พยัญชนะไทย สระ 44 ตัว วรรณยุกต์ อังกฤษ

อักษรไทย
Click to rate this post!
[Total: 1153 Average: 5]

พยัญชนะไทย

พยัญชนะไทย มี ดังนี้ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

พยัญชนะไทย 44 ตัว
พยัญชนะไทย
พยัญชนะไทย

หากพูดถึงเรื่องภาษา หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าในโลกใบนี้ได้มีการสำรวจและค้นพบภาษามากกว่า 5,000 ภาษาใน ประเทศทั่วโลก แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือ ” ภาษาไทย ซึ่งประกอบไปด้วยพยัญชนะไทย สระ และวรรณยุกต์ เป็นอีกหนึ่งภาษาที่ถูกขนานนามว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ ไพเราะ มีถ้อยคำที่สละสลวย สำนวน กาพย์ กลอนเป็นเลิศ ส่วน พยัญชนะไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ถูกค้นพบพร้อมหลักฐาน จาก จดหมายเหตุกรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่าง พ.ศ. 2368-2450 ตั้งแต่ พุทธศตวรรษ ที่ 23 – 25

พยัญชนะไทยประวัติ
พยัญชนะไทยประวัติ

พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยขึ้นโดยมิได้ทรงทราบว่ามีตัวหนังสือไทยเดิมอยู่ก่อนแล้วพ่อขุนมังรายมหาราช (เป็นพระนามที่ถูกต้องของพระยาเม็งราย) คงจะได้ดัดแปลงตัวอักษรมอญมากใช้เขียนหนังสือไทยในเวลาใกล้เคียง ดังตัวอย่างอักษรในจารึกลานทองสุโขทัย พ.ศ. ๑๙๑๙ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสือไทยหรือตัวหนังสือไทยขึ้นเมื่อมหาศักราช ๑๒๐๕ (พุทธศักราช ๑๘๒๖) นับมาถึงพุทธศักราช ๒๕๒๖ ได้ ๗๐๐ ปีพอดี ในระยะเวลาดังกล่าว ชาติไทยได้สะสมความรู้ทั้งทางศิลปะ วัฒนธรรม และวิชาการต่าง ๆ และได้ถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นสืบต่อกันมา

พยัญชนะไทย44ตัว
 
 

พยัญชนะไทย สระ

พยัญชนะไทยมีทั้งหมด 44 ตัว ประกอบด้วย

 • 1. ก
 • 2. ข
 • 3. ฃ
 • 4. ค
 • 5. ฅ
 • 6. ฆ
 • 7. ง
 • 8. จ
 • 9. ฉ
 • 10. ช
 • 11. ซ
 • 12. ฌ
 • 13. ญ
 • 14. ฎ
 • 15. ฏ
 • 16. ฐ
 • 17. ฑ
 • 18. ฒ
 • 19. ณ
 • 20. ด
 • 21. ต
 • 22. ถ
 • 23. ท
 • 24. ธ
 • 25. น
 • 26. บ
 • 27. ป
 • 28. ผ
 • 29. ฝ
 • 30. พ
 • 31. ฟ
 • 32. ภ
 • 33. ม
 • 34. ย
 • 35. ร
 • 36. ล
 • 37. ว
 • 38. ศ
 • 39. ษ
 • 40. ส
 • 41. ห
 • 42. ฬ
 • 43. อ
 • 44. ฮ

ส่วนสระไทย มีทั้งหมด 32 ตัว ประกอบด้วย

 • 1. อะ
 • 2. อา
 • 3. อิ
 • 4. อี
 • 5. อุ
 • 6. อู
 • 7. เอ
 • 8. เอะ
 • 9. เอีย
 • 10. เอียะ
 • 11. เอือ
 • 12. เอือะ
 • 13. แอะ
 • 14. แอ็ก
 • 15. แอ็ง
 • 16. แอ็ด
 • 17. แอ็น
 • 18. แอ็บ
 • 19. แอ่ะ
 • 20. แอ๊ด
 • 21. แอ๊บ
 • 22. โอะ
 • 23. โอ
 • 24. โอโฮะ
 • 25. เออะ
 • 26. เออ
 • 27. อาโอ
 • 28. อำ
 • 29. อิอ
 • 30. อวิ
 • 31. เอียว
 • 32. เอื้อ

