ผู้ตรวจสอบบัญชีมีหน้าที่อย่างไร

[Total: 0    Average: 0/5]

ผู้ตรวจสอบบัญชี  คือผู้ที่ปฏิบัติงานอาชีพที่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของจำนวนเงินที่บันทึกลงในสมุดรวมถึงเอกสารการเงินของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนหรือกิจการต่างๆ

ลักษณะงานที่ทำ  เป็นการตรวจสอบรับรองความถูกต้องครบถ้วนของจำนวนเงินที่ได้ทำการบันทึกลงในสมุดบัญชีรวมถึงเอกสารเกี่ยวกับการเงินของสถานประกอบกิจการทั้งสถาบันรัฐหรือเอกชน เช่นการตรวจสอบบัญชีประจำวัน  บัญชีรายวัน หรือการตรวจสอบการโอนรายการต่างๆอย่างถูกต้องและสามารถตรวจดูยอดเงิน ลายเซ็นการขีดฆ่า หรือแม้แต่วันที่สั่งจ่ายเป็นไปตามความจริงหรือไม่ รวมถึงการบันทึกบัญชีรายวันตรงตามบิลใบเสร็จซื้อของ ใบเสร็จค่าใช้จ่ายหรือไม่ หรอมีการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนหรือไม่

สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีจะต้องจบปริญญาตรีทางการบัญชีเพราะด้วยสภาพการทำงานจะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี เอกสารทางบัญชี หรือตรวจสอบบัญชีที่สงสัยหรือคาดว่าจะมีปัญหาหรือมีข้อผิดพลาด ซึ่งบางครั้งต้องทำการตรวจสอบเอกสารทางบัญชีย้อนหลังที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลา 1 ปี

ปัจจุบันการดำเนินกิจการได้ก้าวหน้าและขยายตัวออกไปได้กว้างสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีนั้นยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในตอนนี้ถึงแม้ว่าบางบริษัทไม่ได้มีการจ้างตำแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชีแต่ละหน่วยงานก็ต้องทำการจ้างบริษัทรับตรวจสอบบัญชีเข้ามาทำการตรวจสอบทุกปีเพื่อจัดทำงบดุลและการเสียภาษีนิติบุคคล สำหรับผู้ตรวจสอบบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.บช. กำหนดจึงจะเป็นผู้ที่รับรองงานตรวจบัญชีของหน่วยงานนั้นๆได้ หากมีการตรวจสอบภายหลังว่าผู้ที่ลงนามตรวจทุจริตหรือตรวจผิดพลาดก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและจะหมดโอกาสในการประกอบอาชีพนี้ทันที

ความก้าวหน้าของอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี สามารถประกอบอาชีพในสถานที่ต่างๆได้หลายแห่งทั้งของรัฐ เอกชน หรือบริษัทต่างๆ  เมื่อมีคุณสมบัติตามที่ ก.บช. กำหนดไว้ก็จะมีสิทธิ์ที่จะสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้ อีกทั้งยังสามารถเป็นฝ่ายตรวจสอบกับหน่วยงานทั่วไปได้เช่นกันสำหรับอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงคืองานด้านบัญชีและยังสามารถทำงานอื่นๆได้เช่นกันคือทำงานเกี่ยวกับการเงินที่ธนาคาร ประกันภัย หรือเจ้าหน้าที่งบประมาณ หรือจะเป็นอาจารย์สอนบัญชีในวิทยาลัยก็ได้เช่นกัน

(Visited 2 times, 1 visits today)

ใส่ความเห็น