ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 12 บทบาทอย่างไรด้านใด

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
Click to rate this post!
[Total: 2627 Average: 5]

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

 1. ด้านการศึกษา
  – ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
                  – ช่วยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน
                  – ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
                  – ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิดของผู้เรียนและผู้อื่น           
 2. ด้านการสื่อสาร
  – ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
                  – เป็นสื่อกลางในรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
                  – ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
 3. ด้านการบริหารประเทศ
  – เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
                  – เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
                  – ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตย
                  – เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
 4. ด้านสังคมศาสตร์
                  – ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
                  – ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
                  – ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ  แผนภูมิ  หรือภาพ 3 มิติ  ทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูล
  ต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น
 5. ด้านวิศวกรรม
                  – ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
                  – สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
                  – ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
                  – ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
 6. ด้านวิทยาศาสตร์
                  – ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่าง ๆ
                  – เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
                  – ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็ก ๆ ได้
                  – สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
 7. ด้านการแพทย์
                  – ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
                  – เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
                  – ช่วยลดเวลาในการักษาโรค
 8. ด้านอุตสาหกรรม
                  – ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
                  – ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้
                  – ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
                  – ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ  สินค้า  และกำไร
 9. ด้านธุรกิจ
                  – เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
                  – ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ
                  – ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
                  – ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
                  – เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก
 10. ด้านธนาคาร
                  – ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
                  – ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร  ทำให้สามารถจัดการด้านการเงินได้ทุกที่ตลอดเวลา
                  – ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง  ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
 11. ด้านสำนักงาน
  – ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
                  – ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
                  – ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
 12. ด้านความบันเทิง
  – ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
                  – เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
                  – ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
                  – ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง

คำค้น : ในชีวิตประจำวัน กราฟิก ด้านการแก้ปัญหา ช่วยสอน การติดต่อสื่อสาร การสร้างงาน การแก้ปัญหา การสร้างความบันเทิง ด้านการค้นหาข้อมูล 10 ข้อ กราฟิก มีอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง มา 3 ข้อ พร้อมอธิบาย ด้านการติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล ด้านต่างๆ การสร้างงาน ด้านการสร้างงาน กราฟิก มีอะไรบ้าง คืออะไร และการนำไปใช้ ppt 10ข้อ ในงานด้านต่างๆ การแก้ปัญหา ประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์ 15 ข้อ 20 ข้อ

 

ที่มา:sites.google.com/site/karyktawxyangngan/home

การใช้เทคนิคการโยกย้ายร่างกายและการออกกำลังกาย (Movement and Exercise) ในชีวิตประจำวัน

Active exercise คือ Passive ROM exercise ท่า Active exercise ท่า Passive ROM exercise คือ passive exercise ผู้ป่วยติดเตียง การออกกําลังกายแบบ passive exercise Active ROM exercise คือ การออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ สามารถป้องกันโรคอะไร
มงคง 38 ประการ การ์ตูน

มงคล 38 ชีวิต ประการ คือ สูตร ความหมาย เกิดขึ้น

มงคล ชีวิต 38 ประการ มงคล 38 คือ มงคล 38 หมาย ถึง มงคลสูตร คำ ฉันท์ 38 ประการ
กฎหมายนิติบุคคล

นิติบุคคล กฎหมาย 2 ภาษี ตามกฎหมายแพ่ง พาณิชย์

นิติบุคคล คือ สรุปสาระสำคัญ มาทำความรู้จักกับ “นิติบุคคล” การจดทะเบียนนิติบุคคลคืออะไร ลักษณะนี้จะเป็นจัดตั้งธุรกิจใหม่นาม “นิติบุคคล” ซึ่งจะแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กฎหมายนิติบุคคล เรื่องภาษีที่ควรรู้..กับกฎหมายภาษีอากรสำหรับธุรกิจ ใครคือผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ใครคือนิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้
ปก เน็ตเวิร์กเพื่อการเรียนรู้

สร้างเครือข่าย มีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพ การศึกษา

การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม การสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครือข่ายการศึกษา มีอะไรบ้าง ขั้นตอนการสร้างเครือข่าย การสร้างและพัฒนาเครือข่าย ตัวอย่าง การสร้างเครือข่าย การสร้างเครือข่ายชุมชน การสร้างเครือข่ายในโรงเรียน
ปป

การวางแผนการเงินสำหรับการลงทุนในทรัพยากรบุคคลและพัฒนาความสามารถเสริมในธุรกิจ

การ ลงทุน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี ด้าน การจัดการการเงิน สรุป การจัดการการเงิน pdf การวางแผนทางการเงิน มีอะไรบ้าง การวางแผนการเงินส่วนบุคคล pdf การวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง หน้าที่ของการจัดการทางการเงิน การบริหารการเงินของธุรกิจ
งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด 5 ประโยชน์ กระแสเงินสดทางอ้อม

งบกระแสเงินสด cashflow คือ ประเภทของวิธีการจัดทำงบกระแสเงินสด ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด สรุป วิธีทํา งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด excel งบกระแสเงินสด มีอะไรบ้าง ตัวอย่างงบกระแสเงินสดบริษัท ตัวอย่างงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด ทางอ้อม โจทย์งบกระแสเงินสด พร้อมเฉลย งบกระแสเงินสด คือ
อาหารไทย

อาหารคาว 9 ชนิด ยอดนิยม ไทย อะไรบ้าง หรุ่ม ของ

อาหารไทยมีอะไรบ้าง อาหารคาว อาหารหวาน อาหารว่าง เมนูอาหารไทยยอดฮิต 20อาหารไทย อาหารไทยง่ายๆ อาหารไทย10ชนิด อาหารไทยโบราณ อาหารไทยมีอะไรบ้าง อาหารไทย 100 เมนู เมนูอาหารไทย แซ่ บ ๆ
อาชีพต่างๆ

50 อาชีพ ต่างๆ รวม ทั้งหมด มีอะไรบ้าง !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ อาชีพต่างๆในปัจจุบัน อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ 100 อาชีพมีอะไรบ้าง อาชีพต่างๆของคนไทย อาชีพทั้งหมดในโลก อาชีพสุจริต 50 อาชีพ อาชีพ20อาชีพ

Leave a Comment

Scroll to Top