พยัญชนะไทย 44 ตัว สระ วรรณยุกต์

ขออธิบายให้เพิ่มเติมว่า สระวรรณยุกต์ในภาษาไทยมีทั้งหมด 32 ตัว ซึ่งประกอบด้วย

 1. อะ
 2. อา
 3. อิ
 4. อี
 5. อุ
 6. อู
 7. เอ
 8. เอะ
 9. เอีย
 10. เอียะ
 11. เอือ
 12. เอือะ
 13. แอะ
 14. แอ็ก
 15. แอ็ง
 16. แอ็ด
 17. แอ็น
 18. แอ็บ
 19. แอ่ะ
 20. แอ๊ด
 21. แอ๊บ
 22. โอะ
 23. โอ
 24. โอโฮะ
 25. เออะ
 26. เออ
 27. อาโอ
 28. อำ
 29. อิอ
 30. อวิ
 31. เอียว
 32. เอื้อ

ส่วนพยัญชนะไทย มีทั้งหมด 44 ตัว ดังนี้

 

พยัญชนะไทย อังกฤษ

พยัญชนะไทยที่มีเสียงเดียวกับอังกฤษมีดังนี้

 1. ก – G
 2. ข – K
 3. ฃ – K (ไม่มีในภาษาอังกฤษ)
 4. ค – K
 5. ฅ – K (ไม่มีในภาษาอังกฤษ)
 6. ฆ – K (ไม่มีเสียงในภาษาอังกฤษ)
 7. ง – N
 8. จ – J
 9. ฉ – Ch
 10. ช – Ch
 11. ซ – S
 12. ฌ – Ch (ไม่มีเสียงในภาษาอังกฤษ)
 13. ญ – Y
 14. ฎ – D (ไม่มีเสียงในภาษาอังกฤษ)
 15. ฏ – T (ไม่มีเสียงในภาษาอังกฤษ)
 16. ฐ – Th (ไม่มีเสียงในภาษาอังกฤษ)
 17. ฑ – Th (ไม่มีเสียงในภาษาอังกฤษ)
 18. ฒ – Th (ไม่มีเสียงในภาษาอังกฤษ)
 19. ณ – N (ไม่มีเสียงในภาษาอังกฤษ)
 20. ด – D
 21. ต – T
 22. ถ – Th
 23. ท – T
 24. ธ – Th
 25. น – N
 26. บ – B
 27. ป – P
 28. ผ – Ph
 29. ฝ – F
 30. พ – P
 31. ฟ – F
 32. ภ – Ph
 33. ม – M
 34. ย – Y
 35. ร – R
 36. ล – L
 37. ว – W
 38. ศ – S (ไม่มีเสียงในภาษาอังกฤษ)
 39. ษ – S (ไม่มีเสียงในภาษาอังกฤษ)
 40. ส – S
 41. ห – H
 42. ฬ – L (ไม่มีเสียงในภาษาอังกฤษ)
 43. อ – ‘ (ไม่มีเสียงในภาษาอังกฤษ)
 44. ฮ – H

โดยอักษรภาษาอังกฤษบางตัวอาจจะมีเสียงคล้ายๆ กับบางพยางค์

พยัญชนะไทย ก-ฮ

พยัญชนะไทยทั้งหมด 44 ตัว ประกอบด้วย

ตัวอักษรแต่ละตัวจะมีเสียงออกมาเหมือนตัวอักษรภาษาอังกฤษบางตัว โดยอักษรบางตัวอาจมีเสียงที่คล้ายๆ กันเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ตัว ก ออกเสียงคล้ายๆ ตัวอักษร G ในภาษาอังกฤษ ตัว ท ออกเสียงคล้ายๆ ตัวอักษร T ในภาษาอังกฤษ แต่ก็ยังมีความแตกต่างกันในเสียงและการออกเสียงของแต่ละตัวอักษรอย่างชัดเจน

