44 ตัว พยัญชนะไทย ก-ฮ แบ่งเป็น กี่รูป 21 เสียง

อักษรไทย
Click to rate this post!
[Total: 4439 Average: 5]

พยัญชนะไทย

พยัญชนะไทย มี ดังนี้ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ   

พยัญชนะไทย
พยัญชนะไทย

หากพูดถึงเรื่องภาษา หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าในโลกใบนี้ได้มีการสำรวจและค้นพบภาษามากกว่า 5,000 ภาษาทั่วโลก แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือ ” ภาษาไทย ซึ่งประกอบไปด้วยพยัญชนะไทย สระ และวรรณยุกต์ เป็นอีกหนึ่งภาษาที่ถูกขนานนามว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ ไพเราะ มีถ้อยคำที่สละสลวย สำนวน กาพย์ กลอนเป็นเลิศ ส่วน พยัญชนะไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ถูกค้นพบพร้อมหลักฐาน จาก จดหมายเหตุกรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่าง พ.ศ. 2368-2450 ตั้งแต่ พุทธศตวรรษ ที่ 23 – 25

พยัญชนะไทยประวัติ
พยัญชนะไทยประวัติ

พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยขึ้นโดยมิได้ทรงทราบว่ามีตัวหนังสือไทยเดิมอยู่ก่อนแล้วพ่อขุนมังรายมหาราช (เป็นพระนามที่ถูกต้องของพระยาเม็งราย) คงจะได้ดัดแปลงตัวอักษรมอญมากใช้เขียนหนังสือไทยในเวลาใกล้เคียง ดังตัวอย่างอักษรในจารึกลานทองสุโขทัย พ.ศ. ๑๙๑๙ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสือไทยหรือตัวหนังสือไทยขึ้นเมื่อมหาศักราช ๑๒๐๕ (พุทธศักราช ๑๘๒๖) นับมาถึงพุทธศักราช ๒๕๒๖ ได้ ๗๐๐ ปีพอดี ในระยะเวลาดังกล่าว ชาติไทยได้สะสมความรู้ทั้งทางศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการต่าง ๆ และได้ถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นสืบต่อกันมา

พยัญชนะไทย44ตัว
พยัญชนะไทย 44 ตัว
 

❤️ส่วนประกอบพยัญชนะ

ส่วนประกอบของพยัญชนะ

พยัญชนะไทย มีทั้งหมด 44 รูป 21 เสียง ที่เป็นเช่นนั้นเหตุเป็นเพราะมีพยัญชนะบางตัวที่รูปต่างกันแต่อ่านออกเสียงคล้ายกันหรือเหมือนกัน จึงนับเป็น 1 เสียง เช่น เสียง ซ จะมีรูปเสียงที่คล้ายกันกับพยัญชนะ ส ศ ษ หรือเสียง ห จะมีรูปเสียงที่คล้ายกันกับพยัญชนะ ฮ เป็นต้น ซึ่งในภาษาไทยได้มีการเรียบเรียงลำดับของพยัญชนะโดยเริ่มต้นจาก กอไก่ เป็นพยัญชนะตัวที่ 1 และ ฮอนกฮูก เป็น พยัญชนะ ตัวที่ 44 นั่นเอง

 • อักษรไทย คือ เครื่องหมายที่ใช้แทนเสียงในภาษาไทย 
 • รูปพยัญชนะ คือ ใช้เขียนแทนเสียงพยัญชนะไทย 

❤️พยัญชนะไทย มีกี่รูปกี่เสียง

พยัญชนะไทย มีทั้งหมด 44 รูป 21 เสียง เสียงพยัญชนะ คือ เสียงที่เปล่งออกมาแล้วถูกสกัดกั้นโดยอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งทำให้เสียงต่างกันออกไปตามอวัยวะที่มาสกัดกั้น

 

