั้งหมด มีอะไรบ้าง !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ

Leave a Comment

Scroll to Top