พยัญชนะไทยมีกี่ตัว

พยัญชนะไทยมีทั้งหมด 44 ตัว

พยัญชนะไทย 44 ตัว 21 เสียง

พยัญชนะไทยมีทั้งหมด 44 ตัว แต่มีเสียงเพียง 21 เสียงเท่านั้น ดังนี้

 1. เสียงก 1 สระกว้าง
 2. เสียงข 2 สระกว้าง
 3. เสียงค 2 สระเบียน
 4. เสียงฆ 1 สระเบียน
 5. เสียงจ 1 สระกว้าง
 6. เสียงช 2 สระเบียน
 7. เสียงฌ 1 สระเบียน
 8. เสียงญ 2 สระเบียน
 9. เสียงฏ 2 สระเบียน
 10. เสียงฐ 2 สระเบียน
 11. เสียงฑ 2 สระเบียน
 12. เสียงฒ 2 สระเบียน
 13. เสียงณ 1 สระเบียน
 14. เสียงท 2 สระเบียน
 15. เสียงธ 2 สระเบียน
 16. เสียงน 1 สระกว้าง
 17. เสียงบ 1 สระกว้าง
 18. เสียงป 2 สระเบียน
 19. เสียงพ 1 สระกว้าง
 20. เสียงฟ 1 สระกว้าง
 21. เสียงม 1 สระกว้าง

สังเกตุว่า บางพยัญชนะที่เขียนเป็น 2 ตัวอาจมีเสียงเดียวกันเช่นเสียงค และฆ มีเสียงเดียวกันแต่ต่างสระ

พยัญชนะไทยไม่มีหัว

พยัญชนะที่ไม่มีหัว ได้แก่ ก ธ หน่วยเสียงพยัญชนะ

ส่วนประกอบพยัญชนะ

ส่วนประกอบของพยัญชนะ

พยัญชนะไทย มีทั้งหมด 44 รูป 21 เสียง ที่เป็นเช่นนั้นเหตุเป็นเพราะมีพยัญชนะบางตัวที่รูปต่างกันแต่อ่านออกเสียงคล้ายกันหรือเหมือนกัน จึงนับเป็น 1 เสียง เช่น เสียง ซ จะมีรูปเสียงที่คล้ายกันกับพยัญชนะ ส ศ ษ หรือเสียง ห จะมีรูปเสียงที่คล้ายกันกับพยัญชนะ ฮ เป็นต้น ซึ่งในภาษาไทยได้มีการเรียบเรียงลำดับของพยัญชนะโดยเริ่มต้นจาก กอไก่ เป็นพยัญชนะตัวที่ 1 และ ฮอนกฮูก เป็น พยัญชนะ ตัวที่ 44 นั่นเอง

 • อักษรไทย คือ เครื่องหมายที่ใช้แทนเสียงในภาษาไทย 
 • รูปพยัญชนะ คือ ใช้เขียนแทนเสียงพยัญชนะไทย 

พยัญชนะไทย มีกี่รูปกี่เสียง

พยัญชนะไทย มีทั้งหมด 44 รูป 21 เสียง เสียงพยัญชนะ คือ เสียงที่เปล่งออกมาแล้วถูกสกัดกั้นโดยอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งทำให้เสียงต่างกันออกไปตามอวัยวะที่มาสกัดกั้น

