ภาคตะวันออก 7 พื้นที่ มีกี่จังหวัด อะไรบ้าง

ภาคตะวันออก
Click to rate this post!
[Total: 1193 Average: 5]

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกของประเทศไทยมีกี่จังหวัดอะไรบ้าง

มี 7 จังหวัด
1. ปราจีนบุรี
2. สระแก้ว
3. ฉะเชิงเทรา
4. ชลบุรี
5. ระยอง
6. จันทบุรี
7. ตราด

เพิ่มเติม : ขึ้นอยู่กับการแบ่งเขตการปกครองที่เราต้องการใช้ข้อมูลด้วย 

การแบ่งจังหวัดเป็นภูมิภาคด้วยระบบ 6 ภาค เป็นการแบ่งที่เป็นทางการโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ และประกาศใช้โดยราชบัณฑิตยสภา โดยภาคตะวันนออกของระบบ 6 ภาคนี้ ประกอบไปด้วยเขตการปกครอง 7 จังหวัด ดังตารางข้างล่าง นอกจากนี้ ยังมีการจัดแบ่งภูมิภาคตามคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดให้ภาค ตะวันออก มีทั้งหมด 9 จังหวัด ประกอบด้วย 7 จังหวัดข้างต้น รวมกับจังหวัดนครนายก และจังหวัดสมุทรปราการ

 • ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์
 • ทิศใต้ ติดกับ อ่าวไทย
 • ทิศตะวัน-ออก ติดกับ กัมพูชา
 • ทิศตะวัน-ตก ติดกับ กรุงเทพฯ ปทุมธานีสมุทรปราการ อ่าวไทย

ภาคตะวันออกมีกี่จังหวัด

พื้นที่ ภาค ตะวันออก

 
ที่ตั้งและขอบเขต : เนื้อที่ประมาณ 34,380 ตารางกิโลเมตร 
 
 • ทิศเหนือ ติดต่อกับภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ดินแดนที่อยู่เหนือสุดคือ อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 • ทิศตะวัน-ออก ติดต่อกับกัมพูชา ดินแดนที่อยู่ตะวัน ออกสุดคือ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
 • ทิศตะวัน-ตก ติดต่อกับกรุงเทพฯ สมุทรปราการ อ่าวไทย ดินแดนที่อยู่ตะวันตกสุดคือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย ดินแดนใต้สุดคือ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตี้ยมาก มีชายฝั่งทะเลที่เรียบยาวและโค้งเว้า มีทิวเขาจันทบุรีอยู่ทางด้านชายฝั่งทะเล ทอดตัวไปทางด้านทิศตะวันตก จรดกับทิวเขาบรรทัด ซึ่งเป็นทิวเขาที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่หลายสาย ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยได้แก่ แม่น้ำระยอง แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำประแสร์ แม่น้ำตราด แม่น้ำบางปะกง

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกมีพื้นที่ทางกายภาพอย่างไร

ภาค ตะวันออก มี จังหวัด อะไร บ้าง

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปจะเป็นทิวเขา ที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ราบชายฝั่งทะเล
 • เขตภูเขา ได้แก่ ทิวเขาจันทบุรี ตั้งอยู่ตอนกลางของภาค วางตัวในแนวตะวัน ออก-ตะวันตก มียอดเขาสูงสุดคือ ยอดเขาสอยดาวใต้ และทิวเขาบรรทัด วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ มียอดเขาสูงสุดคือ เขาตะแบงใหญ่ เป็นภูเขาที่กั้นพรมแดนไทยกับกัมพูชา
 • เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำอยู่ทางตอนเหนือของภาค อยู่ระหว่างเทือกเขาสันกำแพง และเทือกเขาจันทบุรี
 • เขตที่ราบชายฝั่งทะเล ตั้งแต่เทือกเขาจันทบุรีไปจนถึงอ่าวไทยเป็นที่ราบชายฝั่งแคบ ๆ ที่มีภูมิประเทศสวยงาม และมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน
เทือกเขาแถบจันทบุรี
เทือกเขาแถบจันทบุรี

ภาค ตะวันออกอาณาเขตติดต่อกับประเทศอะไร

ภาคตะวัน ออก มีพรมแดนติดต่อกับกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด มีสันปันน้ำของเทือกเขาบรรทัดที่จังหวัดจันทบุรี และตราดเป็นพรมแดนธรรมชาติ และมีพรมแดนเรขาคณิต คือ พรมแดนที่กำหนดขึ้นเป็นเส้นตรงลากเชื่อมจุดต่าง ๆ เรียกพื้นที่นี้ว่าฉนวนไทย คือ พรมแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรีต่อกับที่ราบต่ำเขมร มักจะมีปัญหาเรื่องการล่วงล้ำดินแดนอยู่เสมอ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน

คำค้น : แผนที่ ล็อกดาวน์ วันหยุดราชการ 2564 อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติ จ.ชลบุรี ปิดทองฝั่งลูกนิมิต 2565 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 lockdown ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 ล็อคดาวน์ ปิดทองฝั่งลูกนิมิต 2559 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ศิลปหัตถกรรม 66 อาชีพ วันหยุด โครงการ eec มีอะไรบ้าง eec เตรียมล็อกดาวน์ วิทยาลัยเทคโนโลยี (อี.เทค) ประเพณี ธรณีวิทยา ผลไม้ ปิดทองฝั่งลูกนิมิต 2561 ป่าไม้ สถานที่ท่องเที่ยว อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติ สนามกีฬาในร่มเมืองพัทยา เกาะ วิทยาลัยเทคโนโลยี (อี.เทค) ประวัติ e-mes โรงเรียนนานาชาติ มีกี่จังหวัด ศิลปหัตถกรรม 66 ภาคกลาง กรมอุตุ งานปิดทองฝั่งลูกนิมิต 2561 งานปิดทองฝั่งลูกนิมิต 2560 อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติ ถนนสายใดเป็นถนนมุ่งสู่ พยากรณ์อากาศวันนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยี โรงเรียนประจํา กินนอน สอวน วันหยุดพิเศษ เครื่องดนตรี ของดี นิทานพื้นบ้าน แผนที่ 7 จังหวัด สุดยอดผลไม้ ศูนย์กีฬาแห่งชาติ

 

ที่มา:

 • sites.google.com/site/chawanwitapinan/phaenthi-phakh-tawan-xxk
 • https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
บทบาทคอมพิวเตอร์

บทบาทคอมพิวเตอร์ 5 อธิบาย ด้าน งานธุรกิจ สื่อสาร

บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิต ประ จํา วัน บทบาทคอมพิวเตอร์ด้านการศึกษา ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ บทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในด้านราชการ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน 5 ข้อ คอมพิวเตอร์มีบทบาทด้านความบันเทิง
เงินปันผล

การจ่าย เงินปันผล 2 หุ้น หลักการ ขั้นตอน

เงินปันผล เรื่องน่ารู้ “เงินปันผล” การลงทุนที่คุ้มค่า สร้างกำไรได้ในอนาคต ความหมายของ “เงินปันผล” ที่มาของ “กำไรสะสม” การจ่ายเงินปันผล คืออะไร หุ้นปันผล ประโยชน์ของการจ่ายหุ้นปันผล ประโยชน์แก่บริษัทที่ถือหุ้น ขั้นตอนการจ่ายเงินปันผล ตัวอย่างประกาศจ่ายเงินปันผลบริษัทจำกัด หลักการบันทึกบัญชี ต้องมีการตั้งสํารองตามกฎหมาย การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม รูปแบบการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรรมสรรพากร ปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนเข้าถือหุ้น
วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา 10 เมือง สำคัญ พระเพลิง พุทธสริระ

วันอัฏฐมีบูชา ประวัติพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในพุทธประวัติ ประเพณีวันอัฏฐมีบูชาในประเทศไทย พิธีอัฏฐมีบูชา คำถวายดอกไม้ธูปเทียนในวันอัฏฐมีบูชา

การใช้เทคนิคการโยกย้ายร่างกายและการออกกำลังกาย (Movement and Exercise) ในชีวิตประจำวัน

Active exercise คือ Passive ROM exercise ท่า Active exercise ท่า Passive ROM exercise คือ passive exercise ผู้ป่วยติดเตียง การออกกําลังกายแบบ passive exercise Active ROM exercise คือ การออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ สามารถป้องกันโรคอะไร
กฎหมายนิติบุคคล

นิติบุคคล กฎหมาย 2 ภาษี ตามกฎหมายแพ่ง พาณิชย์

นิติบุคคล คือ สรุปสาระสำคัญ มาทำความรู้จักกับ “นิติบุคคล” การจดทะเบียนนิติบุคคลคืออะไร ลักษณะนี้จะเป็นจัดตั้งธุรกิจใหม่นาม “นิติบุคคล” ซึ่งจะแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กฎหมายนิติบุคคล เรื่องภาษีที่ควรรู้..กับกฎหมายภาษีอากรสำหรับธุรกิจ ใครคือผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ใครคือนิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
มงคง 38 ประการ การ์ตูน

มงคล 38 ชีวิต ประการ คือ สูตร ความหมาย เกิดขึ้น

มงคล ชีวิต 38 ประการ มงคล 38 คือ มงคล 38 หมาย ถึง มงคลสูตร คำ ฉันท์ 38 ประการ
ปก เน็ตเวิร์กเพื่อการเรียนรู้

สร้างเครือข่าย มีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพ การศึกษา

การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม การสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายการศึกษา มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการสร้างเครือข่าย การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ตัวอย่าง การสร้างเครือข่าย การสร้างเครือข่ายชุมชน การสร้างเครือข่ายในโรงเรียน
ปป

การวางแผนการเงินสำหรับการลงทุนในทรัพยากรบุคคลและพัฒนาความสามารถเสริมในธุรกิจ

การ ลงทุน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี ด้าน การจัดการการเงิน สรุป การจัดการการเงิน pdf การวางแผนทางการเงิน มีอะไรบ้าง การวางแผนการเงินส่วนบุคคล pdf การวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง หน้าที่ของการจัดการทางการเงิน การบริหารการเงินของธุรกิจ

Leave a Comment

Scroll to Top