ภาระ หน้าที่ ของ กรรมการ บริษัท หน้าที่กรรมการผู้จัดการ หน้าที่ กรรมการ

[Total: 2    Average: 5/5]

คณะกรรมการบริษัท คือ บทความ ภาระ หน้าที่ ของ กรรมการ บริษัท หน้าที่กรรมการผู้จัดการ หน้าที่ กรรมการ บริษัทจำกัด

กรรมการบริษัท มีหน้าที่ วิธีบริหาร อะไรบ้าง?

กรรมการบริษัทเป็นตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท กรรมการแต่งตั้งในที่ประชุมของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาให้ทำงานแทนนั้นเองหรือบริษัท บทบาทสำคัญของกรรมการไม่ใช่แค่เซ็นชื่อ ลงลายมือ เพียงเท่านั้น ยังมีความสำคัญและหน้าที่อีกหลายอย่าง

หน้าที่และบทบาท สำคัญหลักๆ ที่กรรมการจะต้องทำ ดังนี้

1.ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
2. ต้องมาจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดกรรมการ
3. หากมีกรรมการมากกว่า 1 คน ต้องบริหารงาน โดยทำงานแบบคณะกรรมการ
4. กรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ คือ การประชุมของผู้ถือหุ้น ( ประชุมสามัญ 1 ครั้ง/ปี , ประชุมวิสามัญ แล้วแต่กรณี )
หลักๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีตามที่กล่าวมา ส่วนประเด็นย่อยๆที่เกี่ยวข้องกับกรรมการที่ควรรู้ คือ

1. กรรมการสามารถเข้าออกได้ทุกปีเป็นคนเดิมก็ได้หรือเปลี่ยนคนใหม่ก็ได้ แต่ต้องหมดวาระภายใน 1 ปี
2. หากกรรมการลาออกต้องยืนใบลาออกต่อบริษัท และส่งให้คณะกรรม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน
3. หากกรรมการเกิดล้มละลาย หรือเสมือนไร้ความสามารถ มีผลทำให้ออกจากกรรมการทันที
4. หากดำเนินงานแล้วขาดกรรมการบางคน กรรมการคนอื่นสามารถดำเนินงานต่อได้
5. กรรมการต้องมีองค์ประชุม 3 คนขึ้นไป หากไม่ครบไม่สามารถประชุมได้ (โดยปกติแล้วกำหนดให้มี 2/3)
6. หากกรรมการมีการออกเสียงที่คะแนนเสมอกัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
7. กรรมการมีอำนาจนัดเรียกประชุมวิสามัญได้
8. กรรมการสามารถแต่งตั้งให้ กรรมการคนใดคนหนึ่งดำเนินงานแทนได้
9. กรรมการต้องรับผิดชอบร่วมกันเสมอตามหลักความผิด ดังนี้
1.บังคับให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
2.แจกเงินปันผล หรือดอกเบี้ยให้ถูกต้องตามกฎหมาย
3.จัดให้มีการเก็บรักษาเกี่ยวกับสมุดบัญชีและเอกสารที่มีสาระสำคัญไว้อย่างปลอดภัย

หากกรรมการปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามข้างต้นที่กล่าวมา กรรมการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หากทำให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และกรรมยังไม่สามารถทำการค้า หรือดำเนินกิจการที่มีความคล้ายคลึงกัน เหมือนกัน กับบริษัทที่ตัวเป็นกรรมการอยู่ หรือเรียกว่าห้ามค้าแข่งกับบริษัทนั้นเอง และห้ามกรรมถือหุ้น แบบไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เว้นได้แต่รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

(Visited 605 times, 1 visits today)

Related posts:

เสียงหัวเราะมีดีกว่าที่คุณคิด
รายละเอียดของการทำบัญชีแต่ละประเภทมีข้อจำกัดอย่างไร?
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ส่วนเกินทุน กำไรสะสม และสำรอง
Show HN: Full Stack Entrepreneur – A Full Stack Guide To Entrepreneurship
การออมเงินกับมนุษย์เงินเดือน
ปรับขนาดตัวอักษรของไอโฟน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
หมายเรียกผู้ต้องหา ไม่ได้ยื่นงบการเงิน
จดทะเบียนบริษัท ราคาเท่าไหร่
สงสัยต้องมีหนึ่งล้าน เอาไปยื่นจดทะเบียนบริษัท
รู้ไว้ดีแน่ วิธีเป็นนายของบัตรเครดิต
50 Tips and Insights About Productivity, Happiness, and Life
เพียงแค่นำเงินนั้นไปใส่ในธนาคารแค่นี้ก็สามารถช่วยให้คุณออมเงิน
มีเงินอย่างเดียว ซื้อคอนโด ไม่ได้
การหายอดคงเหลือของสมุดบัญชีแยกประเภท (Determining Account Balances)

ใส่ความเห็น