พยัญชนะภาษาไทย

เสียงใน พยัญชนะไทย มีทั้งหมด 44 รูป 21 เสียง ดังนี้

44 รูปออกเสียง21 เสียง
ออกเสียง
ข ฃ ค ฅ ฆออกเสียงคล้ายรูป
ออกเสียง
ออกเสียง
ช ฌ ฉออกเสียง
ซ ศ ษ สออกเสียงคล้ายรูป
ด ฎออกเสียงคล้ายรูป
ต ฏออกเสียงคล้ายรูป
ท ธ ฑ ฒ ถ ฐออกเสียงคล้ายรูป
น ณออกเสียงคล้ายรูป
ออกเสียง
ออกเสียง
พ ภ ผออกเสียงคล้ายรูป
ฟ ฝออกเสียงคล้ายรูป
ออกเสียง
ออกเสียง
ย ญออกเสียงคล้ายรูป
ล ฬออกเสียงคล้ายรูป
ออกเสียง
ฮ หออกเสียงคล้ายรูป
ออกเสียง
พญัชณะภาษาไทย วรรณยุกต์มีกี่รูปกี่เสียง

❤️เสียงในภาษาไทย

เสียงในภาษา หมายถึง เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อสื่อความหมายระหว่างกัน ซึ่งการที่เสียงในภาษาจะเกิดขึ้นได้นั้น ก็ต้องอาศัยอวัยวะต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดเสียง สำหรับอวัยวะที่ทำให้เกิดเสียง ได้แก่ ริมฝีปาก ปุ่มเหงือก ฟัน ลิ้น เพดานปาก ลิ้นไก่ กล่องเสียง หลอดลม และปอด

เสียงในภาษาไทย
เสียงใน ภาษาไทย
 

❤️สระในภาษาไทย

รูปสระ คือ ใช้เขียนแทนเสียงสระ มีทั้งหมด 21 รูป 32 เสียง

21 รูป ประกอบด้วย

สระภาษาไทย
สระภาษาไทย
-ะวิสรรชนีย์
_ัไม้หันอากาศ
_็ไม้ไต่คู้
_ิพินท์ุอิ
_่ฝนทอง
นิคหิตหรือหยาดน้ำค้าง
ฟันหนู
-ุ ตีนเหยียด
-ูตีนคู้
เ-ไม้หน้า
ใ-ไม้ม้วน
ไ-ไม้มลาย
โ-ไม้โอ
ตัวออ
ตัวยอ
ตัววอ
ตัวรึ
ฤๅตัวรือ
ตัวลึ
ฦๅตัวลือ
ลากข้าง

32 เสียง ดังนี้

 • อะ
 • อา
 • อิ
 • อี
 • อึ
 • อือ
 • อุ
 • อู
 • เอะ
 • เอ
 • แอะ
 • แอ
 • โอะ
 • โอ
 • เอาะ
 • เออ
 • เออะ
 • เออ
 • อัว
 • เอีย
 • เอือ
 • อัวะ
 • เอียะ
 • เอือะ
 • อำ
 • ใอ
 • ไอ
 • เอา
 • ฤๅ
 • ฦๅ

❤️รูปวรรณยุกต์

รูปวรรณยุกต์ คือ ใช้เขียนแทนเสียงวรรณยุกต์ มีทั้งหมด 4 รูป 5 เสียง ดังนี้

 • เสียงสามัญ ไม่มีรูป เช่นคำว่า ปา
 • เสียงเอก เรียกว่า ไม้เอก เช่นคำว่า ป่า
 • เสียงโท เรียกว่า ไม้โท เช่นคำว่า ป้า
 • เสียงตรี เรียกว่า ไม้ตรี เช่นคำว่า ป๊า
 • เสียงจัตวา เรียกว่า ไม้จัตวา เช่นคำว่า ป๋า
รูปวรรณยุกต์
รูปวรรณยุกต์

และการแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน หรือที่เราเรียกอีกอย่างนึงว่า ‘อักษร 3 หมู่’ ประกอบไปด้วย อักษรสูง ,อักษรกลาง และอักษรต่ำ ซึ่งการแบ่งหมวดหมู่เช่นนี้เป็นการจำแนกกลุ่มตัวอักษรสำหรับการใช้เพื่อผันคำ เพราะอักษรในแต่ละหมวดหมู่มีวิธีการผันคำที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

อักษรกลางมีกี่ตัว มี 9 ตัว
อักษรสูงมีกี่ตัวมี 11 ตัว
อักษรต่ํามีกี่ตัวมี 24 ตัว

อักษรสูง มีทั้งหมด 11 ตัว ประกอบด้วย ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห

 • วิธีท่องจำสำหรับอักษรสูง : ผี(ผ) ฝาก(ฝ) ถุง(ฐ ถ) ข้าว(ฃ ข) สาร(ศ ษ ส) ให้(ห) ฉัน(ฉ)
 • ยกตัวอย่างคำเช่น ไข่ ,ฃ(ขวด) ,ฉิ่ง ,ฐาน ,ถุง ,ผึ้ง ,ฝา ,เศรษฐี ,สาป ,หาย เป็นต้น

กลาง มีทั้งหมด 9 ตัว ประกอบด้วย  ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ

 • วิธีท่องจำสำหรับอักษรกลาง : ไก่(ก) จิก(จ) เด็ก(ฎ) ตาย(ฏ) เด็ก(ด) ตาย(ต) บน(บ) ปาก(ป) โอ่ง(อ)
 • ยกตัวอย่างคำเช่น ก่อ ,จำ ,ดุ ,ตาม ,บิน ,ไป ,อาบ เป็นต้น

อักษรต่ำ มีทั้งหมด 24 ตัว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ อักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดี่ยว

 • อักษรต่ำคู่ มีทั้งหมด 14 ตัว ประกอบด้วย ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ ฮ
 • วิธีท่องจำสำหรับอักษรต่ำคู่ : พ่อ(พ ภ) ค้า(ค ฅ) ฟัน(ฟ) ทอง(ฒ ฑ ท ธ) ซื้อ(ซ) ช้าง(ช) ฮ่อ(ฮ)
 • ยกตัวอย่างคำเช่น คัน ,ชัก ,พาน ,ภูมิ ,ธง เป็นต้น
 • อักษรต่ำเดี่ยว มีทั้งหมด 10 ตัว ประกอบด้วย ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ
 • วิธีท่องจำสำหรับอักษรต่ำเดี่ยว : งู(ง) ใหญ่(ญ) นอน(น) อยู่(ย) ณ(ณ) ริม(ร) วัด(ว) โม(ม) ฬี(ฬ) โลก(ล)
 • ยกตัวอย่างคำเช่น งมงาย ,นา ,มา ,รัก ,ยักษ์ ,ลาน ,วัน เป็นต้น

❤️การจำแนกรูปและเสียงของ

พยัญชนะไทยที่มี 44 ตัว 21 เสียง

เสียงในภาษาไทยจะประกอบไปด้วย 3 ชนิด คือ เสียงสระหรือเสียงแท้ ,เสียงพยัญชนะหรือเสียงแปร และเสียงวรรณยุกต์หรือเสียงดนตรี ซึ่งเราจะเจาะลึกถึงเสียงพยัญชนะที่มี 44 ตัว แต่มี 21 เสียง

เสียงพยัญชนะหรือเสียงแปร เป็นเสียงที่เปล่งออกจากลำคอและกระทบส่วนใดส่วนหนึ่งในปาก สาเหตุที่มีเพียง 21 เสียง เป็นเพราะมีพยัญชนะบางตัวที่อ่านออกเสียงเหมือนกันหรือคล้ายกัน ดังนี้

