ผู้ทำบัญชี

พรบ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี 6 แจ้งขึ้นทะเบียน

Click to rate this post!
[Total: 29 Average: 5]

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ( Accountant ) หมายถึง ผู้มีหน้าที่จัดให้มีการทำบัญชีตามพระราชบัญญัติ การบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๘

ผู้มีหน้าที่จัดให้มีการทำบัญชีตามพระราชบัญญัติ

 1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
 2. บริษัทจำกัด
 3. บริษัทมหาชนจำกัด ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
 4. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
 5. กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
 6. บุคคลธรรมดา ที่ประกอบุรกิจ ตาม บัญชีท้าย
   • โรงงาน แปรสภาพ แกะสลัก และการทำหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีก การค้าส่ง งาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง เป็นผู้มีหน้าที่ จัดทำบัญชี
   • เป็นผู้ผลิตผู้จำหน่าย ผู้มีไว้เพื่อจำหน่ายผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
    ประเภทแถบเสียงเพลง แถบวีดิทัศน์ และแผ่นซีดี
ผู้มีหน้าที่ จัดทำบัญชี
ผู้รับผิดชอบ

1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

2. บริษัทจำกัด

3. บริษัทมหาชนจำกัด

4.นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

5. กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

6. สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจำ ซึ่งต้องเข้าเงื่อนไข 3 ข้อ ดังนี้
1. มีสถานที่ประกอบกิจการเป็นประจำ
2. มีพนักงานประจำ
3. มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการที่ก่อให้เกิดรายได้

7. บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนที่ไม่ได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต
ผู้จำหน่าย ผู้มีไว้เพื่อจำหน่ายผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
ประเภทแถบเสียงเพลง แถบวีดิทัศน์ และแผ่นซีดี

– หุ้นส่วนผู้จัดการ

– กรรมการ

– กรรมการ

-บุคคลที่รับผิดชอบการดำเนินการในประเทศไทย

– บุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินการของกิจการ

– ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจ

– เจ้าของหรือผู้จัดการ

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี

ผู้มีหน้าที่ จัดทำบัญชี ต้องทำ

ต้องจัดให้มีการทำบัญชีสำหรับการประกอบธุรกิจของตน โดยมีรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

 • ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ จัดทำบัญชีประกอบธุรกิจเป็นประจำในสถานที่หลายแห่งแยกจากกัน ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจในสถานที่นั้นเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี
 • ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ จัดทำบัญชีเป็นกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ให้บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของกิจการนั้นเป็นผู้มีหน้าที่ จัดทำบัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ จัดทำบัญชี

 1. จัดให้มีผู้ทำบัญชี ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกรมทะเบียนการค้ากำหนด
 2. ควบคุมดูแล ผู้ทำบัญชี ให้จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายและตรงต่อความเป็นจริง
 3. จัดให้มีการทำบัญชีนับตั้งแต่วันเริ่มทำบัญชี โดยต้องจัดทำให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามที่กำหนด
  ในประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการ ในบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี
 4. จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี ซึ่งได้แก่ บันทึก หนังสือหรือเอกสารใด ๆ ที่ใช้เป็น หลักฐานในการลงรายการในบัญชี
 5. ต้องส่งมอบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีให้ผู้ทำบัญชี ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้บัญชีที่จัดทำขึ้นตรงตามความเป็นจริง และตามมาตรฐานการบัญชี
 6. ต้องปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน เว้นแต่
   • รอบปีบัญชีแรกอาจปิดบัญชีไม่ครบ 12 เดือน ก็ได้
   • รอบปีบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือ สารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปี บัญชี จะไม่ครบ 12 เดือน ก็ได้
 7. ต้องจัดทำงบการเงิน โดยมีรายการย่อตามที่อธิบดีกรมทะเบียนการค้าประกาศกำหนด
 8. ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เว้นแต่ งบการเงินของ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนไม่เกินห้าล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท และรายได้รวมไม่เกินสามสิบล้านบาท ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้ใช้บังคับสำหรับการจัด
  ทำงบการเงิน ซึ่งมีรอบปีบัญชีที่สิ้นสุดลง ในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เป็นต้นไป
 9. ต้องยื่นงบการเงินต่อสำนักงานกลางบัญชีหรือสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
   • ภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีสำหรับนิติบุคคลหรือธุรกิจประเภท
    • (1) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
    • (2) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
    • (3) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
   • ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่งบการเงินของนิติบุคคลต่อไปนี้ได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่
    • (1) บริษัทจำกัด
    • (2) บริษัทมหาชนจำกัด
 10. ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้
 11. กรณีนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรบุคคลธรรมดาซึ่งมีหน้า ที่ต้องจัดทำบัญชีเมื่อเลิกประกอบธุรกิจ ต้องส่งมอบบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีแก่สารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี
  ภายใน 90 วัน นับแต่วันเลิกประกอบธุรกิจ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน 7 ตัวอย่าง ที่ถูกต้อง วิธีเขียน

