ผังบัญชี มาตรฐานการบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 131 Average: 5]

ผังบัญชี

ผังบัญชี
ผังบัญชี

ผังบัญชี
เลขที่บัญชีจาก 100000 ถึง 534000

เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี หมวด ระดับ ประเภท บัญชีคุม

100000 สินทรัพย์ ส/ท 1 คุม


  • 110000 สินทรัพยหมุนเวียน ส/ท 2 คุม 100000
    • 111000 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ส/ท 3 คุม 110000
     111100 เงินสด ส/ท 4 — 111000
     111200 เงินฝากธนาคาร ส/ท 4 คุม 111000
     111210 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ส/ท 5 — 111200
     111220 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ส/ท 5 — 111200
     111230 ธนาคาร ส/ท 5 — 111200
     111300 รายการโอนระหว่างกัน ส/ท 4 — 111000
     112000 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ ส/ท 3 คุม 110000
     112100 ลูกหนี้การค้า ส/ท 4 คุม 112000
     112110 ลูกหนี้การค้า-ในประเทศ ส/ท 5 — 112100
     112120 ลูกหนี้การค้า-ต่างประเทศ ส/ท 5 — 112100
     112200 เช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า ส/ท 4 — 112000
     112300 สำรองหนี้สูญ ส/ท 4 — 112000
     113000 ลูกหนี้กรมสรรพากร ส/ท 3 คุม 110000
     113100 ภาษีซื้อ ส/ท 4 — 113000
     113200 ลูกหนี้กรมสรรพากร ส/ท 4 — 113000
     113300 ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ ส/ท 4 — 113000
     113400 ภาษีซื้อรอตัดจ่าย(เช่าซื้อ) ส/ท 4 — 113000
     114000 สินค้าคงเหลือ ส/ท 3 — 110000
     115000 สินทรัพย์หมุนเวียน ส/ท 3 คุม 110000
     115100 ค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า ส/ท 4 — 115000
     115110 ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า ส/ท 4 — 115000
     115120 ค่าสมาชิกจ่ายล่วงหน้า ส/ท 4 — 115000
     115200 ประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล ส/ท 4 — 115000
     115300 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ส/ท 4 — 115000
     115400 ดอกเบี้ยค้างรับ ส/ท 4 — 115000
     115410 รายได้ค้างรับ ส/ท 4 — 115000
     115500 เงินประกันและเงินมัดจำ ส/ท 4 — 115000
     115600 เงินลงทุน ส/ท 4 — 115000
     116000 เงินทดรองจ่าย ส/ท 3 — 110000
  • 120000 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแกกรรมการและลูกจ้าง ส/ท 2 คุม 100000
    • 121000 เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้าง ส/ท 3 — 120000
  • 130000 เงินลงทุนบริษัท ฯ ในเครือ ส/ท 2 คุม 100000
    • 131000 เงินลงทุนบริษัท ส/ท 3 — 130000
  • 140000 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(สุทธิ) ส/ท 2 คุม 100000
    • 141000 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โรงงาน ส/ท 3 คุม 140000
     141010 ที่ดิน ส/ท 4 — 141000
     141020 อาคารระหว่างการก่อสร้าง ส/ท 4 — 141000
     141030 เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง ส/ท 4 — 141000
     141110 ต้นทุนพัฒนาที่ดิน ส/ท 4 — 141000
     141120 อาคารและโรงงาน ส/ท 4 — 141000
     141130 ส่วนต่อเติมอาคารและโรงงาน ส/ท 4 — 141000
     141140 เครื่องจักร ส/ท 4 — 141000
     141150 ค่าตกแต่งและติดตั้งโรงงาน ส/ท 4 — 141000
     141160 เครื่องมือเครื่องใช้ ส/ท 4 — 141000
     141170 ยานพาหนะ ส/ท 4 — 141000
     141180 ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ ส/ท 4 — 141000
     141190 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา ส/ท 4 — 141000
     141210 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ต้นทุนพัฒนาที่ดิน ส/ท 4 — 141000
     141220 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและโรงงาน ส/ท 4 — 141000
     141230 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนต่อเติมอาคารและโรงงาน ส/ท 4 — 141000
     141240 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องจักร ส/ท 4 — 141000
     141250 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าตกแต่งและติดตั้งโรงงาน ส/ท 4 — 141000
     141260 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องมือเครื่องใช้ ส/ท 4 — 141000
     141270 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ ส/ท 4 — 141000
     141280 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าติดตั้งระบบโทรศัพท์ ส/ท 4 — 141000
     141290 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา ส/ท 4 — 141000
     142000 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สำนักงาน ส/ท 3 คุม 140000
     142010 ที่ดิน ส/ท 4 — 142000
     142020 อาคารระหว่างการก่อสร้าง ส/ท 4 — 142000
     142030 เครื่องสำนักงานระหว่างการติดตั้ง ส/ท 4 — 142000
     142110 ต้นทุนพัฒนาที่ดิน ส/ท 4 — 142000
     142120 อาคารและสำนักงาน ส/ท 4 — 142000
     142130 ส่วนต่อเติมอาคารและสำนักงาน ส/ท 4 — 142000
     142140 เครื่องใช้สำนักงาน ส/ท 4 — 142000
     142150 ค่าตกแต่งและติดตั้งสำนักงาน ส/ท 4 — 142000
     142170 ยานพาหนะ ส/ท 4 — 142000
     142180 ค่าระบบโปรแกรม ส/ท 4 — 142000
     142190 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา ส/ท 4 — 142000
     142210 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ต้นทุนพัฒนาที่ดิน ส/ท 4 — 142000
     142220 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสำนักงาน ส/ท 4 — 142000
     142230 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนต่อเติมอาคารและสำนักงาน ส/ท 4 — 142000
     142240 ค่าเสื่อมราคาสะสม-เครื่องใช้สำนักงาน ส/ท 4 — 142000
     142250 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าตกแต่งและติดตั้งสำนักงาน ส/ท 4 — 142000
     142270 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ ส/ท 4 — 142000
     142280 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าติดตั้งระบบโปรแกรม ส/ท 4 — 142000
     142290 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา ส/ท 4 — 142000
  • 150000 สินทรัพย์อื่น ๆ ส/ท 2 คุม 100000
    • 151000 รายจ่ายรอการตัดจ่าย ส/ท 3 — 150000
     152000 เงินมัดจำและเงินประกัน ส/ท 3 — 150000
     153000 ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย ส/ท 3 — 150000
     154000 เงินลงทุน ส/ท 3 — 150000
     155000 สินทรัพย์อื่น ส/ท 3 — 150000

