พระอรหันต์ คือ 3 บรรลุ ระบบ อรหัง หมาย ถึง มี ใคร หมายความ ธรรมะ ที่ ยัง มี ชีวิต อยู่

พระอรหันต์
Click to rate this post!
[Total: 439 Average: 5]

พระอรหันต์

พระอรหันต์

ในศาสนาพุทธ พระอรหันต์ (พระ-อะ-ระ-หัน; บาลี: อรหนฺต; สันสกฤต: अर्हत् อรฺหตฺ) คือ พระอริยบุคคลชั้นสูงสุด สามารถละสังโยชน์ได้ครบ 10 ประการ

แบ่งตามสถานะ มี 3 ประเภท
 1. พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ พระพุทธเจ้า คือผู้ตรัสรู้แล้วได้ก่อตั้งศาสนาพุทธ สามารถโปรดเวไนยสัตว์ให้หลุดพ้นเป็นอรหันต์ตามได้
 2. พระปัจเจกพุทธเจ้า คือผู้ตรัสรู้แล้ว แต่ไม่ประกาศศาสนา ไม่มีสาวก เกิดขึ้นเฉพาะในยุคที่โลกไม่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้น
 3. พระอรหันตสาวก คือสาวกผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์ จากการปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า
พระอรหันต์ 2 คือ
 1. สุกขวิปัสสกะ (สุกข – แห้งแล้ง) ผู้เจริญวิปัสสนาล้วน แล้วได้ปฐมฌานเมื่อบรรลุอรหัตตผล เรียกอีกอย่างว่าวิปัสสนายานิก
 2. สมถยานิก ผู้มีสมถะเป็นยาน ผู้เจริญสมถกรรมฐานจนได้ฌานก่อน แล้วจึงเจริญวิปัสสนาต่อจนบรรลุอรหัตตผล เรียกอีกอย่างว่า อุภโตภาควิมุต
พระอรหันต์ 4 คือ
 1. สุกขวิปัสสกะ ผู้เจริญวิปัสสนาล้วน
 2. เตวิชชะ ผู้ได้วิชชา 3
 3. ฉฬภิญญะ ผู้ได้อภิญญา 6
 4. ปฏิสัมภิทัปปัตตะ ผู้บรรลุปฏิสัมภิทา 4
พระอรหันต์ 5 คือ
 1. ปัญญาวิมุต
 2. อุภโตภาควิมุต
 3. เตวิชชะ
 4. ฉฬภิญญะ
 5. ปฏิสัมภิทัปปัตตะ
พระอรรถกถาจารย์แสดงความหมายของพระอรหันต์ไว้ 5 นัย คือ
 1. ไกลจากกิเลส
 2. กำจัดกิเลสได้หมดสิ้น
 3. เป็นผู้หมดสังสารวัฏ คือ การเวียนว่ายตายเกิด
 4. เป็นผู้ควรแก่การบูชาพิเศษของเทพและมนุษย์ทั้งหลาย
 5. ไม่มีที่ลับในการทำบาป ไม่มีความชั่วเสียหายที่จะต้องปิดบัง

ที่มา:wikipedia


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 25 มีนาคม 2022

Leave a Comment

Scroll to Top