พยัญชนะไทย 44 ก-ฮ ตัวแบ่งเป็น 21 เสียง พยัญชนะภาษาไทย คือ อักษรไทย มีอะไรบ้าง

พยัญชนะไทย

หากพูดถึงเรื่องภาษา หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าในโลกใบนี้ได้มีการสำรวจและค้นพบภาษามากกว่า 5,000 ภาษาทั่วโลก แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือ ‘ภาษาไทย’ ซึ่งประกอบไปด้วยพยัญชนะไทย สระ และวรรณยุกต์ เป็นอีกหนึ่งภาษาที่ถูกขนานนามว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ ไพเราะ มีถ้อยคำที่สละสลวย สำนวน กาพย์ กลอนเป็นเลิศ

พยัญชนะไทย
พยัญชนะไทย

ส่วนประกอบของพยัญชนะภาษาไทย

พยัญชนะไทยมีทั้งหมด 44 รูป 21 เสียง ที่เป็นเช่นนั้นเหตุเป็นเพราะมีพยัญชนะบางตัวที่รูปต่างกันแต่อ่านออกเสียงคล้ายกันหรือเหมือนกัน จึงนับเป็น 1 เสียง เช่น เสียง ซ จะมีรูปเสียงที่คล้ายกันกับพยัญชนะ ส ศ ษ หรือเสียง ห จะมีรูปเสียงที่คล้ายกันกับพยัญชนะ ฮ เป็นต้น ซึ่งในภาษาไทยได้มีการเรียบเรียงลำดับของพยัญชนะโดยเริ่มต้นจาก กอไก่ เป็นพยัญชนะตัวที่ 1 และ ฮอนกฮูก เป็นพยัญชนะตัวที่ 44 นั่นเอง

 • อักษรไทย คือ เครื่องหมายที่ใช้แทนเสียงในภาษาไทย 
 • รูปพยัญชนะ คือ ใช้เขียนแทนเสียงพยัญชนะไทย 
พยัญชนะภาษาไทย
พยัญชนะภาษาไทย

พยัญชนะไทยมีกี่รูปกี่เสียง

พยัญชนะไทย มีทั้งหมด 44 รูป 21 เสียง

เสียงพยัญชนะ คือ เสียงที่เปล่งออกมาแล้วถูกสกัดกั้นโดยอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งทำให้เสียงต่างกันออกไปตามอวัยวะที่มาสกัดกั้น

 

เสียงใน พยัญชนะไทย มีทั้งหมด 44 รูป 21 เสียง ดังนี้

44 รูป21 เสียง
ออกเสียง
ข ฃ ค ฅ ฆออกเสียงคล้ายรูป
ออกเสียง
ออกเสียง
ช ฌ ฉออกเสียง
ซ ศ ษ สออกเสียงคล้ายรูป
ด ฎออกเสียงคล้ายรูป
ต ฏออกเสียงคล้ายรูป
ท ธ ฑ ฒ ถ ฐออกเสียงคล้ายรูป
น ณออกเสียงคล้ายรูป
ออกเสียง
ออกเสียง
พ ภ ผออกเสียงคล้ายรูป
ฟ ฝออกเสียงคล้ายรูป
ออกเสียง
ออกเสียง
ย ญออกเสียงคล้ายรูป
ล ฬออกเสียงคล้ายรูป
ออกเสียง
ฮ หออกเสียงคล้ายรูป
ออกเสียง

เสียงในภาษาไทย

เสียงในภาษา หมายถึง เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อสื่อความหมายระหว่างกัน ซึ่งการที่เสียงในภาษาจะเกิดขึ้นได้นั้น ก็ต้องอาศัยอวัยวะต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดเสียง สำหรับอวัยวะที่ทำให้เกิดเสียง ได้แก่ ริมฝีปาก ปุ่มเหงือก ฟัน ลิ้น เพดานปาก ลิ้นไก่ กล่องเสียง หลอดลม และปอด