200000 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สิน 1 คุม


  • 210000 หนี้สินหมุนเวียน หนี้สิน 2 คุม 200000
    • 211000 เจ้าหนี้การค้า หนี้สิน 3 คุม 210000
     211100 เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ หนี้สิน 4 — 211000
     211200 เจ้าหนี้การค้า-ต่างประเทศ หนี้สิน 4 — 211000
     211300 เช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า หนี้สิน 4 — 211000
     211400 เจ้าหนี้เงินยืมกรรมการ หนี้สิน 4 — 211000
     212000 เงินกู้ยืมธนาคาร หนี้สิน 3 — 210000
     213000 ทรัสรีซีพ หนี้สิน 3 — 210000
     214000 หนี้สินหมุนเวียนอื่น หนี้สิน 3 คุม 210000
     214100 เงินปันผลค้างจ่าย หนี้สิน 4 — 214000
     214200 ดอกเบี้ยค้างจ่าย หนี้สิน 4 — 214000
     215000 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หนี้สิน 3 คุม 210000
     215100 เงินประกันสังคมค้างจ่าย หนี้สิน 4 — 215000
     215200 ค่าภาษีธุรกิจค้างจ่าย หนี้สิน 4 — 215000
     215300 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย หนี้สิน 4 คุม 215000
     215310 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.1 หนี้สิน 5 — 215300
     215320 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.3 หนี้สิน 5 — 215300
     215330 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 หนี้สิน 5 — 215300
     215400 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น หนี้สิน 4 — 215000
     215500 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย หนี้สิน 3 — 210000
     216000 เจ้าหนี้กรมสรรพากร หนี้สิน 3 คุม 210000
     216100 ภาษีขาย หนี้สิน 4 — 216000
     216110 ภาษีขายรอนำส่ง หนี้สิน 4 — 216000
     216200 เจ้าหนี้กรมสรรพากร หนี้สิน 4 — 216000
     216300 ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย หนี้สิน 4 — 216000
     216400 ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย หนี้สิน 4 — 216000
     217000 รายได้รับล่วงหน้า หนี้สิน 3 คุม 210000
     217100 เงินมัดจำรับล่วงหน้า หนี้สิน 4 — 217000
     217200 รายได้รับล่วงหน้า หนี้สิน 4 — 217000
     218000 หนี้สินอื่นๆ หนี้สิน 3 — 210000
  • 220000 หนี้สินระยะยาว หนี้สิน 2 คุม 200000
    • 221000 หนี้สินอื่น หนี้สิน 3 — 220000
     222000 เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ หนี้สิน 3 — 220000

