ภาษีซื้อ ต้องห้าม 6 [Value Added Tax] การบัญทึกบัญชี คือ คำนวณ ขอคืนไม่ได้

ภาษีซื้อ ต้องห้าม
Click to rate this post!
[Total: 2742 Average: 5]

ภาษีซื้อ ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือ VAT เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้า หรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิต และจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งที่ผลิต ภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ้งประกอบไปด้วย

 • ภาษีซื้อ (Output Tax)
 • ภาษีขาย (Input Tax)

ภาษีซื้อ คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ จ่ายให้กับผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่เป็น ผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อซื้อสินค้าหรือ ชำระค่าบริการเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ ของตน ภาษีซื้อที่จะนำมาหักได้นี้คลุมไปถึง ภาษีซื้อของสินค้าประเภททุนด้วย ปัจจุบันอัตราการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7 % และ 0 %

ภาษีขาย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือ ผู้รับบริการ เมื่อมีการขายสินค้าหรือรับค่า บริการ ปัจจุบันอัตราการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7 % และ 0 %

ภาษีซื้อ
ภาษีซื้อ

รายงานภาษี

รายงานภาษี คือ รายงานที่กรมสรรพากรกำหนดให้ชัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายละเอียดการซื้อขาย ประกอบไปด้วย 

 • รายงานภาษีซื้อ 
 • รายงานภาษีขาย

รายงานภาษีซื้อประกอบไปด้วย

 • ชื่อที่แสดงว่าเป็นรายงานภาษีซื้อ
 • แสดงเดือนภาษี และปีภาษี
 • แสดงชื่อสถานประกอบการ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • แสดงที่อยู่ของสถานประกอบการตามที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • แสดงสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ยื่นรายงานภาษีซื้อ
 • แสดงรายละเอียดของใบกำกับภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในเดือนภาษีนั้น อันได้แก่ วันเดือนปี, เลขที่ใบกำกับภาษี, ชื่อผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ, สำนักงานใหญ่/สาขาของผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ, มูลค่าสินค้า/บริการ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายงานภาษีขายประกอบไปด้วย

 • ชื่อที่แสดงว่าเป็นรายงานภาษีขาย
 • แสดงเดือนภาษี และปีภาษี
 • แสดงชื่อสถานประกอบการ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • แสดงที่อยู่ของสถานประกอบการตามที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • แสดงสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ยื่นรายงานภาษีขาย
 • แสดงรายละเอียดของใบกำกับภาษีขายที่เกิดขึ้นในเดือนภาษีนั้น อันได้แก่ วันเดือนปี, เลขที่ใบกำกับภาษี, ชื่อผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ, เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อสินค้า/ผู้รับบริการ, สำนักงานใหญ่/สาขาของผู้ขายสินค้าหรือผู้รับบริการ, มูลค่าสินค้า/บริการ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่าง การบันทึกบัญชีภาษีซื้อ

บันทึกบัญชีภาษีซื้อ

กรณีภาษีซื้อเยอะกว่าภาษีขาย 

เมื่อกรอกแบบ ภ.พ. 30 แล้วปรากฎว่า มูลค่าภาษีซื้อมากกว่า มูลค่าภาษีขาย จะทำให้เกิดผลต่าง ด้านเดบิด ใช้จะชื่อบัญชีผลต่างนี้ว่า ​ลูกหนี้กรมสรรพากร

ภาษีซื้อ อยู่หมวด 1 สินทรัพย์


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 20 กรกฎาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top