 • รูป ค ออกเสียงคล้ายรูป ข ฃ ค ฅ ฆ
 • รูป ช ออกเสียงคล้ายรูป ช ฌ ฉ
 • รูป ซ ออกเสียงคล้ายรูป ซ ศ ษ ส
 • รูป ด ออกเสียงคล้ายรูป ด ฎ
 • รูป ต ออกเสียงคล้ายรูป ต ฏ
 • รูป ท ออกเสียงคล้ายรูป ท ธ ฑ ฒ ถ ฐ
 • รูป น ออกเสียงคล้ายรูป น ณ
 • รูป พ ออกเสียงคล้ายรูป พ ภ ผ
 • รูป ฟ ออกเสียงคล้ายรูป ฟ ฝ
 • รูป ย ออกเสียงคล้ายรูป ย ญ
 • รูป ล ออกเสียงคล้ายรูป ล ฬ
 • รูป ฮ ออกเสียงคล้ายรูป ฮ ห

เห็นได้ชัดว่าภาษาไทยของเรายิ่งศึกษายิ่งรู้สึกลึกซึ้ง และตระหนักว่ากว่าจะมาเป็นภาษาให้เราได้ใช้ในปัจจุบันล้วนมีการสร้าง แก้ไข กลั่นกรอง จนมาเป็นภาษาไทยที่สวยงามอย่างวันนี้ อยากให้ทุกคนหันกลับมาใช้ภาษาให้ถูกต้อง ละเว้นการใช้ภาษาวิบัติ เพื่ออนุรักษ์และส่งต่อความสวยงามของภาษาไทยนี้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

❤️ไตรยางค์ 3 หมู่ 

แบ่งออกเป็นอักษร 3 หมู่ หรือไตรยางค์ ได้แก่

 1. อักษรสูง มี 11 ตัว ได้แก่ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
 2. อักษรกลาง มี 9 ตัว ได้แก่ ก จ ด ต บ ป อ ฎ ฏ
 3. อักษรต่ำ มี 24 ตัว ได้แก่ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ

อ้างอิง :

 • ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร  รวมบทความเรื่องภาษาและอักษรไทย กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร (2526) 
 • หนังสือ 700 ปี ลายสือไทย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526.

❤️พยัญชนะไทย แบ่งออกเป็นกลุ่มกี่กลุ่ม และมีกี่เสียง ตามจำนวนเสียง

 
 
 
มีเสียง 21 เสียง เราอาจแยกพยัญชนะ 44 รูป ออกเป็น 21 กลุ่มตามจำนวนเสียง

คำค้น:44ตัว สระ 44ตัวสระวรรณยุกต์ ก-ฮ 44ตัวพร้อมรูปภาพ อังกฤษ 44ตัวและสระ มีกี่ตัวกี่เสียง 44ตัวสวยๆ มีกี่รูปกี่เสียง ภาพระบายสีก-ฮ 44ตัวก-ฮ 44ตัวสระวรรณยุกต์ png รูปภาพประกอบ44ตัว 44ตัว มีกี่รูปกี่เสียง สระวรรณยุกต์ ก-ฮพร้อมรูปภาพ 44ตัวการ์ตูน การ์ตูน มีกี่รูปและกี่เสียง ตัวใดในปัจจุบันที่ไม่ได้ใช้แล้ว บัตรคํา44ตัวฟรี แบ่งออกเป็นอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำเรียกอีกอย่างว่าอะไร 44 แบบฝึกอ่าน44ตัว 44ตัวแบ่งเป็น 44รูป21เสียง หยาดฝนวาทะยานนท์ 44ตัว21เสียง 44ตัวพร้อมรูปภาพpdf หมายถึง แบ่งออกเป็นกี่ประเภท สื่อก-ฮ ไม่มีหัว ค ใบงาน การ์ตูน ฟอนต์ แบบฝึกหัด44ตัว อักษรสูงกลางต่ํา แบบฝึกหัด กระทรวงศึกษาธิการ มีกี่เสียง เสียงสูงกลางต่ํา ก-ฮpng ppt


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2022

Leave a Comment

Scroll to Top