300000 ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุน 1 คุม


  • 310000 ทุนเรือนหุ้น ทุน 2 คุม 300000
  • 320000 สำรองตามกฎหมาย ทุน 2 — 300000
  • 330000 กำไร(ขาดทุน) สะสม ทุน 2 คุม 300000
    • 331000 กำไร(ขาดทุน) สะสมจัดสรรแล้ว ทุน 3 — 330000
     332000 กำไร(ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จัดสรร ทุน 3 — 330000
  • 340000 กำไร(ขาดทุน) สุทธิ ทุน 2 — 300000

400000 รายได้จาการขายสุทธิ รายได้ 1 คุม


  • 410000 รายได้จาการขายสินค้า รายได้ 2 คุม 400000
    • 411000 รายได้จาการขายสินค้าเชื่อ รายได้ 3 — 410000
     412000 รายได้จาการขายสินค้าสด รายได้ 3 — 410000
     413000 รับคืนสินค้าและส่วนลดจ่าย รายได้ 3 — 410000
     414000 เพิ่มหนี้ รายได้ 3 — 410000
  • 420000 รายได้จากการบริการ รายได้ 2 คุม 400000
    • 421000 รายได้จากการโฆษณา รายได้ 3 — 420000
     422000 รายได้จากการให้บริการ รายได้ 3 — 420000
     422100 รายได้จากการจดทะเบียน รายได้ 3 — 420000
  • 430000 รายได้อื่น ๆ รายได้ 2 คุม 400000
    • 431000 รายได้จากการขายเบ็ดเตล็ด รายได้ 3 — 430000
     432000 ดอกเบี้ยรับ รายได้ 3 — 430000
     433000 กำไร(ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ รายได้ 3 — 430000
     434000 กำไร(ขาดทุน) จากการปริวรรตเงินตรา รายได้ 3 — 430000
     435000 เงินปันผล รายได้ 3 — 430000
     436000 รายได้อื่น ๆ รายได้ 3 — 430000

