ปัญหาพื้นฐานของการเลือกใช้กลยุทธ์การตลาด

[Total: 0    Average: 0/5]

1.เมื่อใดที่ควรใช้การขายโดยพนักงานขายเป็นหลัก สามารถคำตอบได้ดังนี้

 • เมื่อบริษัทมีเงินทุนที่ไม่เพียงพอต่อการทำการตลาดการโฆษณา
 • เมื่อการตลาดอยู่รวมกลุ่มกัน เมื่อพนักงานขายมีบุคลิกที่ช่วยสร้างหรือส่งเสริมให้ยอมรับในผลิตภัณฑ์ เมื่อสินค้ามีราคาต่อหน่วยสูง
 • สินค้าที่ต้องอาศัยการตลาดการสาธิตหรือวิธีการใช้ในผลิตภัณฑ์
 • เมื่อต้องมีการตลาดการสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม
 • เป็นการตลาดการขายที่เกี่ยวกับการนำสินค้าเก่ามาแลกเปลี่ยนหรือมีสินค้าแถม

2.เมื่อใดที่ควรใช้การโฆษณาเป็นหลัก คือคำตอบที่ลูกค้าอยู่กระจัดกระจายและต้องการแจ้งข่าวสารแก่บุคคลจำนวนมากในเวลาที่รวดเร็ว สำหรับสินค้าที่ไม่สามารถโฆษณาได้หมด ส่วนเกณฑ์การระบุการโฆษณาจะต้องดูจาก

 • ต้องเป็นโฆษณาเพื่อกระตุ้นความต้องการขั้นพื้นฐาน โฆษณาจะไม่ได้ผลกับคนที่ไม่มีความต้องการ
 • สินค้าที่โฆษณาต้องเปิดโอกาสให้สร้างความแตกต่างในสินค้าเช่นเครื่องสำอาง
 • ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซ่อนเร้นอยู่
 • ผลิตภัณฑ์นั้นมีแรงจูงใจด้านอารมณ์หรือด้านเหตุผล
 • บริษัทต้องมีเงินทุนที่หนาเพียงพอต่อการทำสื่อโฆษณา

3.เมื่อใดควรใช้การส่งเสริมการตลาดที่มุ่งที่ผู้ค้าปลีก คำตอบสามารถตอบได้ดังนี้

 • ผู้ค้าปลีกรู้สภาวะการตลาดได้ดีกว่าผู้ผลิต
 • ผลิตภัณฑ์นั้นสามารถวัดคุณภาพได้และมีมาตรฐานสูงซึ่งต้องอาศัยผู้ขายในการจัดการแสดงสินค้าเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นเกิดการซื้อกะทันหัน
 • ผู้ค้าปลีกมีชื่อเสียงกว่าผู้ผลิต
 1. เมื่อใดควรใช้การโฆษณาร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้าปลีก มีสิ่งที่ต้องพิจารณาดังนี้คือ ต้องระบุชื่อที่อยู่ของผู้จำหน่ายสินค้าของเขาในโฆษณา เมื่อผู้ผลิตต้องการให้พ่อค้าปลีกกล่าวถึงผู้ผลิตในการโฆษณาของพ่อค้าปลีกซึ่งผู้ผลิตจะช่วยออกค่าโฆษณาในครั้งนี้ด้วย

5.เมื่อใดผู้ผลิตควรใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดแบบกลยุทธ์ผลักหรือกลยุทธ์ดึเพื่อส่งเสริมสินค้าไปยังผู้ใช้คนสุดท้ายได้อย่างสำเร็จ ในบางครั้งอาจจำใช้การโฆษณาเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถดึงลูกค้าให้มาสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทรวมถึงการมีหีบห่อที่สวยงามและสะดุดตาทำให้ตัดสินใจได้ง่ายต่อการเลือกซื้อ

(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts:

แบบฟอร์มการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดและหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อมูลบัญชี : เครื่องมือสู่จุดหมาย
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีใครบ้าง
มาตรฐานของแม่บทการบัญชีสำหรับนักบัญชีที่ควรรู้
วิธีการเงินสดย่อย
เวิร์คโปรเซส บัญชี
การหักค่าลดหย่อนภาษี
หลักการบันทึกรายการทางบัญชี ระบบบัญชีเดี่ยว ระบบบัญชีคู่
การออมเงินก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวคุณ
Creative decorating with houseplants, from floor to ceiling
แก้ปัญหาเกี่ยวกับตู้เย็นง่าย ด้วยตัวเอง
แม่บทการบัญชี ประเด็นสาระสำคัญที่อาจทำให้นักบัญชีเกิดอาการหลงลืม
วิธีจัดการปัญหาภายในบ้านด้วยตัวเราเอง
หุ้นกู้แปลงสภาพหรือพันธบัตรแปลงสภาพ
หลักการบัญชีเมื่อมีการซื้อหุ้นกู้คืน

ใส่ความเห็น