081 931 8761 9622104@gmail.com

เวลาเปิดบริการ 09.00 – 16.00ตั้งอยู่จังหวัด ปราจีนบุรี

วัตถุโบราณจำนวนมากบางครั้งก็เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และงานศิลปะในสมัยนั้นๆ ได้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาที่ก่อตั้งเป็นศูนย์รวมของโบราณวัตถุในภูมิภาคตะวันออกและจังหวัดใกล้เคียง เช่น ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ตราดและระยอง โดยเน้นการจัดแสดงที่เมืองศรีมโหสถเป็นสำคัญ ภายในอาคารจัดแสดงแบ่งออกเป็น 2 ชั้น บริเวณชั้นล่างจัดแสดงประวัติศาสตร์โบราณคดีของเมืองปราจีนบุรี โบราณคดีเมืองนครนายกและนิทรรศการพิเศษ ส่วนชั้นบนจัดแสดงศิลปะโบราณคดีในประเทศไทย โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออก โบราณคดีใต้น้ำรวมทั้งเครื่องถ้วยสังคโลกที่พบใต้ทะเลจากบริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรี และนิทรรศการชั่วคราว โบราณวัตถุส่วนใหญ่ของที่นี่ได้มา จากเมืองโบราณสมัยทวารวดี ซึ่งปัจจุบันนับว่าหาชมได้ยากยิ่ง เช่น พระพุทธรูป เทวรูปเคารพในศาสนาฮินดู ศิวลึงค์ ทับหลัง เครื่องใช้สำริด แสดงให้เห็นถึงศิลปะสมัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องจน ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบ นอกจากนั้นยังมีพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับจัดนิทรรศการชั่วคราวในโอกาสต่าง ๆ อีกด้วย

สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 3721 1586