ภาษีซื้อยังไม่ถึงกําหนดชําระ (Deferrode) 2 หัก ณ ที่จ่าย การบัญทึกบัญชี ภาษีซื้อ

Click to rate this post!
[Total: 717 Average: 5]

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกําหนด คือ

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ หมายถึง ภาษีที่ยังไม่ต้องนำส่งให้กรมสรรพากรเพราะยังไม่ถึงเวลา ภาษีตัวนี้จะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ในกิจการประเภท งานบริการ เพราะเมื่อมีการออกใบแจ้งหนี้แล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระเงินทำให้ไม่สามารถนำส่งเงินภาษีให้กรมสรรพากรได้ จึงตั้งบัญชีนี้ไว้ แต่ก็จะมีบางที่งานซื้อมา ขายไป ตั้งบัญชีนี้ อาจเพราะเวลาจ่ายชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับสินค้าอาจเกิดจากการขนส่งที่ล้าข้า บางกิจการอาจจะบันทึกไว้ก็ได้

ภาษีซื้อยังไม่ถึงกําหนด
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกําหนด

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ

บันทึกบัญชีภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ
บันทึกบัญชีภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ
 
โทร.081-931-8341
 

Leave a Comment

Scroll to Top