โรงงานอุตสหกรรม

อุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง 3 ประเภท ของ โรงงาน ในไทย

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

อุตสาหกรรม คือ

อุตสาหกรรม ( Industry ) เป็นคำจำกัดความที่ใช้กับกิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงาน เพื่อที่จะผลิตสิ่งของ หรือ จัดให้มีบริการ เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในยุควิกตอเรีย นักประวัติศาสตร์เรียกช่วงเวลานั้นว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยมีการผลิตเครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ มากมาย และ ทำให้อุตสาหกรรมเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วและมีระเบียบ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด นอกจากนี้ การปฏิวัติอุตสาหกรรมยังเกี่ยวของกับลัทธิสังคมนิยมของคาร์ล มาร์กซ (ลัทธิมาร์กซ) อีกด้วย

อุตสาหกรรมคือ

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมถือเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์อย่างยิ่ง ด้วยว่ามนุษย์ต้องพึ่งพาการผลิตสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน หรือเรียกรวมว่าปัจจัยสี่ โดยสิ่งที่สามารถผลิตปัจจัยสี่ให้ดี มีคุณภาพและไม่ก่ออันตราย หรือก่ออันตรายให้กับร่างกายและทรัพย์สินน้อยที่สุด 

โรงงานผลิตสินค้า
โรงงานผลิตสินค้า

ประเภท อุตสาหกรรม

 1. ประเภทอุตสาหกรรมตาม ลักษณะการใช้
 2. ประเภทอุตสาหกรรมตาม ลักษณะของการผลิต
 3. ประเภทอุตสาหกรรมตาม ลักษณะและขนาดของกิจการ
ประเภทของโรงงานอุตสหกรรม
ประเภท อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง

การแยกประเภทอุตสาหกรรมตาม ลักษณะการใช้ เป็นเกณฑ์ แยกได้ 2 ประเภท คือ

 1. อุตสาหกรรมสินค้าทุน หมายถึง อุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าซึ่งส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่นการทำเครื่องจักร เครื่องมือ การถลุงโลหะ อุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมฟอกหนัง เป็นต้น
 2. อุตสาหกรรมสินค้าบริโภค หมายถึง อุตสาหกรรมที่ทำการผลิตให้ได้ผลิตผลสำหรับประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป และของใช้ในครัวเรือน

การแยกประเภทอุตสาหกรรมตาม ลักษณะของการผลิต เป็นเกณฑ์ จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

 1. อุตสาหกรรมเบื้องต้น หรืออุตสาหกรรมที่ 1 เป็นการผลิตเพื่อให้ได้วัตถุดิบไปใช้ประกอบการอย่างอื่น เช่น การกสิกรรม การประมง การทำเหมืองแร่
 2. อุตสาหกรรมที่ 2 เป็นการผลิตวัตถุสำเร็จรูป เช่น การทำอาหารกระป๋อง  การสีข้าว
 3. อุตสาหกรรมที่ 3 เป็นกิจการด้านบริการ เช่น การขนส่ง การโรงแรม

การแยกประเภทอุตสาหกรรมตาม ลักษณะและขนาดของกิจการ เป็นเกณฑ์ จะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

 1. อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หมายถึง อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ และเงินลงทุนสูงมาก เช่นอุตสาหกรรมถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า
 2. อุตสาหกรรมขนาดย่อม หมายถึง อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ ตลอดจนเงินทุนน้อยกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมน้ำตา
 3. อุตสาหกรรมในครัวเรือน หมายถึง อุตสาหกรรมที่ทำกันภายในครอบครัว ในบ้านที่อยู่อาศัยเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความชำนาญทางฝีมือ

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

อริยสัจ

อริยสัจ 4 คือ ตัวอย่าง แก้ปัญหา ชีวิต ประโยชน์

อริยสัจ 4 อริยสัจ 4 คือ อริยสัจ 4 มีอะไรบ้าง อริยสัจ 4 ตัวอย่าง วิธีคิดแบบอริยสัจ อริยสัจ 4 ได้แก่ อริยสัจ 4 หมายถึง อริยสัจ 4 ทุกข์ อริยสัจ 4 ใน-ชีวิต-ประ-จํา-วัน อริยสัจ 4 สรุป อริยสัจ 4 ตัวอย่าง อริยสัจ 4 นิโรธ คือ อริยสัจ 4 มรรค คือ
business model

Business Model 3 ธุรกิจ กี่ประเภท วิธี ทํา

business model คืออะไร business model มีอะไรบ้าง การเขียน business model business model ตัวอย่างธุรกิจ Types of business model business model ร้านอาหาร business model canvas ตัวอย่างธุรกิจ ตัวอย่าง business model canvas ภาษาไทย

มีเกมส์จับคู่ภาพเหมือนที่เน้นความสนุกหรือความซับซ้อนในการเล่นมากกว่ากันหรือไม่?

ประเภทของเกม 9 ประเภท จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเกม ตัวอย่างแผนการสอนโดยใช้เกม ประโยชน์ของการเล่นเกมการศึกษา ลักษณะของเกมมีอะไรบ้าง เทคนิคการใช้เกมประกอบการสอน ความหมายของเกมออนไลน์ จงบอกขอบข่ายของเกมมา 3 ข้อ ออนไลน์
มงคง 38 ประการ การ์ตูน

มงคล 38 ประการ คือ มงคลสูตร มงคลสูตรคําฉันท์

มงคล ชีวิต 38 ประการ มงคล 38 คือ มงคล 38 หมาย ถึง มงคลสูตร คำ ฉันท์ 38 ประการ

มีแบบจำลองสภาพอากาศหรือสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการปลูกผักในเกมหรือไม่?

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลกระทบต่อการเกษตร สภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการผลิตพืช ผลกระทบต่อการเกษตรมีอะไรบ้าง สภาพอากาศ กับ การเกษตร การเปลี่ยนแปลง ภูมิ อากาศ ต่อ การเกษตร ภูมิอากาศที่เหมาะแก่การเพาะปลูก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหมาย สาเหตุ ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โครงสร้างวิทยาศาสตร์ ป.1 หลักสูตรใหม่ ใกล้ฉัน ออนไลน์
เครื่องรางฮ่องกงการเงิน

เครื่องรางฮ่องกง 7 การเงิน ความรัก ด้ายแดง

เครื่องรางฮ่องกง มีอะไรบ้าง เครื่องราง ฮ่องกง Pantip เครื่องราง ฮ่องกง ความรัก เครื่องรางฮ่องกง ราคา เครื่องรางไต้หวัน ของฝากฮ่องกง กังหัน ฮ่องกง ด้ายแดง ฮ่องกง
ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน 7 ตัวอย่าง ที่ถูกต้อง วิธีเขียน

ใบเสร็จรับเงิน การออก ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ ใบเสร็จ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา excel
ฐานภาษี

ฐานภาษี นิติบุคคล อัตราภาษี ธรรมดา คืออะไร

ฐานภาษี ความหมายของคำว่าฐานภาษี ฐานภาษี ฐานภาษีแบ่งได้เป็นฐานภาษีของสินทรัพย์กับฐานภาษีของหนี้สิน การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้

Leave a Comment

Scroll to Top