พยัญชนะภาษาไทย

เสียงใน พยัญชนะไทย มีทั้งหมด 44 รูป 21 เสียง ดังนี้

44 รูปออกเสียง21 เสียง
ออกเสียง
ข ฃ ค ฅ ฆออกเสียงคล้ายรูป
ออกเสียง
ออกเสียง
ช ฌ ฉออกเสียง
ซ ศ ษ สออกเสียงคล้ายรูป
ด ฎออกเสียงคล้ายรูป
ต ฏออกเสียงคล้ายรูป
ท ธ ฑ ฒ ถ ฐออกเสียงคล้ายรูป
น ณออกเสียงคล้ายรูป
ออกเสียง
ออกเสียง
พ ภ ผออกเสียงคล้ายรูป
ฟ ฝออกเสียงคล้ายรูป
ออกเสียง
ออกเสียง
ย ญออกเสียงคล้ายรูป
ล ฬออกเสียงคล้ายรูป
ออกเสียง
ฮ หออกเสียงคล้ายรูป
ออกเสียง
พญัชณะภาษาไทย วรรณยุกต์มีกี่รูปกี่เสียง

เสียงในภาษาไทย

เสียงในภาษา หมายถึง เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อสื่อความหมายระหว่างกัน ซึ่งการที่เสียงในภาษาจะเกิดขึ้นได้นั้น ก็ต้องอาศัยอวัยวะต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดเสียง สำหรับอวัยวะที่ทำให้เกิดเสียง ได้แก่ ริมฝีปาก ปุ่มเหงือก ฟัน ลิ้น เพดานปาก ลิ้นไก่ กล่องเสียง หลอดลม และปอด

เสียงในภาษาไทย
เสียงใน ภาษาไทย
 

สระในภาษาไทย

รูปสระ คือ ใช้เขียนแทนเสียงสระ มีทั้งหมด 21 รูป 32 เสียง

21 รูป ประกอบด้วย

สระภาษาไทย
สระภาษาไทย
-ะวิสรรชนีย์
_ัไม้หันอากาศ
_็ไม้ไต่คู้
_ิพินท์ุอิ
_่ฝนทอง
นิคหิตหรือหยาดน้ำค้าง
ฟันหนู
-ุ ตีนเหยียด
-ูตีนคู้
เ-ไม้หน้า
ใ-ไม้ม้วน
ไ-ไม้มลาย
โ-ไม้โอ
ตัวออ
ตัวยอ
ตัววอ
ตัวรึ
ฤๅตัวรือ
ตัวลึ
ฦๅตัวลือ
ลากข้าง

32 เสียง ดังนี้

 • อะ
 • อา
 • อิ
 • อี
 • อึ
 • อือ
 • อุ
 • อู
 • เอะ
 • เอ
 • แอะ
 • แอ
 • โอะ
 • โอ
 • เอาะ
 • เออ
 • เออะ
 • เออ
 • อัว
 • เอีย
 • เอือ
 • อัวะ
 • เอียะ
 • เอือะ
 • อำ
 • ใอ
 • ไอ
 • เอา
 • ฤๅ
 • ฦๅ

รูปวรรณยุกต์

รูปวรรณยุกต์ คือ ใช้เขียนแทนเสียงวรรณยุกต์ มีทั้งหมด 4 รูป 5 เสียง ดังนี้

 • เสียงสามัญ ไม่มีรูป เช่นคำว่า ปา
 • เสียงเอก เรียกว่า ไม้เอก เช่นคำว่า ป่า
 • เสียงโท เรียกว่า ไม้โท เช่นคำว่า ป้า
 • เสียงตรี เรียกว่า ไม้ตรี เช่นคำว่า ป๊า
 • เสียงจัตวา เรียกว่า ไม้จัตวา เช่นคำว่า ป๋า
รูปวรรณยุกต์
รูปวรรณยุกต์

และการแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน หรือที่เราเรียกอีกอย่างนึงว่า ‘อักษร 3 หมู่’ ประกอบไปด้วย อักษรสูง ,อักษรกลาง และอักษรต่ำ ซึ่งการแบ่งหมวดหมู่เช่นนี้เป็นการจำแนกกลุ่มตัวอักษรสำหรับการใช้เพื่อผันคำ เพราะอักษรในแต่ละหมวดหมู่มีวิธีการผันคำที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

อักษรกลางมีกี่ตัว มี 9 ตัว
อักษรสูงมีกี่ตัวมี 11 ตัว
อักษรต่ํามีกี่ตัวมี 24 ตัว

อักษรสูง มีทั้งหมด 11 ตัว ประกอบด้วย ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห

 • วิธีท่องจำสำหรับอักษรสูง : ผี(ผ) ฝาก(ฝ) ถุง(ฐ ถ) ข้าว(ฃ ข) สาร(ศ ษ ส) ให้(ห) ฉัน(ฉ)
 • ยกตัวอย่างคำเช่น ไข่ ,ฃ(ขวด) ,ฉิ่ง ,ฐาน ,ถุง ,ผึ้ง ,ฝา ,เศรษฐี ,สาป ,หาย เป็นต้น

กลาง มีทั้งหมด 9 ตัว ประกอบด้วย  ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ

 • วิธีท่องจำสำหรับอักษรกลาง : ไก่(ก) จิก(จ) เด็ก(ฎ) ตาย(ฏ) เด็ก(ด) ตาย(ต) บน(บ) ปาก(ป) โอ่ง(อ)
 • ยกตัวอย่างคำเช่น ก่อ ,จำ ,ดุ ,ตาม ,บิน ,ไป ,อาบ เป็นต้น

อักษรต่ำ มีทั้งหมด 24 ตัว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ อักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดี่ยว

 • อักษรต่ำคู่ มีทั้งหมด 14 ตัว ประกอบด้วย ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ ฮ
 • วิธีท่องจำสำหรับอักษรต่ำคู่ : พ่อ(พ ภ) ค้า(ค ฅ) ฟัน(ฟ) ทอง(ฒ ฑ ท ธ) ซื้อ(ซ) ช้าง(ช) ฮ่อ(ฮ)
 • ยกตัวอย่างคำเช่น คัน ,ชัก ,พาน ,ภูมิ ,ธง เป็นต้น
 • อักษรต่ำเดี่ยว มีทั้งหมด 10 ตัว ประกอบด้วย ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ
 • วิธีท่องจำสำหรับอักษรต่ำเดี่ยว : งู(ง) ใหญ่(ญ) นอน(น) อยู่(ย) ณ(ณ) ริม(ร) วัด(ว) โม(ม) ฬี(ฬ) โลก(ล)
 • ยกตัวอย่างคำเช่น งมงาย ,นา ,มา ,รัก ,ยักษ์ ,ลาน ,วัน เป็นต้น

การจำแนกรูปและเสียงของ

พยัญชนะไทยที่มี 44 ตัว 21 เสียง

เสียงในภาษาไทยจะประกอบไปด้วย 3 ชนิด คือ เสียงสระหรือเสียงแท้ ,เสียงพยัญชนะหรือเสียงแปร และเสียงวรรณยุกต์หรือเสียงดนตรี ซึ่งเราจะเจาะลึกถึงเสียงพยัญชนะที่มี 44 ตัว แต่มี 21 เสียง

เสียงพยัญชนะหรือเสียงแปร เป็นเสียงที่เปล่งออกจากลำคอและกระทบส่วนใดส่วนหนึ่งในปาก สาเหตุที่มีเพียง 21 เสียง เป็นเพราะมีพยัญชนะบางตัวที่อ่านออกเสียงเหมือนกันหรือคล้ายกัน ดังนี้

 • รูป ค ออกเสียงคล้ายรูป ข ฃ ค ฅ ฆ
 • รูป ช ออกเสียงคล้ายรูป ช ฌ ฉ
 • รูป ซ ออกเสียงคล้ายรูป ซ ศ ษ ส
 • รูป ด ออกเสียงคล้ายรูป ด ฎ
 • รูป ต ออกเสียงคล้ายรูป ต ฏ
 • รูป ท ออกเสียงคล้ายรูป ท ธ ฑ ฒ ถ ฐ
 • รูป น ออกเสียงคล้ายรูป น ณ
 • รูป พ ออกเสียงคล้ายรูป พ ภ ผ
 • รูป ฟ ออกเสียงคล้ายรูป ฟ ฝ
 • รูป ย ออกเสียงคล้ายรูป ย ญ
 • รูป ล ออกเสียงคล้ายรูป ล ฬ
 • รูป ฮ ออกเสียงคล้ายรูป ฮ ห

เห็นได้ชัดว่าภาษาไทยของเรายิ่งศึกษายิ่งรู้สึกลึกซึ้ง และตระหนักว่ากว่าจะมาเป็นภาษาให้เราได้ใช้ในปัจจุบันล้วนมีการสร้าง แก้ไข กลั่นกรอง จนมาเป็นภาษาไทยที่สวยงามอย่างวันนี้ อยากให้ทุกคนหันกลับมาใช้ภาษาให้ถูกต้อง ละเว้นการใช้ภาษาวิบัติ เพื่ออนุรักษ์และส่งต่อความสวยงามของภาษาไทยนี้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

ไตรยางค์ 3 หมู่ 

แบ่งออกเป็นอักษร 3 หมู่ หรือไตรยางค์ ได้แก่

 1. อักษรสูง มี 11 ตัว ได้แก่ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
 2. อักษรกลาง มี 9 ตัว ได้แก่ ก จ ด ต บ ป อ ฎ ฏ
 3. อักษรต่ำ มี 24 ตัว ได้แก่ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ

อ้างอิง :

 • ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร  รวมบทความเรื่องภาษาและอักษรไทย กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร (2526) 
 • หนังสือ 700 ปี ลายสือไทย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2526.

พยัญชนะไทย แบ่งออกเป็นกลุ่มกี่กลุ่ม และมีกี่เสียง ตามจำนวนเสียง

 
 
 

มีเสียง 21 เสียง เราอาจแยกพยัญชนะ 44 รูป ออกเป็น 21 กลุ่มตามจำนวนเสียง

 

พยัญชนะไทยมีพยัญชนะต้นกี่เสียง

เสียงพยัญชนะต้น
พยัญชนะต้นเดี่ยว ของไทยมี 21 เสียง คือ พยัญชนะไทย มี ๔๔ รูป ๒๑ เสียง

 

เสียงพยัญชนะมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

เสียงพยัญชนะต้น
เสียงพยัญชนะต้น แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ
๑. เสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว เช่น กัน ขาน คิด ฉาน ชอบ /ก/ /ข/ /ค/ /ช/ เป็นเสียงพยัญชนะต้น
๒. เสียงพยัญชนะควบกล้ า หมายถึง พยัญชนะ ๒ เสียง ที่ออกเสียงพร้อมกัน เสียงพยัญชนะควบกล้า
ในภาษาไทยอยู่ได้ในตาแหน่งต้นพยางค์เท่านั้น เช่น กราบ ขรึม โคลง ความ /กร/ /คล/ /คว/ เป็นต้น และ
ยังมีพยัญชนะควบกล้าซึ่งอยู่ในต้นพยางค์ในคาที่เรารับมาจากภาษาอื่น เช่น อินทรา /ทร/ ฟรี /ฟร/ ฟลุก /
ฟล/ เป็นต้น

 

คำค้น: เอย ก ไก ก เอย ไก 44ตัว สระ 44ตัวสระวรรณยุกต์ ก-ฮ 44ตัวพร้อมรูปภาพ อังกฤษ 44ตัวและสระ มีกี่ตัวกี่เสียง 44ตัวสวยๆ มีกี่รูปกี่เสียง ภาพระบายสีก-ฮ 44ตัวก-ฮ 44ตัวสระวรรณยุกต์ png รูปภาพประกอบ44ตัว 44ตัว มีกี่รูปกี่เสียง สระวรรณยุกต์ ก-ฮพร้อมรูปภาพ 44ตัวการ์ตูน การ์ตูน มีกี่รูปและกี่เสียง ตัวใดในปัจจุบันที่ไม่ได้ใช้แล้ว บัตรคํา44ตัวฟรี แบ่งออกเป็นอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำเรียกอีกอย่างว่าอะไร 44 แบบฝึกอ่าน44ตัว 44ตัวแบ่งเป็น 44รูป21เสียง หยาดฝนวาทะยานนท์ 44ตัว21เสียง 44ตัวพร้อมรูปภาพpdf หมายถึง แบ่งออกเป็นกี่ประเภท สื่อก-ฮ ไม่มีหัว ค ใบงาน การ์ตูน ฟอนต์ แบบฝึกหัด44ตัว อักษรสูงกลางต่ํา แบบฝึกหัด กระทรวงศึกษาธิการ มีกี่เสียง เสียงสูงกลางต่ํา ก-ฮpng ppt

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด 5 ประโยชน์ กระแสเงินสดทางอ้อม

งบกระแสเงินสด cashflow คือ ประเภทของวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสด ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด สรุป วิธีทํา งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด excel งบกระแสเงินสด มีอะไรบ้าง ตัวอย่างงบกระแสเงินสดบริษัท ตัวอย่างงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด ทางอ้อม โจทย์งบกระแสเงินสด พร้อมเฉลย งบกระแสเงินสด คือ
อาชีพต่างๆ

50 อาชีพ ต่างๆ รวม ทั้งหมด มีอะไรบ้าง !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ
อาหารไทย

อาหารคาว 9 ชนิด ยอดนิยม ไทย อะไรบ้าง หรุ่ม ของ

อาหารไทยมีอะไรบ้าง อาหารคาว อาหารหวาน อาหารว่าง เมนูอาหารไทยยอดฮิต 20อาหารไทย อาหารไทยง่ายๆ อาหารไทย10ชนิด อาหารไทยโบราณ อาหารไทยมีอะไรบ้าง อาหารไทย 100 เมนู เมนูอาหารไทย แซ่ บ ๆ
ปป

วิธีการพัฒนาและบริหารจัดการออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 5 รูปแบบ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วิจัย การบริหารจัดการองค์กรในยุค new normal การเรียนการสอนออนไลน์ หมายถึง การเรียนการสอนแบบออนไลน์ แนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนออนไลน์ โครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โควิด 19
ปิดกิจการ

เลิกบริษัท 10 ตัวอย่าง ปิดบริษัท งบเลิก ชำระบัญชี

จดทะเบียนเลิกบริษัท สาเหตุการเลิกกิจการ ปิดบริษัท ขั้นตอนการปิดบริษัท การเตรียมเอกสารสำคัญสำหรับการจดเลิกบริษัท สรุป
ภาษีหักณที่จ่าย

50 ทวิ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบ ฟอร์ม ล่าสุด ตัวอย่าง

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ คือ การหักภาษี ณ ที่จ่าย หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย กำหนดเวลาออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย วิธีทำ หัก ณ ที่จ่าย วิธีจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ดาวน์โหลด หัก ณ ที่จ่าย ฟรี ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย ไม่นำส่ง หรือ นำส่งไม่ครบถ้วน ผู้มีหน้าที่หัก ภาษี เงินได้ กรณี ผู้มีหน้าเสียภาษีอยู่ภายในประเทศ กรณี ผู้มีหน้าเสียภาษีอยู่ต่างประเทศ
ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน 7 ตัวอย่าง ที่ถูกต้อง วิธีเขียน

ใบเสร็จรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ ใบเสร็จ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา excel
ปป

การใช้การตลาดผ่านสื่อสังคม (Social Media Marketing) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับธุรกิจออนไลน์

social media marketing หมายถึง social media marketing ข้อดี ข้อเสีย social media marketing มีอะไรบ้าง Social Media Marketing ตัวอย่าง social media marketing สมัครงาน social media ใช้ทำการตลาดได้อย่างไร social media marketing ข้อควรระวัง ลักษณะของ social media marketing

Leave a Comment

Scroll to Top