ใบเสร็จรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ ใบเสร็จ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา excel

สระเสียงสั้นมีกี่ตัวในภาษาไทยและมีอะไรบ้าง?

สระเสียงยาวมีกี่ตัว ตัวอย่าง สระเสียงสั้น ยาว สระเสียงยาวมีอะไรบ้าง เสียงสระในภาษาไทยมีกี่เสียง ภาพ สระเสียงสั้น เสียงสระในภาษาไทยมีกี่เสียงและแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง สระประสม สระเสียงสั้น เสียงยาว ป. 2 ออนไลน์

พัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

การพัฒนาซอฟต์แวร์ สรุป การพัฒนาซอฟต์แวร์ มีอะไรบ้าง การพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ 6ขั้นตอน การพัฒนาซอฟต์แวร์ คืออะไร ขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ ม. 5 การพัฒนาซอฟต์แวร์ มีกี่ขั้นตอน

วิธีการสร้างและบำรุงสุขภาพจิตผ่านศิลปะและความสนใจทางสร้างสรรค์ (Art Therapy and Creative Pursuits)

การทำ กลุ่ม ศิลปะ บำบัด ศิลปะ บำบัด ความเครียด ศิลปะบําบัด วัตถุประสงค์ ศิลปะบำบัด ระบายสี กิจกรรมศิลปะบําบัด จิตเวช กลุ่มศิลปะบําบัด จิตเวช ศิลปะบำบัด โรคซึมเศร้า ศิลปะ บำบัด มีอะไรบาง
เลขโรมัน

เลขโรมันวันเกิด แปลง ฟ้อน 1-1000000

เลขโรมันวันเกิด เลขโรมัน แปลง เลขโรมันฟ้อน เลขโรมัน 1-1000000 เลขโรมัน 2565 เลขโรมัน 0-1000 เลขโรมัน 0-10000 เลขโรมัน 2005
ชื่อเล่น-ลูกสาว

ชื่อเล่น ลูกสาว 107 เด็ก ผู้หญิง น่ารัก

ตั้งชื่อเล่นลูกสาว 2 พยางค์ ชื่อเล่น ลูกสาว ไทยๆ ชื่อเล่นลูกสาว อินเตอร์ ชื่อเล่นลูกสาวน่ารักๆ 2565 ชื่อเล่นลูกสาว อังกฤษ ชื่อเล่นลูกสาวทันสมัย ตั้งชื่อเล่นลูกสาว มงคล ชื่อเล่นลูกสาวน่ารักๆ 2564
ตารางรายรับรายจ่าย

ตารางรายรับรายจ่าย 7 โปรแกรม แบบฟอร์มบัญชี ฟรี

แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชีรายรับรายจ่ายประจําเดือน วิธีทํารายรับรายจ่ายประจําวัน แบบบันทึกรายรับรายจ่ายของนักเรียน โปรแกรม รายรับ รายจ่าย ฟรี
กุ้งอบวุ้นเส้น

กุ้งอบวุ้นเส้น สูตร 7 วิธีทํา เครื่องปรุงส่วนผสม

เครื่องปรุงกุ้งอบวุ้นเส้น วิธีทํากุ้งอบวุ้นเส้น ในหม้อ วิธีทํากุ้งอบวุ้นเส้น ในกระทะ ซอสกุ้งอบวุ้นเส้น กุ้งอบวุ้นเส้นโบราณ กุ้งอบวุ้นเส้นสด กุ้งอบวุ้นเส้น วิธีทำ วิธีทํากุ้งอบวุ้นเส้น ในกระทะ pantip กุ้งอบวุ้นเส้น ครัวบ้านพิม กุ้งอบวุ้นเส้น สูตร ภัตตาคาร

Leave a Comment

Scroll to Top