สระ

รูปสระ คือ ใช้เขียนแทนเสียงสระ มีทั้งหมด 21 รูป 32 เสียง

สระในภาษาไทย
สระในภาษาไทย

21 รูป ประกอบด้วย

รูปสระ เรียกว่า
-ะวิสรรชนีย์
_ัไม้หันอากาศ
_็ไม้ไต่คู้
_ิพินท์ุอิ
_่ฝนทอง
นิคหิตหรือหยาดน้ำค้าง
ฟันหนู
-ุ ตีนเหยียด
-ูตีนคู้
เ-ไม้หน้า
ใ-ไม้ม้วน
ไ-ไม้มลาย
โ-ไม้โอ
ตัวออ
ตัวยอ
ตัววอ
ตัวรึ
ฤๅตัวรือ
ตัวลึ
ฦๅตัวลือ
ลากข้าง

32 เสียง ดังนี้

 1. อะ
 2. อา
 3. อิ
 4. อี
 5. อึ
 6. อือ
 7. อุ
 8. อู
 9. เอะ
 10. เอ
 11. แอะ
 12. แอ
 13. โอะ
 14. โอ
 15. เอาะ
 16. เออ
 17. เออะ
 18. เออ
 19. อัว
 20. เอีย
 21. เอือ
 22. อัวะ
 23. เอียะ
 24. เอือะ
 25. อำ
 26. ใอ
 27. ไอ
 28. เอา
 29. ฤๅ
 30. ฦๅ

รูปวรรณยุกต์

สระไทย
สระไทย

รูปวรรณยุกต์ คือ ใช้เขียนแทนเสียงวรรณยุกต์ มีทั้งหมด 4 รูป 5 เสียง ดังนี้

 • เสียงสามัญ ไม่มีรูป เช่นคำว่า ปา
 • เสียงเอก เรียกว่า ไม้เอก เช่นคำว่า ป่า
 • เสียงโท เรียกว่า ไม้โท เช่นคำว่า ป้า
 • เสียงตรี เรียกว่า ไม้ตรี เช่นคำว่า ป๊า
 • เสียงจัตวา เรียกว่า ไม้จัตวา เช่นคำว่า ป๋า

          และการแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน หรือที่เราเรียกอีกอย่างนึงว่า ‘อักษร 3 หมู่’ ประกอบไปด้วย อักษรสูง ,อักษรกลาง และอักษรต่ำ ซึ่งการแบ่งหมวดหมู่เช่นนี้เป็นการจำแนกกลุ่มตัวอักษรสำหรับการใช้เพื่อผันคำ เพราะอักษรในแต่ละหมวดหมู่มีวิธีการผันคำที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

อักษรกลางมีกี่ตัว มี 9 ตัว
อักษรสูงมีกี่ตัวมี 11 ตัว
อักษรต่ํามีกี่ตัวมี 24 ตัว

อักษรสูง มีทั้งหมด 11 ตัว ประกอบด้วย ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห

 • วิธีท่องจำสำหรับอักษรสูง : ผี(ผ) ฝาก(ฝ) ถุง(ฐ ถ) ข้าว(ฃ ข) สาร(ศ ษ ส) ให้(ห) ฉัน(ฉ)
 • ยกตัวอย่างคำเช่น ไข่ ,ฃ(ขวด) ,ฉิ่ง ,ฐาน ,ถุง ,ผึ้ง ,ฝา ,เศรษฐี ,สาป ,หาย เป็นต้น

กลาง มีทั้งหมด 9 ตัว ประกอบด้วย  ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ

 • วิธีท่องจำสำหรับอักษรกลาง : ไก่(ก) จิก(จ) เด็ก(ฎ) ตาย(ฏ) เด็ก(ด) ตาย(ต) บน(บ) ปาก(ป) โอ่ง(อ)
 • ยกตัวอย่างคำเช่น ก่อ ,จำ ,ดุ ,ตาม ,บิน ,ไป ,อาบ เป็นต้น

อักษรต่ำ มีทั้งหมด 24 ตัว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ อักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดี่ยว