500000 ต้นทุนขาย คชจ. 1 คุม


  • 511000 สินค้าคงเหลือต้นงวด คชจ. 2 — 500000
    • 512000 ซื้อสินค้าสำเร็จรูป คชจ. 2 คุม 500000
     512010 ซื้อสินค้าสำเร็จรูป คชจ. 3 — 512000
     512100 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อ คชจ. 3 — 512000
     512200 ส่งคืนและส่วนลดรับ คชจ. 3 — 512000
     513000 สินค้าคงเหลือปลายงวด คชจ. 2 — 500000
     514000 ต้นทุนขายบริการ คชจ. 2 คุม 500000
     514100 ค่าวัสดุอุปกรณ์ คชจ. 3 — 514000
     514200 ค่าแรงบริการ คชจ. 3 — 514000
     514300 ค่าไฟฟ้าน้ำประปา คชจ. 3 — 514000
     514400 ค่าโทรศัพท์ คชจ. 3 — 514000
  • 520000 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร คชจ. 2 คุม 500000
    • 521000 ค่าใช้จ่ายในการขาย คชจ. 3 คุม 520000
     521010 ค่านายหน้าพนักงานขาย คชจ. 4 — 521000
     521020 ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย คชจ. 4 — 521000
     521030 ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ คชจ. 4 — 521000
     521040 ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา คชจ. 4 — 521000
     521050 ค่าโทรศัพท์ คชจ. 4 — 521000
     521060 ค่าโทรเลขและไปรษณียากร คชจ. 4 — 521000
     521070 ค่าเบี้ยประกันภัย คชจ. 4 — 521000
     521080 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คชจ. 4 — 521000
     521090 ค่ารับรอง คชจ. 4 — 521000
     522000 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คชจ. 3 คุม 520000
     522010 เงินเดือนและค่าแรง คชจ. 4 — 522000
     522020 ค่าล่วงเวลา คชจ. 4 — 522000
     522030 โบนัส คชจ. 4 — 522000
     522040 สวัสดิการ คชจ. 4 — 522000
     522050 กองทุนเงินทดแทน คชจ. 4 — 522000
     522060 ประกันสังคม คชจ. 4 — 522000
     522070 ค่ายาและค่ารักษาพยาบาล คชจ. 4 — 522000
     522080 ค่าวิจัยและพัฒนา คชจ. 4 — 522000
     522090 ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ คชจ. 4 — 522000
     522100 ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน คชจ. 4 — 522000
     522110 ค่าธรรมเนียมธนาคาร คชจ. 4 — 522000
     522120 ค่าธรรมเนียมส่งออก คชจ. 4 — 522000
     522121 ค่าอากรขาเข้า คชจ. 4 — 522000
     522130 ค่าภาษีรถ คชจ. 4 — 522000
     522140 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม คชจ. 4 — 522000
     522150 ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ คชจ. 4 — 522000
     522160 ค่าภาษีโรงเรือน คชจ. 4 — 522000
     522170 ค่าภาษีต้องห้าม คชจ. 4 — 522000
     522180 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ คชจ. 4 — 522000
     522190 ค่าน้ำมัน คชจ. 4 — 522000
     522210 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คชจ. 4 — 522000
     522220 ค่าถ่ายเอกสารและไปรษณียากร คชจ. 4 — 522000
     522230 ค่าเครื่องเขียนและแบบพิมพ์ คชจ. 4 — 522000
     522240 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง คชจ. 4 — 522000
     522250 ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์ คชจ. 4 — 522000
     522260 ค่าเช่าจ่าย คชจ. 4 — 522000
     522270 ค่าเช่ารถ คชจ. 4 — 522000
     522280 ค่าโทรศัพท์ในประเทศ คชจ. 4 — 522000
     522290 ค่าโทรศัพท์ต่างประเทศ คชจ. 4 — 522000
     522310 ค่าไฟฟ้าและน้ำประปา คชจ. 4 — 522000
     522320 ค่าบริการจ่าย คชจ. 4 — 522000
     522330 ค่าจดทะเบียน คชจ. 4 — 522000
     522340 ค่าสมาชิก คชจ. 4 — 522000
     522350 ค่ารักษาความปลอดภัย คชจ. 4 — 522000
     522360 ค่าบริการทางธุรกิจ คชจ. 4 — 522000
     522370 ค่าตรวจสอบบัญชี คชจ. 4 — 522000
     522380 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-อาคาร คชจ. 4 — 522000
     522390 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-เครื่องใช้สำนักงาน คชจ. 4 — 522000
     522410 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ยานพาหนะ คชจ. 4 — 522000
     522420 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา-ตกแต่งและติดตั้ง คชจ. 4 — 522000
     522430 ค่าเสื่อมราคา-ต้นทุนพัฒนาที่ดิน คชจ. 4 — 522000
     522440 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องมอและเครื่องใช้ คชจ. 4 — 522000
     522450 ค่าเสื่อมราคา-ส่วนต่อเติมอาคาร คชจ. 4 — 522000
     522460 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สำนักงาน คชจ. 4 — 522000
     522470 ค่าเสื่อมราคา-ค่าตกแต่งและติดตั้ง คชจ. 4 — 522000
     522480 ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ คชจ. 4 — 522000
     522490 ค่าเสื่อมราคา-ค่าติดตั้งระบบโปรแกรม คชจ. 4 — 522000
     522500 ค่าเสื่อมราคา-ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา คชจ. 4 — 522000
     522510 ค่าใช้จ่ายในการตัดจ่าย คชจ. 4 — 522000
     522530 หนี้สูญ คชจ. 4 — 522000
     522540 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย คชจ. 4 — 522000
     522550 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ คชจ. 4 — 522000
     522570 ค่าบริจาคการกุศล คชจ. 4 — 522000
     522580 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด คชจ. 4 — 522000
     522590 ค่าภาษีซื้อไม่ขอคืน คชจ. 4 — 522000
  • 530000 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คชจ. 2 คุม 500000
    • 531000 ดอกเบี้ยจ่าย คชจ. 3 — 530000
     532000 ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย คชจ. 3 — 530000
     532100 ภาษีธุรกิจเฉพาะ คชจ. 3 — 530000
     533000 ค่าเบี้ยปรับ,เงินเพิ่ม คชจ. 3 — 530000
     534000 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม คชจ. 3 — 530000

บัญชีคุม 37
บัญชีย่อย 191
รวม 228 บัญชี

(Visited 42 times, 29 visits today)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *