ภาษีซื้อต้องห้าม คือ

[Total: 0    Average: 0/5]

shutterstock_264325325

ภาษีซื้อที่ไม่สามารถนำมาหักในการคำนวณภาษี
1.กรณีไม่มีใบกำกับภาษีหรือไม่อาจแสดงใบกำกับภาษีได้ว่ามีการชำระภาษีซื้อ
2.ใบกำกับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
3.ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ ได้แก่ ภาษีซื้อที่ไม่เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
4.ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรือเพื่อการอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน
-ค่ารับรอง หรือค่าบริการไม่ว่าจะจ่ายเพื่อการรับรอง หรือให้บริการแก่บุคคลใดและไม่ว่าจะอำนวยประโยชน์แก่กิจการหรือไม่ก็ตาม เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายเพื่อการกีฬา
-ค่าสิ่งของหรือประโยชน์ที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้เป็นการรับรองหรือบริการ
5.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี
6.ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
7.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ
8.ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้หรือจะใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
9.ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและต่อมาได้ขายหรือให้เช่าหรือนำไปใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้เฉพาะที่ได้กระทำภายในสามปีนับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
10.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีมิได้ตีพิมพ์ขึ้นหรือมิได้จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ
11.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งมีรายการในใบกำกับภาษีเป็นสำเนา (Copy) แต่ไม่รวมถึงใบกำกับภาษีที่ได้จัดทำรวมกับเอกสารการค้าอื่นซึ่งมีจำนวนหลายฉบับ และใบกำกับภาษีซื้อมีรายการในใบกำกับภาษีเป็นสำเนามีข้อความว่า เอกสารออกเป็นชุด” ปรากฏอยู่ด้วย
12.ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษี ซึ่งรายการในใบกำกับไว้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง

(Visited 6 times, 1 visits today)

Related posts:

การประเมินจัดเก็บภาษีอากร สามารถทำได้อย่างไรบ้าง?
การแสดงรายการในงบกระแสเงินสด
สินทรัพย์หมุนเวียน ความหมาย คือ
การเลือกโปรแกรมระบบบัญชีให้เหมาะกับการใช้งาน
ไม่รู้ว่าต้องปฏิบัติตนเมื่อเกิดกรณีลืมกินยา
สาเหตุของการเกิดผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายการผลิตจัดสรร และค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริง
ค่ารับรอง
การเก็บภาพในรูปแบบ Video Record บนระบบปฎิบัติการแบบWindows ,OS X และ Linux
การตลาดแบบป่าล้อมเมือง
หลักการบันทึกรายการทางบัญชี ระบบบัญชีเดี่ยว ระบบบัญชีคู่
ห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ใช้ Siri ช่วยหารูปที่ถ่ายบน iPhone ง่ายขึ้นเยอะ!!
การออกใบกำกับภาษีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
ห้ามกินน้ำมะพร้าวตอนมีประจำเดือน จริงหรือไม่ มาหาคำตอบกันค่ะ
ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการทำระบบบัญชี

ใส่ความเห็น