 • อักษรต่ำคู่ มีทั้งหมด 14 ตัว ประกอบด้วย ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ ฮ
 • วิธีท่องจำสำหรับอักษรต่ำคู่ : พ่อ(พ ภ) ค้า(ค ฅ) ฟัน(ฟ) ทอง(ฒ ฑ ท ธ) ซื้อ(ซ) ช้าง(ช) ฮ่อ(ฮ)
 • ยกตัวอย่างคำเช่น คัน ,ชัก ,พาน ,ภูมิ ,ธง เป็นต้น
 • อักษรต่ำเดี่ยว มีทั้งหมด 10 ตัว ประกอบด้วย ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ
 • วิธีท่องจำสำหรับอักษรต่ำเดี่ยว : งู(ง) ใหญ่(ญ) นอน(น) อยู่(ย) ณ(ณ) ริม(ร) วัด(ว) โม(ม) ฬี(ฬ) โลก(ล)
 • ยกตัวอย่างคำเช่น งมงาย ,นา ,มา ,รัก ,ยักษ์ ,ลาน ,วัน เป็นต้น

การจำแนกรูปและเสียงของ

พยัญชนะไทยที่มี 44 ตัว 21 เสียง

    เสียงในภาษาไทยจะประกอบไปด้วย 3 ชนิด คือ เสียงสระหรือเสียงแท้ ,เสียงพยัญชนะหรือเสียงแปร และเสียงวรรณยุกต์หรือเสียงดนตรี ซึ่งเราจะเจาะลึกถึงเสียงพยัญชนะที่มี 44 ตัว แต่มี 21 เสียง

    เสียงพยัญชนะหรือเสียงแปร เป็นเสียงที่เปล่งออกจากลำคอและกระทบส่วนใดส่วนหนึ่งในปาก สาเหตุที่มีเพียง 21 เสียง เป็นเพราะมีพยัญชนะบางตัวที่อ่านออกเสียงเหมือนกันหรือคล้ายกัน ดังนี้

 • รูป ค ออกเสียงคล้ายรูป ข ฃ ค ฅ ฆ
 • รูป ช ออกเสียงคล้ายรูป ช ฌ ฉ
 • รูป ซ ออกเสียงคล้ายรูป ซ ศ ษ ส
 • รูป ด ออกเสียงคล้ายรูป ด ฎ
 • รูป ต ออกเสียงคล้ายรูป ต ฏ
 • รูป ท ออกเสียงคล้ายรูป ท ธ ฑ ฒ ถ ฐ
 • รูป น ออกเสียงคล้ายรูป น ณ
 • รูป พ ออกเสียงคล้ายรูป พ ภ ผ
 • รูป ฟ ออกเสียงคล้ายรูป ฟ ฝ
 • รูป ย ออกเสียงคล้ายรูป ย ญ
 • รูป ล ออกเสียงคล้ายรูป ล ฬ
 • รูป ฮ ออกเสียงคล้ายรูป ฮ ห

เห็นได้ชัดว่าภาษาไทยของเรายิ่งศึกษายิ่งรู้สึกลึกซึ้ง และตระหนักว่ากว่าจะมาเป็นภาษาให้เราได้ใช้ในปัจจุบันล้วนมีการสร้าง แก้ไข กลั่นกรอง จนมาเป็นภาษาไทยที่สวยงามอย่างวันนี้ อยากให้ทุกคนหันกลับมาใช้ภาษาให้ถูกต้อง ละเว้นการใช้ภาษาวิบัติ เพื่ออนุรักษ์และส่งต่อความสวยงามของภาษาไทยนี้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

 

 

พยัญชนะไทย ไตรยางค์ 3 หมู่ หรือไตรยางค์ ได้แก่

แบ่งออกเป็นอักษร 3 หมู่ หรือไตรยางค์ ได้แก่
1. อักษรสูง มี 11 ตัว ได้แก่ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
2. อักษรกลาง มี 9 ตัว ได้แก่ ก จ ด ต บ ป อ ฎ ฏ
3. อักษรต่ำ มี 24 ตัว ได้แก่ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ

พยัญชนะไทย แบ่งออกเป็นกลุ่มกี่กลุ่ม และมีกี่เสียง ตามจำนวนเสียง

มีเสียง 21 เสียง เราอาจแยกพยัญชนะ 44 รูป ออกเป็น 21 กลุ่มตามจำนวนเสียง


อัพเดทครั้งสุดท้าย เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2021

Leave a Comment

Scroll to Top